وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

گزارش دوره کارآموزی سال ۲۰۱۱ میلادی مدرسه ملی علوم قضایی فرانسه

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

گزارش دوره کارآموزی سال ۲۰۱۱ میلادی مدرسه ملی علوم قضایی فرانسه

پیشگفتار

آموزش داوطلبان مشاغل قضایی در سالهای اخیر به دلایل مختلف در مرکز توجهات مسئولین تشکیلات قضایی قرار گرفته است؛ افزایش قابل توجه استخدام قضات با اجازه حاصل از قانون برنامه پنچم ( سالانه هشتصد نفر) نیاز به بازنگری در فرآیند جذب و آموزش قضات را ملموس نموده است. علاوه بر آن مشکلات مربوط به کیفیت کار دستگاه قضایی و تاکید بر افزایش اعتماد و رضایت شهروندان بر ضرورت این امر می افزاید. پژوهشگاه قوه قضاییه علاوه بر سفارش پژوهشهای علمی مرتبط که هم اکنون در جریان است، به منظور افزایش اطلاعات دست‌اندرکاران و جلب توجه مدیران مربوط گزارش فعالیت سالانه مدرسه عالی قضایی فرانسه را که مربوط به سال ۲۰۱۱ میلادی است ترجمه و تلخیص نموده است. محورهای اصلی و محتوای برنامه آموزشی ، ویژگیهای مسولین آموزش و مدرسان، جداول و آمارهایی که برای تنظیم‌کنندگان گزارش از اهمیت برخوردار است همچون خاستگاه اجتماعی داوطلبان مشاغل قضایی، مدارک تحصیلی و جنسیت داوطلبان از جمله اطلاعاتی است که الگوی مناسبی برای گزارش دهی فعالیتهای آموزشی ارایه داده است. امیدواریم که این مجموعه در ایجاد نگرش‌های نو در امر آموزش و سازماندهی عملیات اجرایی آن به‌ کار آید.

پژوهشکده مطالعات پایه

گزارش تمام متن

گزارش دوره کارآموزی سال ۲۰۱۱ میلادی مدرسۀ ملی علوم قضایی فرانسه

مقدمه

ترکیب شرکت‌کنندگان در دورۀ کارآموزی ۲۰۱۱

۱٫۱٫ کارآموزان قضایی

۱٫۱٫۱٫ کارآموزان قضایی برگزیده از طریق آزمون

۱٫۱٫۲٫ کارآموزان قضایی برگزیده از طریق جذب ویژه

۱٫۲٫ سایر مخاطبان

۱٫۲٫۱٫ کارآموزان وکالت

۱٫۲٫۲٫ کارآموزان قضایی خارجی

مشخصات دورۀ کارآموزی ۲۰۱۱

۲٫۱٫ شیوۀ پذیرش کارآموزان

۲٫۲٫ توزیع داوطلبان آزمون‌ها

۲٫۳٫ تحولات مربوط به تعداد ثبت‌نام‌شدگان در آزمون‌های ورودی مدرسۀ ملی علوم قضایی از سال ۱۹۸۷ تاکنون

۲٫۴٫٫ درصد پذیرش آزمون‌ها

۲٫۵٫ توزیع مردان/ زنان

۲٫۶٫ سن افراد

۲٫۷٫ طبقات اجتماعی و حرفه‌ای والدین کارآموزان

۲٫۸٫ محل تولد کارآموزان قضایی

۲٫۹٫ مدارک تحصیلی کارآموزان

۲٫۱۰٫ مدارک تحصیلی دانشگاهی

۲٫۱۱٫ رشته‌های کارشناسی ارشد حقوق کارآموزان قضایی

۲٫۱۲٫ تجارب حرفه‌ای

۲٫۱۳٫ خانواده و تعداد فرزندان افراد

۲٫۱۴٫ کسب آمادگی برای آزمون‌ها

۲٫۱۴٫۱٫ آزمون اول

۲٫۱۴٫۲٫ آزمون دوم

۲٫۱۴٫۳٫ آزمون سوم

۲٫۱۵٫ زبان‌های خارجی کارآموزان

اهداف آموزش

ادای سوگند کارآموزان قضایی

توانمندی‌های پایه‌ای لازم‌الاکتساب

گروه‌های(پودمان‌های) آموزشی

ساختار سازمان مسئول آموزش‌های اصلی

۷٫۱٫ ریاست مدرسۀ ملی علوم قضایی

۷٫۲٫ معاونت جذب، آموزش اصلی و پژوهش

۷٫۳٫ معاونت امور جذب و تأیید صلاحیت‌ها

۷٫۴٫ معاونت آموزشی

۷٫۵٫ مسائل عمومی و انسانی مشاغل حقوقی

۷٫۶٫ فرایند تصمیم‌گیری در امور مدنی

۷٫۷٫ فرایند تصمیم‌گیری در امور کیفری

۷٫۸٫ ارتباطات قضایی

۷٫۹٫ اداره و مدیریت قضایی

۷٫۱۰٫ معاونت دوره‌ها

۷٫۱۱٫ دپارتمان تحقیقات و تهیۀ اسناد

مراحل و تقویم کارآموزی

اهداف مراحل کارآموزی

محتوای دوره‌های کارآموزی

۱۱٫روش‌های آموزش

تقسیم کارآموزان در سِمت‌های قضایی

۱۲٫۱٫ انتخاب مکان

۱۲٫۱٫۱٫ اصول کلی ( برگرفته از آیین نامه داخلی)

۱۲٫۱٫۲٫ دورۀ قضایی

۱۲٫۱٫۳٫ دورۀ وکالت

۱۲٫۲٫ جهات ردّ

۱۲٫۲٫۱٫ دورۀ قضایی

۱۲٫۲٫۲٫ دورۀ وکالت

دفترچۀ آموزشی کارآموز

۱۴٫تأیید کسب توانمندی و رتبه‌بندی کارآموزان

۱۴٫۱٫ در طول تحصیل: دفترچۀ ارزشیابی

۱۴٫۲٫ در پایان کارآموزی کلی: امتحان توانایی‌های حرفه‌ای و رتبه‌بندی کارآموزان

۱۴٫۲٫۱٫ هیأت داوران

۱۵٫انتخاب سمت‌های قضایی در پایان تحصیلات

سوگند قاضی

گزارش دوره کارآموزی سال ۲۰۱۱ میلادی
مدرسۀ ملی علوم قضایی فرانسه*[۳]

Programme pédagogique Promotion 2011

École Nationale de la magistrature ـ France

مقدمه

آموزش داوطلبان مشاغل قضایی در سالهای اخیر به دلایل مختلف در مرکز توجهات مسئولان تشکیلات قضایی قرار گرفته است؛ افزایش چشمگیر استخدام قضات با اجازه حاصل از قانون برنامه پنجم (سالانه هشتصد نفر) نیاز به بازنگری در فرایند جذب و آموزش قضات را ملموس کرده است. علاوه بر آن مشکلات مربوط به کیفیت کار دستگاه قضایی و تأکید بر افزایش اعتماد و رضایت شهروندان بر ضرورت این امر میافزاید. پژوهشگاه قوه قضاییه علاوه بر سفارش پژوهشهای علمی مرتبط که هم اکنون در جریان است، بهمنظور افزایش اطلاعات دست‌اندرکاران و جلب توجه مدیران مربوط گزارش فعالیت سالانه مدرسه عالی قضایی فرانسه را که مربوط به سال ۲۰۱۱ میلادی است ترجمه و تلخیص کرده است. محورهای اصلی و محتوای برنامه آمـوزشی، ویژگی‌های مسئولان آموزش و مدرسان، جداول و آمارهایی که برای تنظیم‌کنندگان گزارش از اهمیت برخوردار است همچون خاستگاه اجتماعی داوطلبان مشاغل قضایی، مدارک تحصیلی و جنسیت داوطلبان از جمله اطلاعاتی است که الگوی مناسبی برای گزارشدهی فعالیتهای آموزشی ارایه داده است. امیدواریم که این مجموعه در ایجاد نگرش‌های نو در امر آموزش و سازماندهی عملیات اجرایی آن به‌ کار آید.

ترکیب شرکتکنندگان در دورۀ کارآموزی ۲۰۱۱

۱٫۱٫ کارآموزان قضایی

دورۀ کارآموزی ۲۰۱۱ از ۱۳۸ نفر کارآموز قضایی، به قرار زیر تشکیل شده است:

۱۰۵ کارآموز قضایی که از طریق سه کنکور برگزار شده در سال ۲۰۱۰ جذب شدند، شامل:

o 87 نفر از طریق کنکور اول

o 14 نفر از طریق کنکور دوم

o 4 نفر از طریق کنکور سوم

۳۳ نفر کارآموزی که به استناد مقررات مندرج در مادۀ ۱ ـ ۱۸ فرمان ۲۲ دسامبر ۱۹۵۸ از طریق جذب ویژه برگزیده شدند.

۱٫۱٫۱٫ کارآموزان قضایی برگزیده از طریق آزمون

افرادی میتوانند در آزمون اول شرکت کنند که یا دارای شرایط ذیل بوده:

داشتنحداکثر ۳۱ سال سن؛

داشتن مدرک دانشگاهی که حاکی از حداقل چهار سال تحصیل بعد از اخذ دیپلم پایان دبیرستان باشد؛

داشتن مدرک دانشگاهی از مراکز آموزش عالی مطالعات سیاسی؛ و یا دارای گواهی تحصیل در دانشسرای عالی پاریس[۴] باشند.

شرکت در آزمون دوم مخصوص داوطلبانی است که کارمند دولت، نهادهای محلی و مؤسسات وابسته به آن بوده، بیش از ۴۶ سال سن نداشته و دارای حداقل ۴ سال تجربۀ فعالیت مؤثر حرفهای باشند.

شرکت در آزمون سوم نیز مخصوص داوطلبانی است که گواهی معتبری که مؤید ۸ سال فعالیت حرفهای آنان در بخش خصوصی یا کار در نهادهای محلی، یا سابقۀ اشتغال به عنوان دادرس غیرحرفهای باشد و بیش از ۴۰ سال نیز سن نداشته باشند.

۱٫۱٫۲٫ کارآموزان قضایی برگزیده از طریق جذب ویژه

جذب ویژه کارآموزان، مخصوص افرادی است که دارای حداقل ۳۱ و حداکثر ۴۰ سال سن تا اول ژانویه همان سالی باشند که پرونده آنان به وسیله کمیسیون ارزیابی بررسی میشود.

افراد دارای شرایط زیر میتوانند متقاضی جذب ویژه باشند:

دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در یکی از رشتههای حقوق با ارائه مدرکی دال بر حداقل ۴ سال فعالیت در زمینههای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی که آنها را قادر به انجام تکالیف حرفهای کار قضایی نماید.

دارندگان مدرک دکتری حقوق که علاوه بر آن دارای مدرک دانشگاهی دیگری نیز باشند.

افرادی که دارای سابقه آموزشی و پژوهشی در گرایشهای مختلف حقوقی باشند و بعد از اخذ مدرک کارشناسی ارشد خود در رشته حقوق در یکی از مراکز آموزش عالی، به مدت حداقل ۳ سال فعالیت کرده و دارای مدرک دانشگاهی در یکی از گرایشهای حقوقی نیز باشند.

۱٫۲٫ سایر مخاطبان

۱٫۲٫۱٫ کارآموزان وکالت

از سال ۲۰۰۶ تاکنون، مدرسۀ ملی علوم قضایی به مدت ۶ ماه پذیرای کارآموزان وکالت نیز میباشد.

این پذیرش در چارچوب برنامه آموزش فردی صورت میگیرد که برای آموزش وکلای آینده در نظر گرفته شده است. این عده نیز درست همانند کارآموزان قضایی در گروههای آموزشی مربوط وارد شده و دقیقاً همان آموزش کارآموزان قضایی را خواهند دید.

هدف از این طرح آن است که به کارآموزان وکالت و نیز کارآموزان قضایی فرصت داده شود تا در طول دورۀ کارآموزی خود از طریق شناخت متقابل روشهای ذهنی و فرهنگ نهادی حاکم بر دو حرفه با منطق حرفهای یکدیگر مأنوس شوند[۵].

انتخاب کارآموزان وکالت از طریق مراکز منطقهای آموزش حرفهای وکلا صورت میپذیرد، یکی از وکلاء به عنوان هماهنگکننده بخش آموزش «وکلا» در مدرسۀ ملی علوم قضایی مسئول نظارت بر آموزش آنها بوده و مرتبط با مراکز منطقهای نیز هست. در سال ۲۰۱۱، ده کارآموز وکالت (در هر گروه آموزشی یک نفر) از تاریخ ۲۲ اوت ۲۰۱۱ تا ۲۷ ژانویه یا ۱۵ مارس ۲۰۰۲ در این قالب پذیرفته شدهاند.

۱٫۲٫۲٫ کارآموزان قضایی خارجی

از گذشتههای دور چنین مرسوم بوده که مدرسۀ ملی علوم قضایی در کنار آمـوزش اصلـی خـود همیشه تعـدادی از خارجیانِ حقوقخوانده را که قصد ورود به حرفه قضاوت در کشور خود را دارند، پذیرش میکرده است. گرچه این روند در مدت زیادی به میزان فراوانی دنبال میشد، در سالهای اخیر به دلیل کمک و همکاری مدرسۀ ملی علوم قضایی به برخی از کشورها در ساختن دانشگاههای ملی علوم قضایی بومی، تعداد پذیرش کارآموزان خارجی کم شده است. مدرسۀ ملی علوم قضایی فرانسه بر آن است تا برنامههای جدیدی را برای پذیرش چنین کارآموزانی طرحریزی کرده و به وسیلۀ آن در تغذیه فرهنگی این عده همکاری کند و بستر مطالعات حقوقی و کارهای عملی تطبیقی را بیش از پیش فراهم نماید.

کارآموزان قضایی پذیرفته شده از این مجرا باید به طور کامل برنامه‌های دوره را طی کرده و در برنامۀ کارآموزی عملی نیز شرکت کنند. البته لازم به ذکر است، طول دورۀ کارآموزی عملی با مقامات قضایی هر یک از کشورهای مربوطه، هماهنگ خواهد شد. در پایان دوره به آنها مدرک پایان آموزش اعطاء خواهد شد. قرار است در سال ۲۰۱۱ تعداد ۲۰ کارآموز قضایی (دو کارآموز در هر یک از گروه‌های آموزشی) برای شرکت در دورۀ کارآموزی ۲۲ اوت ۲۰۱۱ پذیرفته شوند.

مشخصات دورۀ کارآموزی ۲۰۱۱

ابتدا باید خاطر نشان ساخت که قریب به اکثریت کارآموزان قضایی یعنی حدود ۴/۶۳ % آنها از طریق برگزاری آزمون اول پذیرفته شدهاند. (در دورۀ کارآموزی ۲۰۱۰ این عدد ۹۹/۶۲% بوده است).

در میان آنها، ۹ نفر از شرکتکنندگان در کلاسهای آمادگی مدرسۀ ملی علوم قضایی شرکت کرده‌اند که در مجموع ۵۲/۶ % آنها را ورودیهای سال ۲۰۱۱ و ۳۴/۱۰% از شرکتکنندگان در آزمون اول را تشکیل میدهند.

کارآموزان پذیرفته شده از طریق دومین آزمون ـ که مخصوص کارمندان است ـ ۱۴/۱۰% کل شرکتکنندگان دوره را تشکیل میدهند. (این عدد برای دورۀ کارآموزی ۲۰۱۰، ۷۵/۱۵ % بود)

کارآموزان پذیرفته شده از طریق آزمون سوم (افراد دارای ۸ سال سابقه در بخش خصوصی) نیز ۹۰/۲ % کل شرکتکنندگان در دوره را تشکیل میدهند.

کارآموزان پذیرفتهشده از طریق جذب ویژه نیز ۹۱/۲۳% کل شرکتکنندگان در دوره (۳۲/۱۷% در دورۀ کارآموزی۲۰۱۰) را تشکیل میدهند.

۲٫۱٫ شیوۀ پذیرش کارآموزان

جمع کل کارآموزان

آزمون اول

آزمون دوم

آزمون سوم

جذب ویژه

۱۳۸

۸۷ نفر

۰۴/۶۳%

۱۴ نفر

۱۴/۱۰%

۴ نفر

۹۰/۲%

۳۳ نفر

۹۱/۲۳%

از ۸۷ نفر پذیرفته شده در آزمون اول، ۹ نفر از شرکتکنندگان در کلاس‌های آمادگی مدرسۀ ملی علوم قضایی بودهاند.

۲٫۲٫ توزیع داوطلبان آزمونها

توزیع داوطلبان آزمون اول ـ آزمون ۲۰۱۰

عنوان

مرد

زن

جمع

تعداد

درصد

تعداد

درصد

ثبت نام شدگان

۲۵۶

۱۶٫۰۳%

۱۳۴۱

۸۳٫۹۷%

۱۵۹۷

منصرفین

۳

۹٫۶۸%

۲۸

۹۰٫۳۲%

۳۱

رد شدگان

۶

۳۷٫۵۰%

۱۰

۶۲٫۵۰%

۱۶

پذیرفته شدگان در کنکور

۲۴۷

۱۵٫۹۴%

۱۳۰۳

۸۴٫۰۶%

۱۵۵۰

غایبین

۸۷

۱۷٫۸۳%

۴۰۱

۸۲٫۱۷%

۴۸۸

حاضرین

۱۶۰

۱۵٫۰۷%

۹۰۲

۸۴٫۹۳%

۱۰۶۲

پذیرفته‌شدگان مرحله اول

۲۶

۱۶٫۷۷%

۱۲۹

۸۳٫۲۳%

۱۵۵

صرف‌نظرکنندگان بعد از پذیرش

۲

۵۰٫۰۰%

۲

۵۰٫۰۰%

۴

پذیرفته‌شدگان نهایی

۱۶

۱۹٫۵۴%

۷۰

۸۰٫۴۶%

۸۷

توزیع داوطلبان آزمون دوم ـ آزمون ۲۰۱۰

عنوان

مرد

زن

جمع

تعداد

درصد

تعداد

درصد

ثبت نام شدگان

۴۲

۳۹٫۲۵%

۶۵

۶۰٫۷۵%

۱۰۷

منصرفین

۴

۴۰٫۰۰%

۶

۶۰٫۰۰%

۱۰

رد شدگان

۲

۳۳٫۳۳%

۴

۶۶٫۶۷%

۶

پذیرفته‌شدگان مرحله اول در کنکور

۳۶

۳۹٫۵۶%

۵۵

۶۰٫۴۴%

۹۱

غایبین

۲۱

۴۸٫۸۴%

۲۲

۵۱٫۱۶%

۴۳

حاضرین

۱۵

۳۱٫۲۵%

۳۳

۶۸٫۷۵%

۴۸

قابــل پـذیرش )مرحله اول)

۹

۳۶٫۰۰%

۱۶

۶۴٫۰۰%

۲۵

صرف‌نظر کنندگان بعد از پذیرش

۰

۰٫۰۰%

۰

۰٫۰۰%

۰

پذیرفته‌شدگان نهایی

۵

۳۵٫۷۱%

۹

۶۴٫۲۹%

۱۴

توزیع داوطلبان آزمون سوم ـ آزمون ۲۰۱۰

عنوان

مرد

زن

جمع

تعداد

درصد

تعداد

درصد

ثبت نام شدگان

۱۶

۳۸٫۱۰%

۲۶

۶۱٫۹۰%

۴۲

منصرفین

۰

۰٫۰۰%

۲

۱۰۰٫۰۰%

۲

رد شدگان

۲

۶۶٫۶۷%

۱

۳۳٫۳۳%

۳

پذیرفتهشدگان مرحله اول کنکور

۱۴

۳۷٫۸۴%

۲۳

۶۲٫۱۶%

۳۷

غایبین

۴

۳۳٫۳۳%

۸

۶۶٫۶۷%

۱۲

حاضرین

۱۰

۴۰٫۰۰%

۱۵

۶۰٫۰۰%

۲۵

قابل پذیرش

۴

۵۰٫۰۰%

۴

۵۰٫۰۰%

۸

صرف‌نظر‌کنندگان بعد از پذیرش

۰

۰٫۰۰%

۰

۰٫۰۰%

۰

پذیرفته شدگان نهایی

۳

۷۵٫۰۰%

۱

۲۵٫۰۰%

۴

۲٫۳٫تحولات مربوط به تعداد ثبتنامشدگان در آزمونهای ورودی مدرسۀ ملی علوم قضایی از سال ۱۹۸۷ تاکنون

تحولات مربوط به تعداد ثبتنامشدگان در آزمون اول ورودی مدرسه ملی علوم قضایی از سال ۱۹۸۷ تاکنون

تحولات مربوط به تعداد ثبتنامشدگان در آزمن دوم ورودی مدرسه ملی علوم قضایی از سال ۱۹۸۷ تاکنون

تحولات مربوط به تعداد ثبتنامشدگان در آزمون سوم ورودی مدرسه علمی علوم قضایی از سال ۱۹۸۷ تاکنون

۲٫۴٫ درصد پذیرش آزمونها

درصد پذیرش مابین حاضران و پذیرفتهشدگان آزمون اول ورودی مدرسۀ ملی علوم قضایی از سال ۱۹۵۹

(نحوۀ محاسبه: یک پذیرفتهشده در ازاء X حاضر)

درصد پذیرش مابین حاضران و پذیرفتهشدگان آزمون دوم ورودی مدرسۀ ملی علوم قضایی از سال ۱۹۷۲

(نحوۀ محاسبه: یک پذیرفتهشده در ازاء X حاضر)

درصد پذیرش مابین حاضران و پذیرفتهشدگان آزمون سوم ورودی مدرسۀ ملی علوم قضایی از سال ۱۹۹۶

(نحوۀ محاسبه: یک پذیرفتهشده در ازاء X حاضر)

۲٫۵٫توزیع مردان/ زنان

نسبت مشارکت زنان در ورودیهای دورۀ ۲۰۱۱ با ۶۴/۷۴ % همچنان بالا باقی مانده است. مشارکت زنان در آزمون اول ۴۶/۸۰ % بوده است.

دورۀ کارآموزی ۲۰۱۱

آزمون اول

آزمون دوم

آزمون سوم

زن

۱۰۳

۷۴٫۶۴%

۷۰

۸۰٫۴۶%

۹

۶۴٫۲۹%

۱

۲۵%

مرد

۳۵

۲۳٫۶۵%

۱۷

۱۹٫۵۴%

۵

۳۵٫۲۱%

۳

۷۵%

جمع کل

۱۳۸

۱۰۰٫۰۰%

۸۷

۱۰۰٫۰۰%

۱۴

۱۰۰٫۰۰%

۴

۱۰۰٫۰۰%

درصد حضور زنان در کارآموزیهای قضایی از ۱۹۸۴ تاکنون

۲٫۶٫ سن افراد

جدول سنی کارآموزان از قرار زیر است:

سن

آزمون

اول

آزمون دوم

آزمون سوم

جمع پذیرفته‌شدگان از طریق آزمون

مجموع کارآموزان دوره

حداقل

۲۲

۳۰

۳۸

۳۱

۲۲

حداکثر

۳۰

۴۶

۴۶

۴۲

۴۶

میانگین سنی

۲۵

۳۷

۴۰٫۵۰

۳۶

۳۰

۲٫۷٫طبقات اجتماعی و حرفهای والدین کارآموزان

کارآموزان قضایی دورۀ ۲۰۱۱ پذیرفتهشده از طریق آزمون اول ـ

خاستگاه اجتماعی و حرفهای پدر

کارآموزان قضایی دورۀ ۲۰۱۱ پذیرفتهشده از طریق آزمون اول ـ خاستگاه اجتماعی و حرفهای مادر

کارآموزان قضایی دورۀ ۲۰۱۱ پذیرفتهشده از طریق آزمون دوم ـ خاستگاه

طبقات اجتماعی و حرفهای پدر

کارآموزان قضایی دورۀ ۲۰۱۱ پذیرفته شده از طریق آزمون دوم ـ خاستگاه اجتماعی و حرفهای پدر

کارآموزان قضایی دورۀ ۲۰۱۱ پذیرفته شده از طریق آزمون دوم ـ خاستگاه

اجتماعی و حرفهای مادر

کارآموزان قضایی دورۀ ۲۰۱۱ پذیرفتهشده از طریق آزمون سوم ـ خاستگاه اجتماعی و حرفهای پدر

کارآموزان قضایی دورۀ ۲۰۱۱ پذیرفتهشده از طریق آزمون سوم ـ خاستگاه اجتماعی و حرفهای مادر

کارآموزان قضایی پذیرفتهشده از طریق جذب ویژه ـ خاستگاه اجتماعی و حرفهای پدر[۶]

کارآموزان قضایی پذیرفتهشده از طریق جذب ویژه ـ خاستگاه طبقات

اجتماعی و حرفهای مادر[۷]

۲٫۸٫ محل تولد کارآموزان قضایی

محل تولد

دورۀ کارآموزی ۲۰۱۱

درصد

شمال فرانسه

۴۷

۳۲٫۳۴%

استان پاریس

۲۷

۲۰٫۳۰%

جنوب فرانسه

۴۴

۳۳٫۰۸%

خارج از فرانسه

۴

۳٫۰۱%

نامعلوم

۱۵

۱۱٫۲۸%

۲٫۹٫ مدارک تحصیلی کارآموزان

کارآموزان دیپلم خود را در رشتههای زیر اخذ کردهاند:

اخذ مدرک

شماره

درصد

گروه A فلسفه، ادبیات، گرایش ریاضی

۴

۲٫۹۰%

گروه A2 فلسفه، ادبیات

۳

۲٫۱۷%

گروه B یا ES اقتصاد، علوم اجتماعی

۴۴

۳۱٫۸۸%

گروه C یا D یا S علوم تجربی

۴۴

۳۱٫۸۸%

گروه L یا A4 ادبیات

۲۱

۱۵٫۲۲%

گروه SES یا G علوم و فنون

۳

۲٫۱۷%

گروه DRASS[8]

۱

۰٫۷۵%

دیپلم حقوق[۹]

۱

۰٫۷۲%

نامعلوم

۱۶

۱۱٫۵۹%

جمع

۱۳۸

۱۰۰٫۰۰%

۲٫۱۰٫ مدارک تحصیلی دانشگاهی

۲٫۱۱٫ رشتههای کارشناسی ارشد حقوق کارآموزان قضایی

مشاغل قضایی

۱

حقوق شهرسازی و شهری

۱

حقوق دعاوی قضایی

۳

حقوق و دادگستری

۱

حقوق کیفری

۱

حقوق کیفری و جرمشناسی

۲

حقوق کیفری و علوم جنایی

۲

حقوق کیفری و علوم کیفری

۳

حقوق کیفری (پژوهشی)

۴

حقوق خصوصی و علوم جنایی

۲

حقوق خصوصی عام

۵

حقوق عمومی

۱

حقوق خصوصی بنیادین

۱

اشخاص و حقوق

۱

پژوهش حقوق کیفری

۳

پژوهش حقوق خصوصی عام

۲

سایر

۲۰

جمع مدارک کارشناسی ارشد

۵۳

در ارتباط با آخرین شغل کارآموزان قضایی پذیرفتهشده از طریق جذب ویژه، ۲۲ نفر از آنان از میان مشاغل مرتبط با امور حقوقی و قضایی، وارد دورۀ کارآموزی شدند.

منشی دادگاه

۵

وابسته اداری

۱

کارآموز وکیل و آموزگار

۱

وکلاء

۴

مأمور رسیدگی به معلولین

۱

مأمور پژوهش حقوقی حقوق تطبیقی

۱

دستیار استاد دانشگاه

۱

رئیس امور امنیتی و سازمان زندانها

۱

رئیس بخش اجرای احکام

۱

سردفتر

۱

افسر پلیس

۱

معاون مدیر محلی پلیس قضایی

۱

آموزگار

۱

رئیس دفتر دادگاه

۲

قاضی اجرای احکام

۱

بازرس اصلی ادارۀ رقابت، مصرف و مبارزه با تقلب

۱

حقوقدان

۳

گزارشگر

۱

مسئول سیاستهای نهادی[۱۰]

۱

معاون مدیر بخش اجتماعی حقوق

۱

سایرین

۳

۲٫۱۲٫ تجارب حرفهای

آزمون اول : ۴۸ کارآموز پذیرفتهشده در آزمون اول، یعنی ۱۷/۵۵ % پیش از ورود به مدرسۀ ملی علوم قضایی دارای تجربه حرفهای بودهاند.

از مجموع کل کارآموزان پذیرفته شده در سه آزمون، ۱۰۵ نفر یعنی ۸۶/۷۵ % پیش از ورود به کارآموزی، دارای تجربه حرفهای بودهاند.

۲٫۱۳٫ خانواده و تعداد فرزندان افراد

از مجموع کل افراد دوره (۱۳۸ نفر) کارآموزانی که دارای فرزند در زمان ورود به مدرسه هستند، ۳۳/۳۳% (یعنی ۴۶ کارآموز) را شامل میشوند.

۱ کارآموز: ۸ فرزند

۱ کارآموز:۴ فرزند

۶ کارآموز: ۳ فرزند

۱۱ کارآموز: ۲ فرزند

۱۴ کارآموز: ۱ فرزند

۲٫۱۴٫ کسب آمادگی برای آزمونها

۲٫۱۴٫۱٫ آزمون اول

بخش عمدهای از کارآموزان پذیرفته شده از طریق آزمون اول (۵۶ نفر) یعنی ۳۷/۶۴ % در یکی از مراکز و مؤسسات مطالعات حقوقی و قضایی دورههای آمادگی برای آزمون را گذراندهاند، ۴۱ نفر از آنان نیز در مؤسسات خصوصی برای آزمون ورودی آماده شدهاند.

اسامی دانشگاهها و تعداد افراد

به علاوه، ۹ نفر از کارآموزان قضایی نیز دورههای آمادگی ویژۀ کنکور مدرسۀ ملی علوم قضایی را در یکی از مؤسسات مطالعات سیاسی گذراندهاند.

۹ نفر نیز در دورههای آمادگیِ برگزارشده توسط خود مدرسۀ ملی علوم قضایی شرکت کردهاند.

۲٫۱۴٫۲٫ آزمون دوم

از میان ۱۴ نفر پذیرفتهشده، ۴ نفر اظهار داشتهاند که برای پذیرش در دورۀ کارآموزی مدرسه در یکی از کلاسهای آمادگی برگزارشده توسط مؤسسات خصوصی، ۲ نفر در یکی از مؤسسات مطالعات حقوقی و ۱ نفر هم در یکی از مؤسسات سیاسی شرکت کردهاند.

۲٫۱۴٫۳٫ آزمون سوم

فقط یکی از کارآموزان اظهار داشته است که در یکی از مؤسسات مطالعات سیاسی برای کلاسهای آمادگی شرکت کرده است.

۲٫۱۵٫ زبانهای خارجی کارآموزان

زبان اول خارجی برای ۱۰۵ نفر از کارآموزان (یعنی ۹۵/۷۸%) انگلیسی است.

زبان زندۀ اول

انگلیسی

۱۰۵

آلمانی

۱۰

اسپانیایی

۴

ایتالیایی

۳

زبان زندۀ دوم

اسپانیایی

۳۳

انگلیسی

۲۲

آلمانی

۱۷

ایتالیایی

۷

سایر زبانها

روسی

۳

ژاپنی

۱

اهداف آموزش

مدرسۀ ملی علوم قضایی، مؤسسهای علمی ـ کاربردی است. با فرض گذراندن دورههای آموزشی عالی و تکمیلی و نیز کسب مهارتهای حرفهای اولیه، هدف این مدرسه آمادهسازی کارآموزان برای تصدی سمتهای مختلف شغل قضاوت در شاخۀ دادگستری عمومی (در مقابل دادگستری اداری) است. هدف از دورههای آموزشی برای کارآموزان قضایی که مدرسۀ ملی آنها را برگزار کرده است، چنین بیان شده است:

«آمادهساختن کارآموزان قضایی برای ورود به شغل قضاوت در شاخههای مختلف و متنوع خود از طریق کسب تواناییهای بنیادین و پایه‌ای که فرد را قادر سازد تا تصمیمات منطبق با قانون، مطابق با اوضاع و احوال، با احترام به حقوق فرد و نیز قواعد اخلاقی و حرفهای اتخاذ نموده که با اقتضائات بنیادین ملی و بینالمللی نیز سازگاری داشته باشد.»

هشت سمتِ اصلی که مدرسۀ ملی علوم قضایی در آموزش اصلی خود برای تصدی آنها قاضی تربیت میکند، عبارتند از:

قاضی دادگاه بدوی درجه یک[۱۱]

قاضی دادگاه بدوی درجه دو[۱۲]

بازپرس

قاضی اطفال

قاضی اجرای احکام کیفری

دادرس علیالبدل نزد رئیس دادگاه تجدیدنظر[۱۳]

دادیار جانشین دادستان دادگاههای بدوی[۱۴]

دادیار جانشین نزد دادستان کل (دادستان دادگاههای تجدیدنظر و دیوانهای کشور و محاسبات)[۱۵]

لازم به ذکر است از آنجا که سمت دادیار جانشین نزد دادستان کل ویژگی خاصی ندارد، کارآموزان تصدی این سمت همان آموزش کارآموزان تصدی سمت دادیار جانشین دادستانهای دادگاههای بدوی(دادستان‌های جمهوری) را میبینند.

طول دورۀ آموزش اصلی کارآموزی قضایی ۳۱ ماه است.

ادای سوگند کارآموزان قضایی

کارآموزان قضایی به موجب حکم وزیر دادگستری (مهردار کشور)[۱۶] به سمت قضایی منصوب میشوند. کارآموزان دارای سِمت قضایی بوده و با سوگندی که ادا می‌کنند، اجازه خواهند یافت در اَعمال قضایی دادگاهها دخالت کنند. کارآموزان قضایی متعهد به حفظ اسرار حرفهای میباشند.

ادای سوگند کارآموزان به صورت فردی نزد دادگاه تجدیدنظر صالح در محل برگزاری بخش عملی دورۀ کارآموزی انجام میگیرد.

متن سوگند کارآموزان قضایی

«سوگند میخورم که اسرار حرفهای را حفظ کرده و مانند یک کارآموز وفادار و شریف رفتار کنم.»

توانمندیهای پایهای لازمالاکتساب

توانمندیهای پایهای قاضی که کارآموز میبایست در انجام یکی از ۸ سِمت اصلی انتخابی خود در پایان تحصیلات واجد آنها باشد، نتیجۀ تسلط او بر سیزده عنوان به شرح زیر است:

توانایی تحلیل و نتیجهگیری از یک وضعیت یا پرونده؛

توانایی تشخیص، انتخاب و اعمال قواعد اخلاق حرفهای؛

توانایی تجزیه و تحلیل یک موقعیت یا یک پرونده؛

توانایی تشخیص، رعایت و تضمین چهارچوب آیینی موضوع؛

توانایی انطباق با محیط و اوضاع و احوال؛

توانایی اتخاذ موضع اقتدارآمیز یا متواضعانه، بسته به شرایط؛

توانایی برقراری ارتباط، گوش فرا دادن و تعامل با طرف مقابل؛

توانایی ترتیبدادن و هدایت جلسات دادرسی با رعایت طرفینیبودن دادرسی؛

توانایی رسیدن به توافق و جمع مواضع دو طرف؛

توانایی صدور حکم مطابق قانون و منطبق با وقایع پرونده، مبتنی بر عقل سلیم و دارای قابلیت اجرا؛

توانایی استدلال، توضیح و رسمیتبخشیدن به حکم؛

توانایی در نظر گرفتن محیط و اقتضائات نهادهای ملی و بینالمللی؛

توانایی کار جمعی؛

توانایی سازماندهی، مدیریت و ابداع.

گروههای(پودمانهای) آموزشی

فعالیتهای آموزشی مدرسۀ ملی علوم قضایی، چه در قسمت آموزش اصلی و چه در قسمت آموزش ضمن خدمت در قالب گروههای آموزشی (مقرر در مادۀ۱ـ۴۰ تصویبنامۀ شمارۀ ۷۲ـ۳۶۶ مورخ ۴ مه ۱۹۷۲) سازماندهی شده است:

هشت گروه آموزشی

مسائل عمومی و انسانی مشاغل قضایی[۱۷]

فرایند تصمیمگیری در امور مدنی

فرایند تصمیمگیری در امور کیفری

ارتباطات قضایی

اداره و مدیریت قضایی

ابعاد بینالمللی دادگستری

محیط قضایی

جریان امور بنگاههای اقتصادی[۱۸]

ساختار سازمان مسئول آموزشهای اصلی

۷٫۱٫ ریاست مدرسۀ ملی علوم قضایی

آقای ژان فرانسوآ تونی[۱۹]

قاضی تربیتشده در دورۀ کارآموزی سال ۱۹۸۰٫ او به ترتیب در آلبرویل بازپرس، جانشین دادستان بدوی (جمهوری) در سنت پیر، دادستان روآن، وابستۀ قضایی نزد سازمان بینالمللی مبارزه با مواد مخدر وابسته به سازمان ملل مستقر در وین، مستشار دادگاه تجدیدنظر ورسای و وابستۀ قضایی به عنوان معاون امور حقوقی صندوق بینالمللی پول در واشنگتن بوده و از سال ۲۰۰۷ تاکنون نیز ریاست مدرسۀ ملی علوم قضایی را برعهده دارد.

در زمینۀ آموزش اصلی ایشان مسئولیتهای ذیل را برعهده دارند:

اجرای مأموریت آموزشی مدرسۀ ملی علوم قضایی؛

ریاست شورای آموزشی؛

تعیین راهبردها و اهداف آموزشی برنامۀ آموزشی (که به تصویب شورای اداری مدرسه میرسند)؛

تأیید نظر نهایی مدرسه در مورد تواناییها و رتبۀ کارآموزان در پایان دوره که از طریق هیأت داوری کارآموزی صادر میشود.

۷٫۲٫ معاونت جذب، آموزش اصلی و پژوهش

آقای ژان داوید کاوایه[۲۰]

قاضی تربیتشده در دورۀ کارآموزی سال ۱۹۹۳٫ او به ترتیب در «دانکرک» بازپرس، نزد دادستان کل «بوردو» ابتدا دادیار علیالبدل و سپس دادیار بوده و وظایف دبیرکل دادسرای «بوردو» را به عهده داشته است. در سال ۲۰۰۳ مأمور به ریاست دفتر امور کیفری در وزارت کشور میشود. در سال ۲۰۰۵ به مقام معاونت دادستان جمهوری (بدوی) در «پرژوراک» و دادستانی جمهوری در «روشفور» می‌رسد. در ۲۰۰۷ به عنوان مشاور در امور کیفری و حقوق مجنی علیهم در دفتر وزیر دادگستری در وزارت دادگستری مأموریت پیدا میکند. مدتی دادستان جمهوری در «داکس» بوده و در اوت ۲۰۱۰ به مدرسه پیوسته است.

در زمینۀ آموزش اصلی مأموریتهای ایشان به قرار زیر است:

تدوین برنامه آموزشی کارآموزان قضایی؛

برگزاری امتحانات و ارزیابی آموزشی (با همکاری شورای آموزش)؛

همکاری با مدیریت جذب و ارزشیابی تواناییها، مطالعات، دورهها و همچنین بخش تحقیقات و تهیۀ اسناد؛

تهیۀ مجموعه آماری سالانه مدیریت؛

ارتباط با نمایندگان کارآموزان.

۷٫۳٫ معاونت امور جذب و تأیید صلاحیتها

خانم امانوئل اسپیتری دوف،[۲۱] معاون امور جذب و تأیید صلاحیتها

قاضی تربیتشده در دورۀ کارآموزی ۱۹۹۰٫ او به ترتیب در «نانسی» قاضی، در «ملون» قاضی دادگاه بدوی درجه دو، در دیوانعالی کشور مشاور و قاضی دادگاه بدوی درجه دو منطقه ۱۵ «پاریس» بوده است. او در سال ۲۰۰۴ به عنوان مدیر کارآموزی وارد مدرسه ملی علوم قضایی و در ژوئیه ۲۰۱۰ به سمت معاون امور جذب و تأیید صلاحیتها منصوب شده است.

خانم ماگالی گای،[۲۲] رئیس دفتر معاون امور جذب و تأیید صلاحیتها است.

وظایف معاونت امور جذب و تأیید صلاحیتها در حوزۀ آموزش اصلی به قرار زیر است:

تشکیل هیأت داوران امتحان رتبهبندی: ترکیب، تشکیل و مدیریت اداری؛

آموزش ممتحنین؛

نمایندگی مدرسه در کمیسیون ارتقاء و نزد هیأت داوری ارزیابی تواناییها و طبقهبندی

ارزیابی کارآموزیهای جنبی؛

تهیۀ برنامهریزی ارزشیابی (با هماهنگی معاونتهای مطالعات و دورهها)؛

تهیۀ آمار مربوط به معاونت.

این معاونت همکاری وسیعی با هماهنگکنندگان منطقهای آموزش دارد. این هماهنگکنندگان قُضاتی هستند که برای مدتی معین(۳ سال قابل تمدید برای یک مرتبه) با مدرسه کار میکنند. تعداد این مناطق در کل فرانسه ۹ منطقه است که هر یک شامل چند دادگاه تجدیدنظر میگردند و هماهنگکنندگان در یکی از آنها مستقر میباشند. آنها در ارزیابی مرحلۀ قضایی (کارورزی قضایی) دورۀ کارآموزی مشارکت و همکاری میکنند.

۷٫۴٫ معاونت آموزشی

آقای فیلیپ ویژیه[۲۳]، معاون آموزشی

قاضی تربیت شده در دورۀ کارآموزی ۱۹۸۱٫ او به ترتیب در فور دو فرانس قاضی، در «بوردو» دادرس علیالبدل و سپس قاضی اجرای احکام کیفری بوده است. قبل از اینکه در فوریۀ ۲۰۲۰ به مقام معاونت آموزشی مدرسه برسد، در مدرسۀ ملی علوم قضایی استادیار و مشاور دادگاه تجدیدنظر «پوآتیه» بوده است.

خانم سیلوی دوگلان[۲۴]، رئیس دفتر معاون آموزشی است.

مأموریتهای این معاونت به قرار زیر است:

مدیریت امور دانشجویی؛

تهیه و مدیریت برنامهریزی فعالیتهای آموزشی؛

مدیریت گروهها؛

مدیریت متمرکز سالنهای مدرسۀ ملی علوم قضایی در «بوردو» ؛

مدیریت مخارج و هزینههای آموزشی؛

هماهنگی در خصوص وسایل و امکانات با همکاری سرویسهای دبیرخانۀ مرکزی؛

اطلاعرسانی به مخاطبین(کارآموزان قضایی، سایر کارآموزان، قضات در حال بازآموزی)؛

نظارت بر آموزش کارآموزان وکالت؛

مدیریت کلاسها و دورههای آموزش اصلی (برای کارآموزان قضایی، سایر کارآموزان، بازآموزی قضات برای تصدی هفت سِمت اصلی)؛

مدیریت اطلاعات انفورماتیک گروههای آموزشی؛

تربیت مدرسان(مدرسان داخلی: هماهنگکنندههای آموزش، مدرسان ـ مدرسان خارجی: در ارتباط با بخش بینالمللی)؛

تهیه و تدوین جزوههای آموزشی؛

تهیه و تحقیق در خصوص ابزار کمک آموزشی؛

هماهنگی آموزشی گروههای آموزشی؛

پذیرش استادان خارج از مدرسه برای برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی؛

پذیرش کارآموزان؛

نگهداری دفترچه آموزشی کارآموزان؛

نظارت و راهنمایی کارآموزان در دورۀ تحصیل؛

تهیۀ آمار مربوط به معاونت؛

ارتباط با نمایندگان گروهها.

کار اصلی معاونت آموزشی با مجموعه مدرسان کارآموزی اصلی است که از سه‌دسته افراد تشکیل می‌شود: ۱ـ استادان آموزش اصلی ۲ـ استادان مدعو ۳ـ سخنرانان موردی

v 1ـ استادان آموزش اصلی: این عده مجموعه استادان دائمی مدرسه را تشکیل میدهند. به مدرسه مأمور شده یا برای سه سال (با یک بار قابلیت تمدید) به استخدام مدرسه درمیآیند و در یکی از هشت گروه فعالیت میکنند:

۷٫۵٫ مسائل عمومی و انسانی مشاغل حقوقی

آقای آلن لاکور[۲۵]

قاضی تربیتشده در دورۀ کارآموزی سال ۱۹۹۳٫ او پس از مدتی اشتغال در آموزش و پژوهش در شهر «تراویی» قاضی دادگاه بدوی درجه دو، بعد در شهرهای «اوسر» و «آلبرویل» معاون دادگستری بوده و از سال ۲۰۰۹ به مدرسۀ ملی علوم قضایی پیوسته است.

۷٫۶٫ فرایند تصمیمگیری در امور مدنی

آقای ژرار بیاردو[۲۶]

قاضی از سال ۱۹۹۲٫ او سابقاً کمیسر اصلی مبارزه با کلاهبرداری بوده است. به ترتیب در «سِگره» و «لیموژ» قضاوت کرده است. معاون دادگاه اجرای احکام «لیموژ» بوده و در سال ۲۰۱۰ به مدرسه پیوسته است.

خانم استفان هودارا دوپو[۲۷]

قاضی از سال ۲۰۰۳٫ او پس از مدتی وکالت، در «بتون» و بعد در «آنگولم» قضاوت کرده است. بعد از آن در اداره مرکزی وزارت دادگستری قاضی شده و در مه ۲۰۰۹ به مدرسه ملی علوم قضایی پیوسته است.

خانم میریام سانچز[۲۸]

قاضی تربیتشده در دورۀ کارآموزی ۱۹۹۲٫ او به ترتیب در «شالون سور مارن» بازپرس، و در «نانت» و بعد «لیبورن» قاضی دادگاه اطفال بوده است. در فوریۀ ۲۰۰۸ به مدرسه ملی علوم قضایی پیوسته است.

آقای آلن لاکور[۲۹]

(به رزومه پیوست مراجعه شود.)

خانم ورونیک کادورۀ[۳۰]

قاضی تربیتشده در دورۀ کارآموزی ۱۹۹۲٫ او به ترتیب در «سومور» قاضی و در «سنت» قاضی دادگاه بدوی درجه دو[۳۱] بوده است. بعد از آن مدتی معاون دادگاه بدوی «سومور»، در «ورسای» معاون دادگاه بدوی «رامبویه» بوده و در فوریه ۲۰۱۱ به مدرسه ملی علوم قضایی پیوسته است.

آقای گزاویه مارتینان[۳۲]

قاضی تربیتشده در دورۀ کارآموزی ۲۰۰۲٫ او قبل از اینکه در مارس ۲۰۱۱ به مدرسۀ ملی علوم قضایی بپیوندد، در «لیل» قاضی دادگاه اطفال بوده است.

خانم والری گرنیه ـ ماسو[۳۳]

قاضی تربیتشده در دورۀ کارآموزی ۱۹۹۲٫ او به ترتیب در «اوکسِر» قاضی دادگاه اطفال، قاضی در ادارۀ مرکزی وزارت دادگستری، قاضی دادگاه اطفال «بِرژُراک»، جانشین دادستان در «پو» بوده و در ژوئیه ۲۰۱۱ به مدرسۀ ملی علوم قضایی پیوسته است.

۷٫۷٫ فرایند تصمیمگیری در امور کیفری

آقای سامی بن حاج یحیی[۳۴]

قاضی تربیتشده در دورۀ کارآموزی ۱۹۹۶٫ او به ترتیب دادرس علیالبدل نزد رئیس دادگاه تجدیدنظر «دوئه»، در «آژاکسیو» قاضی علیالبدل و در شهر «سن پیر جزیرۀ رئونیون»، جانشین دادستان بوده و در ژانویه ۲۰۱۰ به مدرسۀ ملی علوم قضایی پیوسته است.

خانم ماری الیزابت بونوآ[۳۵]

قاضی تربیتشده در دورۀ کارآموزی ۱۹۹۶٫ او به ترتیب در «لیل» قاضی اجرای احکام، در «دوئه» و بعد در «بوردو» بازپرس بوده و در فوریه ۲۰۱۰ به مدرسه پیوسته است.

خانم سارا دوپون[۳۶]

قاضی تربیتشده در دورۀ کارآموزی ۱۹۹۸٫ او به ترتیب در «متز» و بعد «استراسبورگ» دادرس علیالبدل بوده و سپس در «استراسبورگ» در مقام جانشین دادستان خدمت کرده است. او در اوت ۲۰۱۰ به مدرسۀ ملی علوم قضایی پیوسته است.

خانم فلورانس فیت ـ واله[۳۷]

قاضی از سال ۲۰۰۱٫ این وکیل سابق به ترتیب دادرس علیالبدل در «سن گودان»، در «فوآ» قاضی، بعد در «پرپینیان» قاضی اجرای احکام بوده و در سپتامبر ۲۰۱۰ به مدرسۀ ملی علوم قضایی پیوسته است.

آقای ژروم آر[۳۸]

قاضی تربیتشده در دورۀ کارآموزی ۱۹۹۲٫ او در «لون لوسونیه» و سپس «آنژه» قاضی علیالبدل بوده است. بعد از آن در «آنژه» قاضی دادگاه بدوی درجه دو «سِگره» و سپس مستشار دادگاه اجرای احکام «مان» شده است. او همچنین در «موناکو» در سِمت جانشین دادستان کل وابسته خدمات قضایی بوده و در ژوئن ۲۰۰۹ به مدرسۀ ملی علوم قضایی پیوسته است.

آقای جمیل خیرالدین[۳۹]

قاضی تربیتشده در دورۀ کارآموزی ۱۹۹۵٫ او به ترتیب در «آراس» قاضی دادگاه بدوی درجۀ دو «سن پل سور تِرنواز»، در «گراس» قاضی دادگاه بدوی درجه دو کانی «سورمِر»، در «نیس» و بعد در «مون دو مارزان» بازپرس بوده و در مه ۲۰۰۹ به مدرسۀ ملی علوم قضایی پیوسته است.

خانم بِرانژِر مونی رافی[۴۰]

قاضی تربیتشده در دورۀ کارآموزی ۱۹۹۹٫ او به ترتیب نزد دادستان «پوآتیه» دادیار و سپس دادیار در «لیبورن» بوده و در سال ۲۰۱۰ به مدرسۀ ملی علوم قضایی پیوسته است.

خانم میریام سانچز (به بالا مراجعه شود)

آقای گزاویه مارتینان ( به بالا مراجعه شود)

خانم والری گرنیه- ماسو ( به بالا مراجعه شود)

۷٫۸٫ ارتباطات قضایی

خانم الن بازِکس[۴۱]

او پس از کسب مدرک روانشناسی در سال ۲۰۰۰ و دفاع از پایاننامۀ خود در سال ۲۰۰۲، به ترتیب وابسته موقت آموزش و تحقیقات در دانشگاه «تولوز»، محقق روانشناسی در بیمارستان دانشگاه «تولوز»، روانشناس کلینیکی و تحقیقات در INSERM (انستیتوی ملی سلامت و تحقیقات پزشکی)، روانشناس کلینیکی در بیمارستان دانشگاهی «او- لووِک دو پساک»، روانشناس بیمارستان منطقهای دانشگاهی «رانگوی»، و سپس استاد محقق در مدرسۀ ملی اداره زندان بوده و در ژوئیه ۲۰۰۹ به مدرسۀ ملی علوم قضایی پیوسته است.

۷٫۹٫ اداره و مدیریت قضایی

خانم سیلوی لوزی[۴۲]

مدیر دفتر تربیتشده در دورۀ ۱۹۹۴٫ او به ترتیب سِمتهایی در ادارۀ مرکزی وزارت دادگستری، سمت مدیر دفتر در دادگاه بدوی درجه دو منطقۀ شانزدهم پاریس، مدیر دفتر هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرمای «نیور»، مدیر‌دفتر دادگاه بدوی درجه یک «نیور» داشته و در ژوئن ۲۰۰۹ به مدرسۀ ملی علوم قضایی پیوسته است. او اولین مدیر دفتری است که به بدنۀ استادان دائمی مدرسۀ ملی علوم قضایی وارد شده است.

ابعاد بینالمللی دادگستری

آقای ژیل بوردیه[۴۳]

قاضی تربیتشده در دورۀ کارآموزی ۱۹۸۹٫ او به ترتیب در «وَلانسِین»، «تیون ویل»، و «مِتز» دادرس علیالبدل، معاون دادستان دادگاه تجدید نظر «متز» و سپس معاون دادستان کل «متز» بوده و در فوریه ۲۰۰۷ به مدرسۀ ملی علوم قضایی پیوسته است.

خانم آماندا گج والاس[۴۴]

کارشناس ادبیات و دارای مدرک دانشگاهی در رشته ترجمه از سال ۱۹۹۱٫ عضو انجمن زبانشناسی لندن از سال ۱۹۹۴٫ او به ترتیب در «سِترادل» (ژیروند)، در مؤسسه «بِرنون» در «بوردو»، در مرکز مطالعات زبان «بوردو» و سپس در دانشگاه «میشل دو مونتی بوردو» مدرس زبان انگلیسی بوده و در سال ۱۹۹۸ به مدرسه پیوسته است.

محیط قضایی

خانم الن بازِکس ( به بالا مراجعه شود)

خانم میریام سانچز (به بالا مراجعه شود)

خانم والری گرنیه ـ ماسو (به بالا مراجعه شود)

جریان امور بنگاههای اقتصادی

آقای سامی بن حاج یحیی (به بالا مراجعه شود)

v 2ـ استادان مدعو: این استادان مرتباً در مدرسه تدریس دارند؛ و در عین حال به شغل اصلی خود نیز میپردازند. استادان مدعو برای یک سال قابل تمدید هستند و میان هشت گروه تربیت قضات توزیع میشوند.

v 3ـ سخنرانان موردی: این عده اشخاص صاحبنام در حوزههای تخصصی خود هستند و گهگاه در مدرسه کنفرانس یا کارگاه برگزار میکنند.

هر گروه (پودمان) آموزشی شامل این افراد است:

رئیس آموزش: او مسئول مشترک بخش آموزش اصلی و بخش آموزشیمستمر بوده و سِمت آموزشیار را دارد. او پس از مشورت با استادان گروه، جهت‌گیریهاو شرایط تحقق اهداف آموزشی معینشده از سوی مدیر با مشورت شورای اداری را مشخص میکند. همچنین در آموزش کارآموزان و ترسیم فعالیت‌های آموزشی نقش دارد. ( مادۀ۴۰، تبصرۀ ۱ تصویبنامۀ شمارۀ ۳۵۵- ۷۲ مورخ ۴ مه ۱۹۷۲)

رؤسای گروه(=پودمان)های آموزشی

مسائل عمومی و انسانی مشاغل قضایی

آقای پیر مازو Pierre Mazeaud

رئیس افتخاری شورای قانون اساسی

فرایند تصمیمگیری در امور مدنی

خانم کلر فاور Claire Favre

رئیس یکی از شعبات دیوان عالی کشور

فرایند تصمیمگیری در امور کیفری

آقای ژان اولیویه ویوو Jean Olivier Viout

دادستان کل دادگاه تجدیدنظر لیون

ارتباطات قضایی

خانم میشل کوتا Michèle Cotta

روزنامهنگار

اداره و مدیریت قضایی

آقای رونو دونوآ دو سن مارک Renaud Denoix de Saint Marc

عضو شورای قانون اساسی

معاون افتخاری شورای دولتی

ابعاد بینالمللی دادگستری

آقای آنتونیو ویتورینو Antonio Vitorino

کمیسر سابق دادگستری اروپا

محیط قضایی

آقای بوریس سیرولنیک Boris Cyrulnick

روانکاو اعصاب

جریان امور بنگاههای اقتصادی

خانم ماری آن فریزون روش Marie Anne Frison Roche

استاد دانشگاه

هماهنگکنندۀ گروه (پودمان) : سِمَت اصلی او هماهنگکنندۀ آمـوزش است. فعالیتهای پودمان (شامل تنظیم جلسات، تدوین دستورالعملهای آموزشی و دستور کار، ارتباط با معاون پژوهشی و رئیس پودمان آموزشی) را به جریانمی‌اندازد و انسجام و یکدستیپودمان در زمینۀ آموزش را تداوممیبخشد. در تدریس هم مشارکت دارد.

هماهنگکنندههای هشت پودمان آموزش اصلی

مسائل عمومی و انسانی مشاغل حقوقی: آقای آلن لاکور

فرایند تصمیمگیری در امور مدنی: خانم استفان هودارا دوپو

فرایند تصمیمگیری در امور کیفری: آقای جمیل خیرالدین

ارتباطات قضایی: خانم الن بازِکس

اداره و مدیریت قضایی: خانم سیلوی لوزی

ابعاد بینالمللی دادگستری: آقای ژیل بوردیه

محیط قضایی: خانم میریام سانچز

جریان امور بنگاههای اقتصادی: آقای سامیبن حاج یحیی

دستیاران قضایی(برای گروههای دادگاههای مدنی و کیفری): این افراد دستیاران آموزشی بوده، کارهایی مانند پژوهش در زمینۀ قضایی، تدوین جزوات آموزشی و انتشار مطالعات موضوعی را به عهده دارند.

اعضای هیأت علمی مدرسه توسط رئیس مدرسه بین گروه(=پودمان)های مختلف تقسیم میشوند و میتوانند در یک یا چند گروه فعالیت کنند.

۷٫۱۰٫ معاونت دورهها

آقای لوران زوشوویتس[۴۵]، معاون دورهها

قاضی تربیت شده در دوره کارآموزی ۱۹۹۴٫ او به ترتیب در «شاتورو» بازپرس، در مولن قاضی، در اداره مرکزی وزارت دادگستری قاضی، در پاریس دادرس علیالبدل و سپس معاون دادستان بوده است و در سپتامبر ۲۰۰۷ به مدرسه پیوسته است.

خانم کریستین گوژو[۴۶]، رئیس دفتر

معاونت دورهها وظایف ذیل را بر عهده دارد:

تدوین جهتگیری آموزشی دورهها

تدوین جزوات آموزشی مربوط به دورهها

یافتن محل برگزاری دورهها (در فرانسه یا در خارج)

انتصاب مسئولان دورهها

ارزیابی محل برگزاری دورهها

آموزش مدرسان(قضات مربی دوره، مدیران مراکز برگزاری دورهها، قضات مأمور به آموزش کارآموزان)

مدیریت اداری و به جریان انداختن شبکه هماهنگ‌کنندگان منطقهای آموزش کارآموزان و مدیران مراکز دورهها

ارتباط با دادگاهها

ارتباط با نمایندگان منطقهای

نگهداری دفترچۀ آموزشی کارآموزان (در جریان برگزاری دورهها)

نظارت و همراهی با کارآموزان قضایی و کارآموزان جنبی در هنگام گذران دوره

تدوین آمار و ارقام معاونت

این معاونت به یاری شبکۀ همکاران مدرسه یعنی هماهنگکنندههای منطقهای آموزش(قضات مأمور به مدرسۀ ملی علوم قضایی) و مدیران مراکز برگزاری دورهها (قضاتی که در عین انجام شغل اصلی خود، دورههای قضاوت و حضور در دادگاه کارآموزان و سایر مخاطبان ـ مورد نظر مدرسه ـ را هم برگزار می‌کنند) وظایف خود را انجام میدهد.

هماهنگکنندگان منطقهای آموزش

خانم شانتل بارون مالاترازی[۴۷]

قاضی تربیتشده در دوره کارآموزی ۱۹۸۷: او به ترتیب در «نِوِرم بازپرس، در «گراس» قاضی دادگاه بدوی درجه دو «کَن» و سپس قاضی دادگاه بدوی درجه دو «نیس» بوده است. در «دراگینیان» قاضی، رئیس شعبه و معاون دادگستری، در «اِکس آن پرووانس» مشاور و در «گراس» معاون دادگستری بوده و در اول فوریه ۲۰۱۰ به مدرسۀ ملی علوم قضایی پیوسته است.

خانم کاترین کوله نو[۴۸]

قاضی تربیتشده در دورۀ کارآموزی ۱۹۷۶٫ او به ترتیب در «شاتوروم قاضی، در «آنژه» معاون، در «تولوز» قاضی اول و سپس معاون بوده است. در «اَژان» مستشار و بعد معاون دادگاه بدوی درجه دو «تولوز» و سپس مشاور دادگاههای «تولوز» بوده است و در ۲۶ ژانویه ۲۰۱۰ به مدرسۀ ملی علوم قضایی پیوسته است.

خانم ماری تِرِز ژیلبر[۴۹]

قاضی تربیتشده در دورۀ کارآموزی ۱۹۸۲٫ او به ترتیب در «بولونی سورمِر» قاضی دادگاه بدوی درجه دو، در «آراس» قاضی دادگاه بدوی درجه دو، در «آراس» و بعد در «مِتز» معاون دادگاه بوده است. او سپس ابلاغ معاونت دادگاههای بدوی «تیون ویل» و بعد «مِتز» را دریافت کرده و در ۱۵ مارس ۲۰۱۰ به مدرسۀ ملی علوم قضایی پیوسته است.

آقای رمی لودونژ لونوره[۵۰]

او ابتدا در مؤسسۀ مطالعات عالی دفاع ملی مدتی تدریس کرده است. قاضی تربیتشده در دورۀ کارآموزی ۱۹۹۰، به ترتیب قاضی مأمور دادگاههای «رِن» و بعد قاضی دادگاههای «رِن»، در ادارۀ مرکزی وزارت دادگستری قاضی، رئیس اداره حقوقی در دفتر سوابق کیفری ملی مستقر در «نانت»، مشاور و مسئول دبیرخانه وزارت دادگستری در «رن» بوده و در ۱۵ ژوئن ۲۰۰۹ به مدرسۀ ملی علوم قضایی پیوسته است.

آقای ژان لوک مارتن[۵۱]

قاضی تربیتشده دورۀ کارآموزی ۹۶۷ . او به ترتیب قاضی، قاضــی مأمــور به انجام وظایف قاضی اجرای احکام «سنت»، در «بوردو» بازپرس و قاضی، در «باس تِر» مشاور و بعد مسئول اجرای وظایف نمایندۀ محافظ کودکان و سپس در «تولوز» مشاور بوده است. او در اول ژوئیه ۲۰۰۹ به مدرسۀ ملی علوم قضایی پیوسته است.

خانم لیلیان والکو پاسینتی[۵۲]

قاضی تربیتشده در دورۀ کارآموزی ۱۹۸۰٫ او به ترتیب در «بورگ آن برس» دادرس علیالبدل و بعد قاضی دادگاه اطفال در «ویل فرانش سورسون» قاضی دادگاه اطفال و بعد مسئول آموزش، در «لیون» بازپرس، در «سنت اِتیِن» معاون دادگاه اطفال و سپس معاون دادگاههای «بورگوئن –ژالیوم» و «ویل فرانش سورسون» بوده است. او در اول ژوئیه ۲۰۰۹ به مدرسۀ ملی علوم قضایی پیوسته است.

خانم آن ماری ویگو موریس[۵۳]

قاضی تربیتشده در دورۀ کارآموزی ۱۹۸۵٫ او به ترتیب در «کوتانس» قاضی دادگاه بدوی «سن لو»، در «کان» قاضی مسئول انجام وظایف قاضی اجرای احکام، معاون دادگاه اجرای احکام «اِورو» و در نهایت معاون دادگاه اطفال «کان» بوده و در ۲۶ ژانویه ۲۰۱۰ به مدرسۀ ملی علوم قضایی پیوسته است.

خانم گابریل وونفه ژومیه[۵۴]

قاضی تربیتشده در دورۀ کارآموزی ۱۹۷۶٫ او به ترتیب در «سارگِمین» قاضی دادگاه بدوی درجه دو، در «دونکرک» قاضی و سپس قاضی دادگاه بدوی درجه دو در «مِتز» بوده است. سپس ابلاغ قضاوت در «استراسبورگ» را گرفت و قاضی دادگاه بدوی درجه دو «آگنو» شد. بعد از آن معاون دادگاه در «کولمار»، «استراسبورگ»، «متز» و بعد دادرس علیالبدل اول در ادارۀ مرکزی وزارت دادگستری و در نهایت در پاریس مشاور بوده است. او در ۲۶ ژانویه ۲۰۱۰ به مدرسۀ ملی علوم قضایی پیوسته است.

آقای تیری ووآ[۵۵]

قاضی تربیتشده در دورۀ کارآموزی ۱۹۹۰٫ او به ترتیب دادرس علیالبدل در «دوئه»، در «نانسی» بازپرس، در «لیل» قاضی دادگاه بدوی درجه دو و در «دوئه» معاون دادگاه بوده است. او در نوامبر ۲۰۰۹ به مدرسۀ ملی علوم قضایی پیوسته است.

فهرست هماهنگکنندههای منطقهای آموزش و مدیران مراکز برگزاری دورهها

Fax

۰۴ ۴۲ ۳۳ ۸۰ ۱۷

Téléphone

۰۴ ۴۲ ۳۳ ۸۱ ۴۹

Coordonnateur Régional de Formation des Cours d’appel d’Aix en Provence et Bastia

Chantal

BARON épouse MALATRASI

Mme

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

۰۴٫۹۲٫۶۰٫۷۲٫۳۵

۰۴٫۹۲٫۶۰٫۷۳٫۹۵

Grasse

Vice-présidente

Emmanuelle

DE ROSA

Mme

۰۴٫۹۴٫۴۷٫۰۱٫۹۲

۰۴٫۹۴٫۶۰٫۵۷٫۶۸

Draguignan

Substitut

Pierre

GAGNOUD

M.

۰۴٫۴۲٫۳۳٫۸۴٫۳۳

۰۴٫۴۲٫۳۳٫۸۳٫۰۳

Aix en Provence

Vice-présidente

Dominique

JAUBERT

M.

۰۴٫۹۳٫۸۵٫۳۳٫۷۰

۰۴٫۹۲٫۱۷٫۳۰٫۸۸

Nice

Vice-président

Vincent

PELLEFIGUES

M

۰۴٫۹۱٫۱۵٫۵۴٫۷۸

۰۴٫۹۱٫۱۵٫۵۰٫۶۵

Marseille

Vice-président instruction

Thierry

AZEMA

M.

۰۴٫۹۴٫۰۹٫۶۰٫۳۶

Toulon

Vice-président enfants

François

GUYON

M.

۰۴٫۹۰٫۹۱٫۷۲٫۰۰

Tarascon

Juge des enfants

Claire

CHABROL

Mme

۰۴٫۹۲٫۳۱٫۵۶٫۴۶

۰۴٫۹۲٫۳۱٫۸۰٫۶۱

Digne

Vice-président

Emmanuelle

WACONGNE

Mme

COUR D’APPEL DE BASTIA

۰۴٫۹۵٫۳۱٫۹۴٫۱۴

۰۴٫۹۵٫۵۵٫۲۳٫۵۶

Bastia

Benoît

Vice-Procureur

COUZINET

M.

۰۴٫۹۵٫۲۹٫۰۶٫۲۶

Ajaccio

Valérie

Vice-procureure

TAVERNIER

Mme

Fax

Téléphone

۰۲٫۲۳٫۲۰٫۴۳٫۶

۱

Coordonnateur Régional de Formation des Cours d’appel de Rennes, Angers, Caen

Rémy

LE DONGE DE L’HENORET

M

COUR D’APPEL D’ANGERS

۰۲٫۴۱٫۲۰٫۵۱٫۳۷

۰۲٫۴۱٫۲۰٫۵۱٫۳۵

Angers

Vice-présidente

Martine

BARDET

Mme

۰۲٫۴۳٫۸۳٫۷۷٫۸۷٫

۰۲٫۴۳٫۹۴٫۸۹٫۸۷

Le Mans

Vice-président

Philippe

DARY

M.

۰۲٫۴۳٫۴۹٫۵۷٫۰۱

۰۲٫۴۳٫۴۹٫۵۷٫۱۹

Laval

Vice-présidente

Clotilde

RIBET

Mme

COUR D’APPEL DE CAEN

۰۲٫۳۱٫۶۲٫۲۴٫۱۵

۰۲٫۳۱٫۶۲٫۰۷٫۳۱

Lisieux

Procureur

Bruno

DIEUDONNE

M.

۰۲٫۳۳٫۷۶٫۶۸٫۳۵

۰۲٫۳۳٫۷۶٫۶۸٫۲۹

Coutances

Vice-procureur

Jean-Michel

ROTARU

M.

۰۲٫۳۳٫۸۲٫۲۵٫۵۴

۰۲٫۳۳٫۸۲٫۲۵٫۰۰

Alençon

Procureur de la République

Carole

ETIENNE

Mme

۰۲٫۳۳٫۰۱٫۶۱٫۶۱

Cherbourg

Vice-présidente

Michèle

SAUREL

Mme

۰۲٫۵۰٫۰۱٫۱۲٫۶۴

Caen

Vice-présidente

Véronique

LANNEAU

Mme

۰۲٫۳۳٫۶۷٫۲۸٫۸۱

۰۲٫۳۳٫۶۷٫۹۷٫۹۷

Argentan

Juge de l’application des peines

Hugo

RIALLAND

M.

COUR D’APPEL DE RENNES

۰۲٫۹۸٫۸۲٫۸۸٫۲۶

۰۲٫۹۸٫۵۲٫۹۸٫۳۱

Quimper

Président

Patrick

LE QUINQUIS

M.

۰۲٫۹۷٫۴۳٫۷۷٫۰۶

Vannes

Juge

Julie

THOMAS-DAVOST

Mme

۰۲٫۹۹٫۲۰٫۲۰٫۸۰

۰۲٫۹۹٫۲۰٫۲۰٫۵۱

Saint Malo

Vice-procureure

Brigitte

CHEVRET

Mme

۰۲٫۹۷٫۸۴٫۸۴٫۷۰

۰۲٫۹۷٫۸۴٫۸۴٫۶۸

Lorient

substitut

Martin

GENET

M.

۰۲٫۷۲٫۲۷٫۳۰٫۰۲

Saint Nazaire

Vice-président

Christine

PARIS

Mme

۰۲٫۹۶٫۶۲٫۳۰٫۳۴

۰۲٫۹۶٫۶۲٫۳۰٫۰۶

Saint Brieuc

Juge des enfants

Christophe

LATIL

M.

۰۲ ۹۸ ۳۳ ۷۸ ۰۰

Brest

Vice-président

Gérard

LEGNAME

M.

۰۲٫۵۱٫۱۷٫۹۸٫۲۷

۰۲٫۵۱٫۱۷٫۹۷٫۱۱

Nantes

Vice-procureur

Jean-Philippe

REVERSEAU

M.

۰۲٫۹۹٫۶۵٫۲۹٫۶۳

۰۲٫۹۹ ۶۵ ۳۸ ۰۴

Rennes

Vice-procureur

Nadiège

PEQUIGNOT

Mme

Fax

Téléphone

۰۵٫۴۷٫۳۳٫۹۵٫۲

۹

Coordonnateur Régional de Formation

des Cours d’appel de Bordeaux, Limoges,

Pau et Poitiers

Jean-Luc

MARTIN

M.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

۰۵٫۵۳٫۷۴٫۴۱٫۲۹

۰۵٫۵۳٫۷۴٫۴۰٫۲۵

Bergerac

Procureur de la République

Jean-Luc

GADAUD

M

۰۵٫۴۷٫۳۳٫۹۱٫۸۶

۰۵٫۴۷٫۳۵٫۹۱٫۵۷

Bordeaux

Vice-présidente

Dominique

RECEVEUR

Mme

۰۵٫۴۷٫۳۳٫۹۱٫۶۵

Bordeaux

Vice-présidente

Anne-Marie

VOLLETTE

Mme

۰۵٫۴۵٫۳۷٫۱۱٫۷۷

۰۵٫۴۵٫۳۷٫۱۱٫۳۲

Angoulême

Vice-présidente

Marie-Claude

GAUTHIER-BERNARD

Mme

۰۵٫۵۷٫۵۵٫۳۶٫۸۰

Libourne

Juge de l’appli.des peines

Pierre

MESNARD

M.

۰۵٫۵۳٫۰۸٫۲۶٫۷۶

۰۵٫۵۳٫۰۲٫۷۷٫۶۲

Périgueux

Vice-procureure

Odile

DE FRITSCH ép

ELICHONDO

Mme

COUR D’APPEL DE LIMOGES

۰۵٫۵۵٫۱۷٫۷۷٫۷۹

۰۵٫۵۵٫۱۷٫۷۷٫۶۵

Brive

Vice-président

Bernard

ALBERT

M.

۰۵٫۵۵٫۱۲٫۶۹٫۳۷

۰۵٫۵۵٫۱۲٫۶۹٫۳۱

Limoges

Vice-président

Patrick

VERNUDACHI

M.

COUR D’APPEL DE PAU

۰۵٫۶۲٫۹۳٫۸۹٫۰۲

۰۵٫۶۲٫۵۱٫۷۷٫۴۵

Tarbes

Vice-président enfants

Marie-Christine

APARICIO

Mme

۰۵٫۵۸٫۷۴٫۹۲٫۵۹

۰۵٫۵۸٫۹۰٫۹۲٫۴۲

Dax

Juge d’instance

Caroline

CHAUVIN

Mme

۰۵٫۵۹٫۵۹٫۵۱٫۴۷

۰۵٫۵۹٫۴۴٫۵۴٫۰۹

Bayonne

Première vice-présidente

Marie-Françoise

BOURY

Mme

۰۵٫۵۸٫۰۶٫۰۰٫۶۵

۰۵٫۵۸٫۸۵٫۷۵٫۷۸

Mont de Marsan

Vice-président

Emmanuel

DOUCHIN

M.

۰۵٫۵۹٫۸۲٫۴۵٫۶۵

۰۵٫۵۹٫۸۲٫۴۶٫۱۱

Pau

Juge d’instruction

Nathalie

LACAULE

Mme

COUR D’APPEL DE POITIERS

۰۵٫۴۹٫۵۰٫۲۲٫۰۴

۰۵٫۴۹٫۵۰٫۲۲٫۰۰

Poitiers

Vice-président

Cédric

LECLER

M.

۰۵٫۴۶٫۴۱٫۲۸٫۳۱

۰۵٫۴۶٫۵۰٫۸۷٫۱۰

La Rochelle

Vice-président

Paul

ROUBEIX

M.

۰۵٫۴۹٫۷۷٫۲۲٫۶۵

Niort

Substitut

Véronique

EMMANUEL-TORIBIO

Mme

۰۵٫۴۶٫۷۴٫۱۵٫۰۰

۰۵٫۴۶٫۹۲٫۷۲٫۲۷

Saintes

Vice-présidente

Jean-Pierre

FRANCO

M.

۰۲٫۵۱٫۴۷٫۶۱٫۰۰

La Roche sur Yon

Substitut

Emilie

RAYNEAU

Mme

۰۲٫۵۱٫۲۱٫۱۶٫۷۵

۰۲٫۵۱٫۲۳٫۷۷٫۲۰

Les Sables d’Olonne

Juge d’instruction

Yannick

LE GOATER

M.

۰۵٫۴۹٫۵۰٫۲۲٫۰۴

۰۵٫۴۹٫۵۰٫۲۲٫۰۰

Poitiers

Vice-président

Cédric

LECLER

M.

COUR D’APPEL DE DOUAI

Fax

Téléphone

۰۴٫۷۴٫۶۵٫۶۳٫۶

۳

Coordonnateur Régional de Formation

des Cours d’appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom

Liliane

VALKO

Mme

COUR D’APPEL DE CHAMBERY

۰۴٫۵۰٫۲۵٫۴۸٫۰۰

Bonneville

Vice-présidente

Marianne

THIRARD

Mme

۰۴٫۷۹٫۳۳٫۸۰٫۵۷

۰۴٫۷۹٫۳۳٫۸۰٫۴۴

Chambéry

Substitut

Elise

COVILI

Mme

Albertville

M.

۰۴٫۵۰٫۸۱٫۶۵٫۹۹

۰۴٫۵۰٫۸۱٫۶۵٫۹۱

Thonon-les-Bains

Vice-présidente

Blandine

FRESSARD

Mme

۰۴٫۵۰٫۳۳٫۳۸٫۰۰

Annecy

Juge d’instance

Eric

MARTINVILLE

M

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

۰۴٫۷۵٫۵۶٫۵۹٫۰۵٫

۰۴٫۷۵٫۷۵٫۴۹٫۷۲

Valence

Vice-procureur

Bruno

CHARVE

M.

۰۴٫۳۸٫۲۱٫۲۲٫۵۵

۰۴٫۳۸٫۲۱٫۲۲٫۵۷

Grenoble

Vice-procureure

Pascale

GIRARDON-

PERRICHON

Mme

۰۴ ۹۲ ۴۰ ۷۰ ۰۰

Gap

Substitut

Rémy

AVON

M.

۰۴٫۷۴٫۲۸٫۷۸٫۵۵

۰۴٫۷۴٫۲۸٫۷۸٫۶۴

Bourgoing Jallieu

Vice-présidente

Nathalie

PALLE

Mme

۰۴ ۷۴ ۷۸ ۸۱ ۶۲

Vienne

Vice-président

Julien

FERRAND

M.

COUR D’APPEL DE LYON

۰۴٫۷۷٫۴۳٫۳۳٫۰۳

۰۴٫۷۷٫۴۳٫۳۴٫۴۷

Saint Etienne

Procureur-adjoint

Philippe

CHASSAIGNE

M.

۰۴٫۷۷٫۴۴٫۴۸٫۲۳

Roanne

Juge de l’application des

peines

Ludivine

CHETAIL

Mme

۰۴٫۷۴٫۶۶٫۵۲٫۹۸

۰۴٫۷۴٫۶۵٫۶۳٫۴۴

Villefranche Sur Saône

Juge de l’application des peines

Sonia

MAFFIOLI

Mme

۰۴٫۷۴٫۲۴٫۱۸٫۶۱

۰۴٫۷۴٫۲۴٫۱۹٫۷۲

Bourg en Bresse

Procureur-adjoint

François

BLANC

M

۰۴٫۷۲٫۶۰٫۷۰٫۱۲

Lyon

Vice-procureur

David

AUMONIER

M

COUR D’APPEL DE RIOM

Le Puy en Velay

substitut

Pierre-François

LONG

M.

۰۴٫۷۰٫۳۰٫۱۴٫۴۱

Cusset

Juge de l’application

Danielle

FAURE

Mme

۰۴٫۷۰٫۲۰٫۴۲٫۹۰

۰۴٫۷۰٫۳۵٫۱۷٫۶۰

Moulins

Substitut

Stéphanie

GAUMET

Mme

۰۴٫۷۳٫۳۱٫۷۸٫۰۰

۰۴٫۷۳٫۳۱٫۷۹٫۶۲

Clermont-Ferrand

Procureur-adjoint

Laure

LEHUGEUR

Mme

Fax

۰۳ ۲۷ ۹۳ ۱۳

۰۰

Téléphone

۰۳٫۲۷٫۹۳٫۲۷٫۰

۰

Coordonnateur Régional de Formation des Cours d’appel d’Amiens, Douai et Rouen

Thierry

VOUAUX

M.

COUR D’APPEL D’AMIENS

۰۳٫۶۰٫۷۱٫۶۰٫۰۰

Soissons

M

۰۳٫۴۴٫۷۹٫۶۰٫۸۹

۰۳٫۴۴٫۷۹٫۶۰٫۳۲

Beauvais

Première vice-présidente

Christine

BLANCHER

Mme

۰۳٫۴۴٫۵۳٫۹۱٫۵۸

۰۳٫۴۴٫۵۳٫۹۱٫۵۴

Senlis

Juge d’instruction

Pascale

PIERA

Mme

۰۲٫۲۳٫۰۵٫۸۹٫۰۰

Saint Quentin

Substitut

Julien

HAQUIN

M.

۰۳٫۲۳٫۲۶٫۲۹٫۳۵

۰۳٫۲۳٫۲۶٫۲۹٫۰۱

Laon

Président

Marc

SAUVAGE

M.

۰۳٫۲۲٫۹۱٫۲۲٫۱۱

۰۳٫۲۲٫۸۲٫۳۶٫۰۴

Amiens

Première vice-présidente

Hélène

TAPSOBA-CHATEAU

Mme

۰۳٫۴۴٫۳۸٫۳۵٫۴۰

۰۳٫۴۴٫۳۸٫۳۵٫۴۲

Compiègne

Juge

Marie

VANHAECKE

Mme

COUR D’APPEL DE METZ

۰۳٫۸۲٫۸۲٫۴۳٫۵۰

Thionville

Juge application des peines

Carole

MAZZACAVALLO

Mme

۰۳٫۸۷٫۲۸٫۳۳٫۲۹

۰۳٫۸۷٫۲۸٫۳۳٫۱۹

Sarreguemines

Procureur de la République

Christophe

MIRA

M.

۰۳٫۸۷٫۵۶٫۷۵٫۰۰

Metz

Vice-présidente

Anne-Yvonne

FLORES

Mme

COUR D’APPEL DE REIMS

۰۳٫۲۵٫۴۳٫۵۶٫۰۲

۰۳٫۲۵٫۴۳٫۵۵٫۹۱

Troyes

Vice-présidente

Marie-Lisette

SAUTRON

Mme

Châlons-en-Champagne

Vice-président

Alain

PAPIN

M.

۰۳٫۲۴٫۵۷٫۶۹٫۲۱

Charleville Mézières

Vice-président

Ludovic

MOURGUE

M.

۰۳٫۲۶٫۴۹٫۴۹٫۵۴

۰۳٫۲۶٫۴۹٫۵۳٫۱۶

Reims

Juge

Séverine

ROMI

M

COUR D’APPEL DE NANCY

۰۳٫۲۹٫۳۴٫۵۳٫۵۳

Epinal

Vice-président Instance

Fabien

SON

M.

۰۳٫۸۳٫۹۰٫۸۶٫۴۹

Nancy

Premier vice-président

Pascal

BRIDEY

M.

۰۳٫۸۲٫۴۷٫۵۶٫۰۰

Briey

Vice-président

Hervé

KORSEC

M.

Fax

Téléphone

Coordonnateur Régional de Formation

de la Cour d’appel de Paris

Anne-Marie

VIGOR épouMR

Mme

COUR D’APPEL DE PARIS

۰۱٫۴۹٫۸۱٫۱۶٫۵۳

Créteil

Vice-présidente

Claire

ALLAIN-FEYDY

Mme

۰۱٫۴۴٫۳۲٫۵۳٫۷۱

Paris

Vice-procureure

Agnès

LEBREGERE-DELORME

Mme

۰۱٫۵۵٫۵۹٫۰۱٫۱۳

Paris

Vice-présidente

Nathalie

BOURGEOIS DE RYCK

Mme

۰۳٫۸۶٫۶۵٫۸۶٫۱۹

Sens

Substitut

Cécile

LONY

Mme

۰۱٫۴۴٫۴۱٫۸۸٫۰۵

Melun

Première Vice-présidente

Isabelle

SCHMELCK

Mme

۰۳٫۸۶٫۷۲٫۳۰٫۱۵

۰۳٫۸۶٫۷۲٫۳۰٫۴۲

Auxerre

Juge des enfants

Anne-Claire

CUSEY

M

۰۱٫۶۰٫۷۶٫۷۹٫۲۰

۰۱٫۶۰٫۷۶٫۷۸٫۵۵

Evry

Juge de l’application des peines

Cécile

BOICHOT ép CHAMPOD

Mme

۰۱٫۴۸٫۹۵٫۱۴٫۴۶

Bobigny

Vice-présidente

Kim

REUFLET

Mme

۰۱٫۴۸٫۹۵٫۱۴٫۲۱

Bobigny

Substitut

Hedy

DJILALI

M.

۰۱٫۷۴٫۶۰٫۶۰٫۲۵

Meaux

Juge

Véronique

PETEREAU

Mme

۰۱٫۶۰٫۷۱٫۲۳٫۱۶

۰۱٫۶۰٫۷۱٫۲۳٫۰۶

Fontainebleau

Vice-présidente

Carine

SONNOIS

Mme

Fax

Téléphone

۰۱٫۳۹٫۴۹٫۶۷٫۸

۹

Coordonnateur Régional de Formation

des Cours d’appel de Versailles, Dijon, Bourges et Orléans

Thérèse

GILIBERT

Mme

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

۰۲٫۳۷٫۱۸٫۷۷٫۴۰

Chartres

Juge de l’application des peines

Constance

DE FRANCESCHI

Mme

۰۱٫۳۹٫۰۷٫۳۵٫۵۱

۰۱٫۳۹٫۰۷٫۳۸٫۸۲

Versailles

Vice-présidente JAP

Catherine

RECHTER

Mme

۰۱٫۴۰٫۹۷٫۱۱٫۶۵

۰۱٫۴۰٫۹۷٫۱۵٫۵۸

Nanterre

Juge

Benoît

CHAMOUARD

M.

۰۱٫۳۰٫۳۸٫۶۵٫۹۸

۰۱٫۷۲٫۵۸٫۷۲٫۵۳

Pontoise

juge

Elsa

DAVID

Mme

COUR D’APPEL DE DIJON

۰۳٫۸۰٫۷۰٫۴۵٫۰۰

Dijon

Vice-procureure

Marie-Noëlle

LORIOT

Mme

۰۳٫۲۵٫۳۲٫۸۹٫۳۹

۰۳٫۲۵٫۳۲٫۸۴٫۲۲

Chaumont

Vice-président

Philippe

MATHIEU

M.

۰۳٫۸۵٫۹۳٫۷۷٫۲۵

۰۳٫۸۵٫۹۳٫۷۷٫۳۵

Châlon sur Saône

Vice-président instruction

Emmanuel

VION

M

۰۳٫۸۵٫۹۳٫۷۷٫۴۷

۰۳٫۸۵٫۳۹٫۹۲٫۰۰

Mâcon

Vice-procureur

Frédéric

JACQUES

M.

COUR D’APPEL DE BOURGES

۰۲٫۵۴٫۶۰٫۳۵٫۳۵

Châteauroux

Juge

Emmanuel

GOYON

M.

۰۲٫۴۸٫۶۸٫۳۳٫۶۸

۰۲٫۴۸٫۶۸٫۳۴٫۲۴

Bourges

Vice-procureure

Emmanuelle

FREDON

Mme

۰۳٫۸۶٫۹۳٫۰۲٫۷۰

Nevers

Juge d’instance

Madeleine

CIABRINI

Mme

COUR D’APPEL D’ORLEANS

۰۲٫۳۸٫۳۰٫۰۱٫۳۲

۰۲٫۳۸٫۷۴٫۵۳٫۱۱

Orléans

Vice-présidente

Elodie

GILOPPE

Mme

۰۲٫۴۷٫۶۰٫۲۶٫۶۰

Tours

Vice-présidente

Monique

GOIX

Mme

۰۲٫۳۸٫۷۴٫۵۸٫۸۰

Blois

Vice-présidente

Carole

VIOCHE

Mme

۰۲٫۳۸٫۸۷٫۵۹٫۰۸

۰۲٫۳۸٫۸۷٫۵۹٫۰۴

Montargis

Vice-présidente

Sabah

TIR

Mme

۷٫۱۱٫ دپارتمان تحقیقات و تهیۀ اسناد

خانم سِسیل روبن[۵۶]، رئیس دپارتمان

دکتر حقوق و دارای پروانۀ وکالت بوده و در دانشگاه «پیکاردی ژول ورن» و در دانشگاه «لیون دو» حقوق مدنی تدریس کرده است. او از سال ۱۹۹۷ استاد دانشکدۀ علوم اقتصادی و حقوقی دانشگاه «اوت آلزاس» بوده و در اول مه ۲۰۱۰ به مدرسۀ ملی علوم قضایی پیوسته است.

خانم نیکول ویول[۵۷]، رئیس دفتر

وظایف این دپارتمان به این شرح است:

مدیریت کتابخانهها و ذخایر اسناد؛

تدوین بودجه و مفاصا حساب بودجهای دپارتمان؛

برگزاری مناقصات و مزایدههای دپارتمان؛

تدوین آمار و ارقام فعالیت دپارتمان؛

تهیۀ اسناد (اخبار حقوقی، گزارشهای مطبوعاتی، کتابشناسیها)؛

ثبت فعالیتهای آموزشی مدرسه شامل ثبت کنفرانسها و اسناد آموزشی به‌دست آمده در روند آموزش اصلی و آموزش ضمن خدمت؛

تدوین سیاستهای انتشار اسناد با هدف دسترسی کارآموزان، قضات و حقوقدانان؛

جمعآوری رویههای مفید و اسناد قضایی دارای اهمیت آموزشی یا تاریخی؛

مطالعه و جمعآوری پروندههایی که در آن دولت به موجب اضرار در روند اجرای عدالت (اشتباه در قضاوت) مسئــول شناختــه شــده یا به جبران خسارت بر مبنای مادۀ ۳ـ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری حکم صادر شده باشد. این مطالعات که صرفاً هدف آموزشی دارند، به هیچ عنوان نباید راجع به پروندههای در جریان، صرفنظر از موضوعشان انجام شوند.

مطالعه و پژوهش در مورد:

 تاریخ دادگستری، افراد شاغل در حوزۀ دادگستری و رویه و عادات دادگاه‌ها؛

 رویهها و عادات قضایی در فرانسه، کشورهای خارجی و به صورت تطبیقی ؛

 اجرای قاعده حقوقی.

ایفای نقش دبیرخانه شورای علمی [مدرسۀ ملی علوم قضایی]

توزیع جایزۀ بزرگ مدرسۀ ملی علوم قضایی و جایزه پژوهشی مدرسۀ ملی علوم قضایی

شرکت در هیأت تحریریه و مدیریت اداری و بودجهای مجلۀ «دادگستری»[۵۸]

نمایندگی مدرسه در[۵۹]GIP Justice [60]

مراحل و تقویم کارآموزی

تقویم کارآموزی

پذیرش و خوشامدگویی : از ۳۱ ژانویه تا ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ ( دو هفته )

دورۀ حضور در یک شعبۀ دادگاه بدوی درجه یک: ۱۴ تا ۱۸ فوریه ۲۰۱۱ ( یک هفته )

دورۀ وکالت: ۲۱ فوریه تا ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۱ ( ۲۲ هفته از جمله یک هفته تعطیلات )

تعطیلات تابستانی: ۲۵ ژوئیه تا ۱۹ اوت ۲۰۱۱ ( چهار هفته )

مطالعه: ۲۲ اوت تا ۲ سپتامبر ( دو هفته )

دورۀ حضور در مراکز تحقیق جرم ( پلیس/ ژاندامری ) : ۵ تا ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱ ( دو هفته )

مطالعه: ۱۹ سپتامبر تا ۲۳ دسامبر ۲۰۱۱ ( ۱۴ هفته )

مرخصی: ۲۶ تا ۳۰ دسامبر ۲۰۱۱ ( یک هفته )

مطالعه: ۲ ژانویه تا ۲۷ ژانویه ۲۰۱۲ (چهار هفته )

دورۀ حضور در زندان: ۳۰ ژانویه تا ۱۰ فوریه ۲۰۱۲ (دو هفته )

مطالعه: ۱۳ فوریه تا ۱۵ مارس ۲۰۱۲ ( ۵ هفته )

مرخصی: ۱۶ تا ۱۹ مارس ۲۰۱۲ ( یک هفته )

دورۀ قضایی: ۲۰ مارس تا ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۲ ( ۱۸ هفته )

تعطیلات تابستانی: ۳۰ ژوئیه تا ۲۴ اوت ۲۰۱۲ ( چهار هفته )

دورۀ قضایی: ۲۷ اوت تا ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ ( ۱۷ هفته )

مرخصی: ۲۴ تا ۲۸ دسامبر ۲۰۱۲ ( یک هفته )

دورۀ قضایی: ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲ تا ۱۸ ژانویه ۲۰۱۳ ( سه هفته )

امتحان کتبی رتبهبندی و ارزشیابی فردی: ۲۱ تا ۲۵ ژانویه ۲۰۱۳ ( یک هفته از جمله دو روز برای مرور مطالب)

دورۀ خارجی: ۲۸ ژانویه تا اول مارس ۲۰۱۳ ( ۵ هفته )

انتخاب سمت و دورۀ فشرده زبانآموزی: ۴ تا ۸ مارس ۲۰۱۳ ( یک هفته )

دورۀ خارجی در خارج از کشور: ۱۱ تا ۲۹ مارس ۲۰۱۳ ( سه هفته )

مرخصی: اول تا ۵ آوریل ۲۰۱۳ ( یک هفته )

آمادگی تئوریک برای تصدی اولین سِمتها: ۸ آوریل تا ۱۷ مه ۲۰۱۳ ( ۶ هفته)

دورۀ آمادگی برای تصدی اولین سِمتها و دورۀ حضور در دادگاه تجدیدنظر: ۲۰ مه تا ۲ اوت ۲۰۱۳ (۱۱ هفته)

تعطیلات تابستانی: ۵ تا ۳۰ اوت ۲۰۱۳ ( چهار هفته )

شروع به کار: ۲ سپتامبر

در مدرسۀ ملی علوم قضایی، دورۀ کارآموزی بین دو مرحلۀ کارآموزی عملی به صورت دورۀ آشنایی و آموزش حرفهای و مرحلۀ کارآموزی نظری که در «بوردو» برگزار میشود، در نوسان است.

مراحل کارآموزی

مدت زمان

دورۀ کار در یک شعبۀ دادگاه بدوی درجه دو

یک هفته

دورۀ وکالت

۲۱ هفته

مطالعات

۲۷ هفته (از جمله دو هفته خوشامدگویی و مقدمات)

دورۀ حضور در مراکز تحقیق جرم (پلیس، ژاندارمری، گمرگ قضایی)

۲ هفته

دورۀ حضور در زندان (مکان بسته)

۲ هفته

دورۀ قضایی

۳۸ هفته

« مدیریت دفتر دادگاه: یک هفته

« دادرسی مدنی:

۵ هفته بدوی درجه دو

۸ هفته بدوی درجه یک[۶۱] (از جمله دو هفته دادگاه خانواده)

« دادرسی کیفری:

۷ هفته دادسرا

۴ هفته بازپرسی

یک هفته قاضی آزادی و بازداشت/ بخش کنترل قضایی

۲ هفته دادرسی کیفری بزرگسالان

شرکت در یک یا دو دادرسی جنایی

۴ هفته در اجرای احکام کیفری

یک هفته دورۀ حضور در زندان محیط باز

« دادرسی اطفال:

چهار هفته دادگاه اطفال

یک هفته دورۀ حضور در بخش بازپروری اطفال در معرض خطر و بزهکار

دورههای خارجی

۸ هفته از جمله سه هفته در خارج از فرانسه

انتخاب سِمت و دورۀ زبانآموزی

یک هفته

آمادگی برای تصدی اولین سمت‌ها(نظری)

۶ هفته

دوره کار در دادگاه تجدیدنظر

۶ هفته

دوره آمادگی برای تصدی اولین سمت‌ها

۱۰ هفته از جمله یک هفته آماده سازی برای تصدی سمت

تعطیلات و مرخصیها

۱۷ هفته

جمع کل

۱۳۵ هفته

مراحل ارزیابی

زمان

ارزشیابی پایان تحصیلات

اولین ثلث سال۲۰۱۲

ارزشیابی پایان مراحل قضایی

ژانویه ۲۰۱۳

امتحان تواناییهای فردی و رتبه‌بندی کارآموزان

ژانویه و فوریه ۲۰۱۳

اهداف مراحل کارآموزی

اهداف مرحلۀ پذیرش و خوشامدگویی (در محل مدرسۀ ملی علوم قضایی در بوردو):

طرح عناصر فرهنگ قضایی؛

ذکر نکاتی درباره نقش و جایگاه قاضی و نیاز به عدالت؛

تعیین نقش هر بازیگر در زنجیرۀ عدالت کیفری و دادرسی مدنی، طرح مراحل یک پرونده؛

آمادهسازی کارآموزان برای دورۀ وکالت.

اهداف مرحلۀ حضور در دادگاه بدوی درجه یک:

ورود اولیه به محیط دادگاهها و عرصۀ قضایی؛

لمس عملی نقش هر بازیگر در زنجیرۀ دادگستری کیفری و دادرسی مدنی و درک مراحل سیر یک پرونده.

اهداف دورۀ وکالت:

آشنایی با شغل وکالت؛

اعمال حق دفاع در کلیۀ مراحل دادرسی؛

درک تقاضای اجرای عدالت و نحوه اجرای آن از سوی وکیل؛

درک نحوۀ ایجاد ارتباط با طرفین دعوی در کلیۀ مراحل دادرسی.

اهداف دورۀ مطالعه (در مدرسۀ ملی علوم قضایی در بوردو) کسب این تواناییهاست:

تواناییهای اساسی قاضی غیر از جنبههای تکنیکی این شغل در زمینۀ اخلاق، اخلاق حرفهای و ارتباطات؛

درک عناصر محیط که آشنایی با آنها برای انجام اکثر وظایف قاضی لازم است؛

فنون حرفهای اساسی مشترک در بسیاری کارها (مانند صدور حکم، نگارش حقوقی، بیان حقوقی)؛

فنون حرفهای خاص هر سِمت قضایی.

اهداف دورۀ حضور در مراکز تحقیق جرم (از جمله کلانتریهای مهم، یکی از ادارات منطقهای پلیس قضایی وابسته به پلیس ملی، یکی از ادارات مرکزی پلیس قضایی، یکی از گردانهای مهم، یک گردان تحقیقات، یکی از بخشهای تحقیقات ژاندارمری ملی، گمرک قضایی)

آشنایی با تشکیلات و عملیات این مراکز؛

آشنایی با مراحل مختلف و فنون مورد استفاده در تحقیقات کیفری(تسلیم شکایت، پذیرش ارباب رجوع، بازجویی از متهم، پرسوجو از قربانی جرم، پرسوجو از طفل، نگارش صورتجلسات، تکمیل پرونده، مراقبت از متهمان، بازرسی محل ارتکاب جرم، بازداشت موقت، گزارش نهایی، پلیس فنی و عملی).

اهداف دورۀ حضور در زندان محیط بسته (در سِمت مراقب یک ندامتگاه):

آشنایی با یک روز در زندان؛

آشنایی با تشکیلات و عملیات یک ندامتگاه و وظایف هر فرد.

اهداف دورۀ قضایی (کار در یک دادگاه بدوی درجه یک و یک دادگاه بدوی درجه دو):

آشنایی با تشکیلات و عملیات دادگاه

بهکارگیری فنون حرفهای مشترک و فنون «محوری» هر سمت

آشنایی با نقش و کار مدیر دفتر

آشنایی با همکاران و معاضدان قاضی

اهداف دورۀ حضور در زندان محیط باز (در یک مرکز بازپروری و تعلیق مجازات زندانیان)

آشنایی با تشکیلات و عملیات این دست مراکز

آشنایی با کار افسر آزادی مشروط و مشاور بازپروری و تعلیق مجازات زندانیان

گزارش اقدامات

اهداف دورۀ کار با اطفال در معرض خطر و بزهکار (در یک مرکز حمایت قضایی از نوجوانان و جوانان، در یک کانون اصلاح و تربیت، در یکی از مراکز وابسته به شوراهای استان، در یکی از مراکز کمک به اطفال در معرض خطر بزهکاری، در یکی از مراکز بازپروری کودکان بزهکار، در یکی از مراکز آموزشی بزهکاران با سوابق سنگین کیفری یا مؤسسه آموزش کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال)

آشنایی با تشکیلات و عملیات این مراکز؛

آشنایی با شرایط و اقتضائات کار با اطفال.

اهداف دورۀ خارجی (در یکی از ادارات دولتی، فرمانداریها، ادارات مرکزی، شوراهای شهر و روستا، یک مؤسسۀ عمومی، یکی از مؤسسات اداری مستقل، یک مؤسسه یا شرکت)

آشنایی با نقش و عملکرد طرفها و سازمانهای مرتبط با دستگاه قضایی و فعالان عرصۀ اجتماعی و اقتصادی.

اهداف دورۀ خارجی در خارج از کشور (در یکی از دادگاههای کشورهای خارجی، در یکی از دادگاههای اروپایی یا بینالمللی، یکی از نهادهای همکاری قضایی بینالمللی، یکی از نهادهای بینالمللی، یک سفارت یا نزد یک قاضی رابط با قضات سایر کشورهای اروپایی[۶۲]) :

درک نحوۀ انجام سِمت قضایی مورد نظر در یک نظام قضایی خارجی؛

درک ابعاد بینالمللی دادگستری.

اهداف دورۀ آمادگی نظری برای تصدی اولین سِمتهای قضایی (در مدرسۀ ملی علوم قضایی در بوردو):

آشنایی عمیقتر با فنون حرفهای و حدود صلاحیت سمت مورد نظر؛

آشنایی با ویژگیهای محیطی مخصوص به سمت مورد نظر؛

کسب مهارت ادارۀ یک شعبۀ دادگاه[۶۳] .

اهداف دورۀ آمادگی برای تصدی اولین سمتها(در یک دادگاه بدوی درجه یک یا دو):

اجرای عملی کلیۀ فنون حرفهای و حدود صلاحیت سِمت مورد نظر

اهداف دورۀ حضور در دادگاه تجدید نظر:

تجربۀ سِمت قضایی مورد نظر در درجه دوم دادرسی

آشنایی با نقش رئیس دادگاه تجدیدنظر استان

آشنایی با نقش دفتر اداری منطقهای[۶۴] [دفاتر استانی وزارت دادگستری]

اهداف دورۀ آمادگی برای تصدی سِمت (ابلاغی):

آشنایی با دادگاه محل خدمت؛

آمادهسازی شرایط برای انتقال اسناد و مدارک شعبه؛

شرکت در هیأت عمومی؛

معرفی و آشنایی قاضی با همکاران و طرفهای اصلی شعبه.

محتوای دورههای کارآموزی

پودمان(گروه) کارآموزی «مسائل عمومی و انسانی مشاغل قضایی»

سطح اول کارآموزی نظری «مطالعات» (مشترک برای کلیۀ کارآموزان)

تواناییهای اساسی مورد نظر

توانایی تشخیص، انتخاب و اجرای قواعد اخلاق حرفهای

توانایی در نظر گرفتن محیط و اقتضائات تشکیلات نهادی ملی

محتوای دروس دوره کارآموزی

فرهنگ حقوقی:

 تاریخ دادگستری و قضاوت

 عادات و رویۀ معمول

 آداب و رسوم حرفهای

 متون مهم راجع به دادگستری

 ساختار قضا و محاکم

 وکلا: تاریخ حرفه وکالت، تشکیلات و سازماندهی وکلا، حقالوکالهها

انتظارات ارباب رجوع، دادخواهی

اخلاق حرفهای قضاوت:

 سوگند قاضی

 مسئولیت قاضی

 مجموعه تعهدات اخلاقی حرفهای

 رویۀ قضایی

 فرایندهای انتظامی قضات

اخلاق، استقلال و بیطرفی

اخلاق حرفهای و قواعد حرفه وکالت

مراحل شغلی قضات

سِمت و پایۀ قضات

سطح اول کارآموزی اصلی (مشترک برای کلیۀ کارآموزان)

دورۀ وکالت

دورۀ قضایی

دورۀ خارجی

سطح دوم کارآموزی اصلی نظری «آمادگی برای تصدی اولین سمتها»

(در ارتباط با سمت منتخب کارآموز)

تواناییهای اساسی مورد نظر

توانایی تشخیص، انتخاب و اجرای قواعد اخلاق حرفهای

توانایی در نظر گرفتن محیط و اقتضائات نهادهای ملی

محتوای دروس دوره کارآموزی

فرهنگ حقوقی:

 تاریخچه سمت مورد نظر

 قواعد مربوط به ارتباطات و نامهنگاری، پروتکل سمت

مراحل شغلی قاضی:

 نهادها و فرایندهای ادارۀ بدنه و مراحل شغلی قضات

 رفتار با قضات

گفتگوی درون نهادی در چارچوب سِمت قضایی مورد نظر

پودمان(گروه) کارآموزی «فرایند تصمیم گیری در امور مدنی»

سطح اول کارآموزی اصلی نظری «مطالعات» (مشترک برای کلیۀ کارآموزان)

تواناییهای اساسی مورد نظر

توانایی تحلیل و نتیجهگیری از یک وضعیت یا پرونده

توانایی تشخیص، رعایت و تضمین پیروی از آیین دادرسی

توانایی ترتیبدادن و هدایت جلسات دادرسی با رعایت طرفینیبودن دادرسی

توانایی صدور حکمی مطابق قانون و منطبق با وقایع پرونده، مبتنی بر عقل سلیم و دارای قابلیت اجرا

توانایی استدلال و رسمیت بخشیدن به حکم

محتوای دروس دوره کارآموزی

روششناسی صدور حکم و رسمیتبخشی قضایی در درجه اول[۶۵]

 تحلیل پرونده و تشخیص چارچوب فرایندی موقعیت

 اصول راهنما (صداقت، طرفینی بودن دادرسی، بیطرفی)، دادرسی منصفانه و قانونی

 دلایل اثبات (انواع دلیل، ارزش اثباتی)

 اصول نگارش حکم

فرایند مشترک صدور حکم قاضی مدنی (مشترک برای قاضی دادگاه بدوی درجه یک، قاضی دادگاه بدوی درجه دو و قاضی دادگاه اطفال)

 اصول راهنمای دادرسی مدنی

 اقامۀ دعاوی مدنی

 تحلیل پرونده و صدور حکم

 دلیل و اقدامات مقدماتی تحقیق

 روششناسی رسمیتبخشی

 اجرای حکم

 ویژگیهای کارکردی هر یک از دادگاههای:

* بدوی درجه یک

* بدوی درجه دو

* اطفال

سطح اول کارآموزی اصلی عملی (مشترک برای کلیۀ کارآموزان)

دورۀ وکالت

دورۀ قضایی: – ـ قاضی بدوی درجه یک

 قاضی بدوی درجه دو

 قاضی اطفال

سطح دوم کارآموزی اصلی نظری «آمادگی برای تصدی اولین سمتها»

(در ارتباط با سمت منتخب کارآموز)

تواناییهای اساسی مورد نظر

توانایی تحلیل و نتیجهگیری از یک وضعیت یا پرونده

توانایی تشخیص، رعایت و تضمین پیروی از یک چارچوب فرایندی

توانایی ترتیبدادن و هدایت جلسات دادرسی با رعایت طرفینیبودن دادرسی

توانایی صدور حکمی مطابق قانون و منطبق با وقایع پرونده، مبتنی بر عقل سلیم و دارای قابلیت اجرا

توانایی استدلال و رسمیت بخشیدن به حکم

محتوای دروس دورۀ کارآموزی

تعمیق آشنایی با پروندهها و رویههای خاص سمتهای مورد نظر در آینده (اعم از دادرس علی‌البدل و علیالبدل منصوب، قاضی دادگاه بدوی درجه یک، قاضی دادگاه بدوی درجه دو، قاضی دادگاه اطفال، دادرس علیالبدل)

تعمیق و بهروزکردن دانستههای کارآموزان

گفتگو مابین دارندگان سمتهای مختلف قضایی

سطح دوم کارآموزی اصلی عملی (در ارتباط با سمت منتخب کارآموز)

دورۀ آمادگی برای تصدی اولین سمتها:

 قاضی دادگاه بدوی درجه یک

 قاضی دادگاه بدوی درجه دو

 قاضی دادگاه اطفال

 دادرس علیالبدل

دورۀ دادگاه تجدیدنظر

پودمان (گروه) کارآموزی «فرآیند تصمیم گیری در امور کیفری»

سطح اول کارآموزی نظری «مطالعات» (مشترک برای کلیۀ کارآموزان)

تواناییهای اساسی مورد نظر

توانایی تحلیل و نتیجهگیری از یک وضعیت یا پرونده

توانایی تشخیص، رعایت و تضمین پیروی از آیین دادرسی

توانایی ترتیب دادن و هدایت جلسات دادرسی با رعایت طرفینیبودن دادرسی

توانایی صدور حکمی مطابق قانون و منطبق با وقایع پرونده، مبتنی بر عقل سلیم و دارای قابلیت اجرا

توانایی استدلال و رسمیتبخشیدن به حکم

محتوای دروس دورۀ کارآموزی

روششناسی صدور حکم و رسمیتبخشی قضایی در درجه اول[۶۶]

 تحلیل پرونده و تشخیص چارچوب فرآیندی موقعیت

 اصول راهنما (صداقت، طرفینیبودن دادرسی، بیطرفی)، دادرسی منصفانه و قانونی

 دلایل اثبات (انواع دلیل، ارزش اثباتی)

 اصول نگارش حکم

فرآیند صدور حکم کیفری (در سمتهای مختلف دادسرا، بازپرسی، کرسی قضاوت جرایم اطفال و بزرگسالان، قاضی اجرای احکام کیفری) : جریان پروندۀ کیفری، زنجیرۀ کیفری

 نقشآفرینان در فرآیند

 صلاحیت، چارچوبها و اختیارات تحقیق

 تحقیق در مرحلۀ دادسرا

 دستهبندی اطلاعات پرونده از سوی بازپرس

 ابزارهای تحقیق

 نظارت بر فرآیند تحقیق

 شهادت

 مجرم طفل

 احراز عنوان جرم

 تشخیص و تدوین واکنش کیفری دادسرا

 گشایش اطلاعات حقوقی پرونده

 بازجویی

 اقدامات تأمینی و تربیتی متخذه از سوی قاضی اطفال

 اعمال محدودیت بر آزادیهای افراد

 بستهشدن اطلاعات حقوقی پرونده

 ورود قاضی کیفری

 آمادهسازی جلسۀ دادگاه کیفری

 مذاکرات جلسه دادگاه کیفری

 شور قضات

 شرایط شکلی حکم

 برگزاری جلسۀ دادگاه اطفال در محل دفتر قاضی[۶۷]

 اجرای احکام کیفری

 مجازاتهای سالبه و مجازاتهای بازدارنده

 تعدیل مجازاتها

 قاضی اجرای احکام کیفری

سطح اول کارآموزی اصلی عملی (مشترک برای کلیۀ کارآموزان)

دورۀ وکالت

دورۀ تحقیق

دورۀ حضور در زندان

دورۀ قضایی: – دادسرا

 بازپرسی

 قاضی آزادی و بازداشت

 قاضی کیفری

 قاضی اطفال

 قاضی اجرای احکام کیفری

سطح دوم کارآموزی اصلی نظری «آمادگی برای تصدی اولین سمتها»

(در ارتباط با سمت منتخب کارآموز)

تواناییهای اساسی مورد نظر

توانایی تحلیل و نتیجهگیری از یک وضعیت یا پرونده

توانایی تشخیص، رعایت و تضمین پیروی از یک چارچوب فرآیندی

توانایی ترتیبدادن و هدایت جلسات دادرسی با رعایت طرفینی بودن دادرسی

توانایی صدور حکمی مطابق قانون و منطبق با وقایع پرونده، مبتنی بر عقل سلیم و دارای قابلیت اجرا

توانایی استدلال و رسمیت بخشیدن به حکم

محتوای دروس دورۀ کارآموزی

تعمیق آشنایی با پروندهها و رویههای خاص سمتهای مورد نظر در آینده (اعم از دادیار دادسرای بدوی و دادیار علیالبدل نزد دادستان کل، بازپرس، قاضی دادگاه بدوی درجه یک، قاضی دادگاه بدوی درجه دو، قاضی دادگاه اطفال، قاضی اجرای احکام، دادرس کیفری علی‌البدل)

تعمیق و به روز کردن دانستههای کارآموزان

گفتگو مابین دارندگان سمتهای مختلف قضایی

 آماده سازی برای انجام وظایف اضافهای که ممکن است قاضی در آینده مجبور شود ایفا نماید.

سطح دوم کارآموزی اصلی عملی (در ارتباط با سمت منتخب کارآموز)

دورۀ آماگی برای تصدی اولین سمتها:

 دادیار دادسرای بدوی

 دادیار علیالبدل نزد دادستان کل (تجدیدنظر)

 بازپرس

 قاضی دادگاه بدوی درجه یک

 قاضی دادگاه بدوی درجه دو

 قاضی دادگاه اطفال

 قاضی اجرای احکام کیفری

 دادرس کیفری علیالبدل

دورۀ دادگاه تجدیدنظر

پودمان (گروه) کارآموزی «ارتباطات حقوقی»

سطح اول کارآموزی اصلی نظری «مطالعات» (مشترک برای کلیۀ کارآموزان)

تواناییهای اساسی مورد نظر

توانایی انطباق

توانایی اتخاذ موضع اقتدارآمیز یا متواضعانه بسته به شرایط

توانایی برقراری ارتباط، گوش فرا دادن و برقراری ارتباط کامل با طرف مقابل

توانایی رسیدن به توافق و جمع مواضع دو طرف

توانایی توضیح و توجیه یک تصمیم

توانایی کار جمعی

محتوای دروس دوره کارآموزی

۱) ارتباط عمومی و بینالمللی

۲) ارتباط با رسانهها

۳) فنون گفتوشنود در جلسۀ دادرسی

۳ . ۱٫ بازپرسی اولیه

روانشناسی تحقیق
۲٫ جلسۀ تنبیهی
صحبت کردن در حضور عموم

استدلال و محاجه
۳٫ جلسۀ دادرسی مدنی در محل دفتر قاضی
استماع

طرح مجدد

سطح اول کارآموزی اصلی عملی (مشترک برای کلیۀ کارآموزان)

دورۀ قضایی

سطح دوم کارآموزی اصلی نظری «آمادگی برای تصدی اولین سمتها»

(در ارتباط با سمت منتخب کارآموز)

تواناییهای اساسی مورد نظر

توانایی انطباق

توانایی اتخاذ موضع اقتدارآمیز یا متواضعانه بسته به شرایط

توانایی برقراری ارتباط، گوش فرا دادن و تعامل

توانایی رسیدن به توافق و جمع مواضع دو طرف

توانایی توضیح و توجیه یک تصمیم

توانایی کار جمعی

محتوای دروس دورۀ کارآموزی

گفتگوی حقوقی:

 مدیریت گفتگوهای مشکل و پرتنش

 استماع فعال

– طرح مجدد مواضع

 پیگیری الحاق

 فنون ایجاد سازش

 میانجیگری

 تقویت گفتگوها با افراد آسیبپذیر مانند کودکان، سالمندان، بیماران روانی

 برگزاری جلسات دادرسی خارج از محل کاخ دادگستری

جلسۀ علنی

 شکایت نزد دادگاه جنایی

 ریاست بر جلسات کیفری پیچیده (دادگاه جنایی / دادگاه اطفال)

ارتباط با رسانهها (عملی)

هدایت جلسات با همکاران

پودمان (گروه) کارآموزی «اداره و مدیریت قضایی»

سطح اول کارآموزی اصلی نظری «مطالعات» (مشترک برای کلیۀ کارآموزان)

تواناییهای اساسی مورد نظر

توانایی سازماندهی، مدیریت و نوآوری

توانایی انطباق

توانایی لحاظ کردن محیط و اقتضائات ملی

توانایی کار جمعی

محتوای دروس

سازماندهی ادارات دادگستری

 نقش دادگستری در دولت

 تشکیلات و وظایف وزارت دادگستری (قوه قضائیه) و آزادیها

 دادگستری در فرانسه و رویکرد تطبیقی با اروپا

 سازماندهی و عملکرد دادگستریهای استان و شهرستان، ادارات دادگستری بین منطقهای وابسته به وزارت دادگستری، نقشه توزیع دادگاهها

 ارتباط با مدیر دفتر و سایر طرفها

ابزارهای دادگستری:

 نیروی انسانی: طبقات، مدیریت، گفتگوی اجتماعی و تربیت نیروی انسانی

 ابزارهای فنی: انفورماتیک و فناوریهای نوین

 ابزارهای غیرمنقول و ساختمانها

اقتصاد دادگستری:

 کنترل هزینههای دادگستری

 کمک قضایی

 اجرای قانون ارگانیک راجع به قانون امور مالی[۶۸]

 گفتگوهای مدیریتی

 بودجههای عملیاتی برنامه

 تصویب بودجه

 مناقصات و مزایدات

 مدیریت زمان و روند نقل و انتقال دارایی

سطح اول کارآموزی اصلی عملی (مشترک برای کلیۀ کارآموزان)

دورۀ قضایی:

 هفتۀ آشنایی با کار دفتر

سطح دوم کارآموزی اصلی نظری «آمادگی برای تصدی اولین سمتها»

(در ارتباط با سمت منتخب کارآموز)

تواناییهای اساسی مورد نظر

توانایی سازماندهی، مدیریت و نوآوری

توانایی انطباق

توانایی لحاظ کردن محیط و اقتضائات نهادهای ملی

توانایی کار جمعی

محتوای دروس

کیفیت اجرای عدالت:

 نحوۀ اجرای عدالت: معیارها و ابزارها

 رویههای خوب حرفهای

ادارۀ روزانۀ امور:

 تأمین امنیت در دادگاهها

 سازماندهی و مدیریت شعبۀ دادگاه

 دسترسی به مشاورۀ حقوقی، کمک به قربانیان

 ارتباط با دفتر دادگاه و سایر نهادها

وسایل فنی

 محیط انفورماتیک قاضی

 نرم افزارهای حرفه ای

اقتصاد دادگستری

 کنترل هزینههای اجرای عدالت (بسته به هر سمت)

 جریان هزینهها

مدیریت زمان و نقل و انتقالات دارایی

تشکیلات وزارت دادگستری:

 دبیرخانه

 ادارات مرکزی و تشکیلات منطقهای

پودمان (گروه) کارآموزی «ابعاد بینالمللی دادگستری»

سطح اول کارآموزی اصلی نظری «مطالعات» (مشترک برای کلیۀ کارآموزان)

تواناییهای اساسی مورد نظر

توانایی لحاظ کردن محیط و اقتضائات نهادی بینالمللی

محتوای دروس

فنون و رویههای عملی همکاری قضایی بینالمللی:

 آشنایی با نهادها

 تسلط بر ابزارها و رویهها

فضای قضایی اتحادیه اروپا:

 حقوق جامعه اروپا واتحادیه اروپا

 آشنایی با اتحادیه اروپا و کنفدراسیون اروپائی حقوق بشر

 آشنایی با نهادها

 آشنایی ابزارها و رویهها

حقوق و رویههای قضایی تطبیقی

زبانها و تمدنها

زبان اجباری: انگلیسی

زبانهای اختیاری: آلمانی، اسپانیایی، ایتالیایی، عربی

سطح دوم کارآموزی اصلی نظری «آمادگی برای تصدی اولین سمتها»

(در ارتباط با سمت منتخب کارآموز)

تواناییهای اساسی مورد نظر

توانایی لحاظ محیط و اقتضائات نهادی بینالمللی

محتوای دروس

همکاری مدنی بینالمللی

کمک متقابل قضایی کیفری در سطح اروپایی و بینالمللی

سطح دوم کارآموزی اصلی عملی (در ارتباط با سمت منتخب کارآموز)

دورۀ کارآموزی در خارج از کشور

پودمان (گروه) کارآموزی «محیط حقوقی»

سطح اول کارآموزی اصلی نظری «مطالعات» (مشترک برای کلیۀ کارآموزان)

تواناییهای اساسی مورد نظر

توانایی صدور حکمی روشن و منطقی و متناسب با زمینه

محتوای دروس

پنج درس :جرمشناسی، روان کاوی، روان شناسی، جامعهشناسی، پزشکی قانونی

فرد:

 روانکاوی و روانشناسی: آشنایی با آسیبهای روانی، تسلط بر زبان تخصصی، رشد کودک و نوجوان، ….

 پزشکی قانونی: مواجهه با قربانی، ارزیابی میزان آسیب بدنی، کالبد شکافی

جامعه:

 جرم شناسی: پدیدههای بزهکارانه (خشونتهای درون خانوادگی، بزهکاری جادهای، بزهکاری مالی، تهاجمات جنسی)؛ مبارزه با جرم و وضعیت خطرناک

 معنای مجازات

 زندان

 جامعهشناسی و انسانشناسی: خانواده، بنوت و ابوت، وابستگی

تخصص حقوقی: چارچوب فرآیندی و اصول راهنمای متخصصان مدنی و کیفری، اقتصاد تخصص‌های حقوقی

سطح اول کارآموزی اصلی عملی (در ارتباط با سمت منتخب کارآموز)

دوره کارآموزی در خارج از کشور

پودمان (گروه) کارآموزی «جریان امور بنگاههای اقتصادی»

سطح اول کارآموزی اصلی نظری «مطالعات» (مشترک برای کلیۀ کارآموزان)

تواناییهای اساسی مورد نظر

توانایی صدور حکمی مطابق قانون و منطبق با وقایع پرونده، مبتنی بر عقل سلیم و دارای قابلیت اجرا

توانایی استدلال، رسمیتبخشی و توجیه حکم

توانایی لحاظ کردن محیط و اقتضائات نهادی ملی و بینالمللی

توانایی کار جمعی

توانایی سازماندهی، مدیریت و نوآوری

محتوای دروس

 آشنا کردن کارآموزان با محیط اقتصادی و اجتماعی (برگزاری کنفرانسهایی راجع به هوش اقتصادی، تنظیم گری اقتصادی، گفتگوی اجتماعی)

 ایجاد حساسیت نسبت به وضعیتهای اضطراری برای بقای یک شرکت (در حالت سودآوری، در شرایط ورشکستگی، یا در صورت کلاهبرداری)

 برگزاری مشترک کارگاه از سوی تحلیلگرهای بانک مرکزی فرانسه، اعضای انیستیتوی فرانسوی افراد شاغل در فرآیندهای جمعی[۶۹]، اعضای مؤسسه [۷۰]Ernst & Youngو قضات متخصص کمیتۀ ملی مبارزه با کلاهبرداری، قطب اقتصادی و مالی دادسرای پاریس،نماینده سابق گمرک حقوقی

 ایجاد آگاهی و حساسیت نسبت به مدیریت شرکتها

سطح اول کارآموزی اصلی عملی «مطالعات» (مشترک برای کلیۀ کارآموزان)

دوره خارجی در شرکتها، برای کارآموزان داوطلب، قبل از شرکت در دوره آمادگی برای تصدی اولین سِمتها

سطح دوم کارآموزی اصلی عملی (در ارتباط با سمت منتخب کارآموز)

تعمیق آشنایی با پروندهها و فرآیندهای مختص به سِمتهای آینده کیفری (بزهکاری اقتصادی، مالی و فنی) و یا مدنی ( بدهکاری، تسهیلات و وامهای بانکی، نفقه بعد از طلاق و کمکهای غذایی، قیومت و ادارۀ دارایی)

فعالیتهای ورزشی و فرهنگی

تواناییهای اساسی مورد نظر

توانایی برقراری ارتباط، گوش فرا دادن و تعامل

توانایی تطبیق

توانایی کار جمعی

محتوای دروس

فعالیتهای ورزشی پیشنهادی

فعالیتهای فرهنگی

 رقص

 شمشیر بازی

 دومیدانی

 تنیس

 یوگا

 تئاتر (نمایشنامه)

 خطابه

 کر

روش‌های آموزش

در دورههای کارآموزی مشترک در بوردو، چندین روش و قالب آموزشی گوناگون مورد استفاده قرار میگیرند:

هستههای درسی: کارآموزان به گروههای کوچک کاری کمتر از پانزده‌نفر تقسیم میشوند که ترکیب آن تا پایان کل دورۀ مطالعات ثابت است. هر هستۀ درسی که زمینۀ کار آن از قبل با مطالعه یک پرونده یا جزوۀ آموزشی فراهم شده است، حول محور مطالعه پروندههای واقعی و موضوعات عملی میچرخد. این رویکرد عملی و علاوه بر آن، تعداد محدود افراد هستۀ درسی، امکان یک همکاری متقابل بااهمیت بین کارآموزان و مدرس را فراهم میکند.

هدایت هستههای درسی به عهده یک یا چند تن از اعضاء هیأت علمی مدرسه است.

شبیهسازی: انواع شبیهسازی، که در دورۀ مطالعات در چارچوب پودمان‌هایکارآموزی «فرایند حقوقی تصمیمگیری در امور مدنی»، «فرایند حقــوقی تصمیــم‌گیــری در امور کیفری» و «ارتباطات حقوقی» برگزار می‌شود، به کارآموزان امکان میدهد که فنون حرفهای آموخته خود را محک بزنند. شبیه‌سازیها بر‌اساس پروندههای واقعی طراحی شده و موضوع تحلیل نقادانه قرار می‌گیرند. برای تشدید شباهت قضیه به واقعیت، کارآموزان مدیریت دفتر، کارآموزان وکالت و وکلا مرتباً به این شبیهسازیها دعوت میشوند.

کار در کارگاه: کارگاهها به عنوان محل ملاقات چندین هستۀ درسی، امکان انتقال دانستهها در جریان گفتگوی متقابل میان حرفهایها و کارآموزان را فراهم میکنند.

کنفرانسها: هدف از برگزاری این کنفرانسها بهروز کردن دانستههای حقوقی یا انتقال یک تجربه حرفهای خاص بوده و برای کلیۀ کارآموزان مشترکاً برگزار میشود.

مباحثات: مباحثات که در مورد یکی از موضوعات روز یا یکی از قسمت‌هایبرنامۀ آموزشی در‌میگیرد، به کارآموزان امکان میدهد که با کمک استادان تحلیلهای خود را با سایر کارآموزان در مواجهه قرار دهند. این مباحثات به شکل‌گیری فرهنگ گوش فرا دادن و گفتگو کمک میکند.

در دورۀ مطالعات، فعالیتهای آموزشی پودمانهای کارآموزی به صورت هفتههای موضوعی سازماندهی میشوند.

در دورههای کارآموزی، مخصوصاً دورۀ قضایی، کارآموزی فرد بر رابطۀ نزدیک میان یک فرد حرفهای مجرب و کارآموز استوار است. در این مرحله چندین قالب آموزشی به کار گرفته میشود:

کارهای کتبی: کارهای کتبی که به مرور پیشرفت کارآموز مشکلتر می‌شوندبه او امکان میدهند، فنون حرفهای آموخته در مدرسه در دورۀ مطالعات را زیر نظر یک قاضی مجرب اعمال کند.

جلسات دادرسی: جلسات نیز به همان ترتیب کارآموز را قادر میسازد فنون خاص آموخته در مدرسه را اعمال کند و بتواند به تدریج زیر نظر یک قاضی مجرب بر تسلط به این فنون اطمینان حاصل نماید.

تقسیم کارآموزان در سِمتهای قضایی

۱۲٫۱٫ انتخاب مکان

۱۲٫۱٫۱٫ اصول کلی ( برگرفته از آیین نامه داخلی)[a1]

ماده ۸۰ ـ در جهت تقسیم کارآموزان در مراکز و مکانهای برگزاری دوره، فهرست سمتهای پیشنهادی، بهویژه در دادگاههای مختلف و مکانهای برگزاری دورۀ نزد یک کانون یا به عنوان همکار یکی از وکلای عضو کانون به کارآموزان ابلاغ می‌شود.

رئیس مدرسه میتواند جهت برگزاری هرچه بهتر دورهها، دلایل انتخاب‌ناپذیری مطلق یا نسبی (عدم صلاحیت به علت وجود شغل یا سمَت یا شرایط دیگر که قابل جمع با سمتهای قضایی نیست و بر دو قسم است: مطلق؛ که غیرقابل رفع است و نسبی؛ که قابل رفع با شرایط است.) کارآموزان را مقرر نماید.

رئیس یا نمایندۀ او میتواند پس از مشورت با دو تن از کارآموزان منتخب کل کارآموزان، دلایل انتخابناپذیری را با عنایت به وضعیت خاص مورد نظر کارآموزان مربوطه رفع کند.

کارآموزان میبایست محل اعزام مورد پسند خود را در مهلت تعیینشده از سوی رئیس مدرسه اعلام کنند.

در بحث توزیع مکانهای برگزاری دورهها میان کارآموزان، ارجحیت با روش توافقی است، مگر اینکه زمان برگزاری دوره در ابتدای دورۀ آموزشی باشد.

انتصاب کارآموزان در مراکز و مکانهای برگزاری دوره به تصمیم رئیس مدرسه خواهد بود. او در اتخاذ این تصمیم تا آنجا که ممکن است شرایط خانوادگی فرد را در نظر خواهد گرفت.

رئیس مدرسه میتواند در خلال برگزاری دوره، کارآموز را یا به درخواست خود وی، یا رأساً برای ایجاد شرایط بهتر آموزشی برای فرد پس از کسب نظر خود او و یا در صورت نقض شرایط تصدی آن سمت از سوی کارآموز تغییر دهد.

۱۲٫۱٫۲٫ دورۀ قضایی

فهرست مکانهای برگزاری دورههای قضایی بر مبنای پیشنهادهای همکاران مدرسه در دادگاههای استانها و شهرستانها ( یعنی هماهنگکنندگان منطقهای آموزش و مدیران مراکز برگزاری دوره) تنظیم میشود.

۱۲٫۱٫۳٫ دورۀ وکالت

فهرست محل برگزاری دورههای وکالت بر مبنای پیشنهادهای مشترک مدیران مراکز برگزاری دوره و رؤسای کانونهای وکلای محلی تهیه میشود. در هر دفتر وکالت نباید بیش از یک کارآموز پذیرفته شود؛ مگر اینکه دفتر وکالت کارکنان زیادی داشته باشد (مثلا ً بیش از بیست وکیل یا حقوق بگیر در آن مشغول به کار باشند).

۱۲٫۲٫ جهات ردّ

جهات ردّ کارآموزان عمدتا ً این اهداف را دنبال میکند:

فراهمآوردن بهترین شرایط آموزشی ممکن برای گذراندن دوره کارآموزان

تضمین یک ارزشیابی بیطرفانه

در اجرای مفاد مادۀ ۸۵ آییننامه داخلی مدرسه، رئیس مدرسه یا نماینده او در مورد درخواستهای کارآموزان در خصوص رفع دلایل انتخابناپذیری مذکور در پایین اظهار نظر خواهد کرد.

فهرستی که در ادامه خواهد آمد، ویژگی توضیحی دارد. بنابراین از کارآموزان دعوت میشود که رئیس مدرسه را در جریان هرگونه موقعیت پیشبینینشدهای که امکان دارد مشکلاتی ایجاد کند، قرار دهند.

۱۲٫۲٫۱٫ دورۀ قضایی

۱۲٫۲٫۱٫۱٫جهات ردّ مطلق

کارآموزی که پدر، مادر، برادر، خواهر یا همسر او در دادگاه تجدید‌نظر منصب قضاوت دارد نمیتواند در هیچیک از دادگاههای بدوی درجۀ یک در حوزه دادگاه تجدید نظر به سمت کارآموز منصوب شود.

کارآموزی که پدر، مادر، برادر، خواهر، یا همسر او در یک دادگاه بدوی درجۀ یک منصب قضاوت داشته باشد، نه میتواند در حوزۀ این دادگاه و نه در حوزه هیچ‌یک از دادگاههای بدوی درجه یک هممرز با حوزه دادگاه تجدیدنظر مربوط به سمت کارآموز منصوب شود.

کارآموزی که در طی پنج سال قبل از ورود به دورۀ کارآموزی، وظایف قضایی در یک دادگاه بدوی درجه یک(از جمله قاضی شورای حل اختلاف، دستیار قاضی دادگاه اطفال، قاضی کنسولی، قاضی هیئتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما) یا وظایف نمایندۀ دادستان را به عهده داشته باشد، نمیتواند در حوزۀ همان دادگاه، و نه در حوزه هیچیک از دادگاههای درجه یک بدوی هم مرز با حوزۀ دادگاه تجدید‌نظر فوق آن دادگاه به کار گمارده شود.

کارآموزی که در طی پنج سال قبل از ورود به دورۀ کارآموزی در یک دادگاه درجه یک بدوی به عنوان منشی دادگاه خدمت کرده باشد، نمیتواند در همان دادگاه به‌کار گمارده شود. حداقل مجازاتِ سکوتِ کارآموز در خصوص این موارد، لغو تصمیم انتصاب کارآموز خواهد بود.

۱۲٫۲٫۱٫۲٫ جهات ردّ نسبی

کارآموزی که پدر، مادر، برادر، خواهر یا همسر او در طی پنج سال قبل از ورود به دورۀ کارآموزی قاضی دادگاه تجدید نظر بوده باشد، فقط در صورت موافقت رئیس مدرسه میتواند در یکی از دادگاههای درجه یک بدوی حوزۀ آن دادگاه تجدید نظر به‌کار گمارده شود.

کارآموزی که پدر، مادر، برادر، خواهر، و یا همسر او در طی پنج سال قبل از ورود به دورۀ کارآموزی در یک شعبۀ دادگاه درجه یک بدوی سمت قضایی داشته باشد، فقط در صورت موافقت رئیس مدرسه میتواند در حوزۀ آن دادگاه و حوزۀ یکی از دادگاههای بدوی درجه یک هم مرز با حوزۀ دادگاه تجدید نظر فوق آن دادگاه به سمت کارآموز منصوب شود.

کارآموزی که پدر همسر، مادر همسر، برادر همسر، خواهر همسر، عمو، عمه، دایی یا خاله او قاضی یکی از دادگاههای تجدید نظر باشد، فقط در صورت موافقت رئیس مدرسه میتواند در یکی از دادگاههای درجه یک بدوی به سمت کارآموز منصوب شود.

کارآموزی که پدر همسر، مادر همسر، برادر همسر، خواهر همسر، عمو، عمه، دایی یا خالۀ او در یک شعبۀ دادگاه درجه یک بدوی سمت قاضی داشته باشد، فقط در صورت موافقت رئیس مدرسه میتواند در حوزۀ این دادگاه و در حوزۀ یکی از دادگاههای بدوی درجه یک هممرز با حوزۀ دادگاه تجدید نظر مافوق آن دادگاه به کار گمارده شود.

کارآموزی که پدر، مادر، برادر، خواهر، پدر همسر، مادر همسر، برادر همسر، خواهر همسر، عمو، عمه، دایی یا خاله او افسر پلیس، ژاندارمری، وکیل یا مدیر‌دفتر (وابستگان دادگستری)، کارمند زندان، کارمند بخش حمایت قضایی از جوانان و مشاور حقوقی یکی از دادگاههای بدوی درجۀ یک یا تجدید نظر باشد، فقط در صورت موافقت رئیس مدرسه میتواند در یکی از شعبات دادگاه بدوی درجه یک حوزه آن دادگاه به کار گمارده شود.

کارآموزی که پدر، مادر، برادر، خواهر، پدر همسر، مادر همسر، برادر همسر، خواهر همسر، عمو، عمه، دایی یا خاله او کارمند یکی از شعبات دادگاه تجدید نظر باشد، فقط در صورت موافقت رئیس مدرسه میتواند در یکی از شعبات دادگاه بدوی درجه یک حوزه آن دادگاه تجدید نظر به سمت کارآموز منصوب شود.

کارآموزی که پدر، مادر، برادر، خواهر، پدر همسر، مادر همسر، برادر همسر، خواهر همسر، عمو، عمه، دایی یا خاله او کارمند یکی از شعبات دادگاه درجه یک بدوی باشد، فقط در صورت موافقت رئیس مدرسه میتواند در یکی از شعبات حوزه این دادگاه یا در یک شعبه دادگاههای بدوی درجه یک هممرز با حوزه دادگاه تجدید نظر فوق آن دادگاه به کار گمارده شود.

کارآموزی که پدر، مادر، برادر، خواهر یا همسر او وکیل عضو کانون وکلا یا نمایندۀ دادستان باشد، فقط در صورت موافقت رئیس مدرسه میتواند در حوزه آن دادگاه بدوی درجه یک به سِمت کارآموز منصوب شود.

کارآموزی که سابقاً در سمت وابسته دادگستری (از جمله وکیل، سردفتر، یا کارمند اجرای احکام)، مدیر دفتر، افسر پلیس یا ژاندارمری نزد یک شعبه دادگاه بدوی درجه یک یا دادگاه تجدید نظر خدمت کرده باشد، فقط در صورت موافقت رئیس مدرسه میتواند در حوزۀ آن دادگاه به کار گمارده شود. کارآموزی که پیش‌از ورود به مدرسه، شغل دولتی و عمومی در ارتباط با حرفه قضاوت(مثلاً معاونت زندان، مشاور بازپروری و تعلیق مجازات زندانیان، مدرس «اداره حمایت قضایی از جوانان و نوجوانان») را داشته باشد، نمیتواند بدون موافقت رئیس مدرسه در یکی از شعبات دادگاه درجـه یک بدوی حوزۀ آن دادگاه [که سابقا ً با آن کار میکرده] به‌کار گمارده شود. کارآموزی که در یکی از خانه‌های «عدالت و حقوق» یا «مرکز استانی مشاوره حقوقی» یا یک مؤسسه کمک به قربانیان یا یک اداره سرپرستی، مستقر در حوزۀ یک دادگاه بدوی درجه یک کار کرده باشد، بدون موافقت رئیس مدرسه نمیتواند در حوزۀ این دادگاه به سمت کارآموز منصوب شود. کارآموزی که در یک شعبه دادگاه تجدبد نظر در سمت منشی دادگاه خدمت کرده باشد، فقط در صورت موافقت رئیس مدرسه میتواند در یکی از شعبات دادگاه درجه یک بدوی مستقر در حوزۀ آن دادگاه تجدید نظر به کار گمارده شود.

کارآموزی که در طی سه سال قبل از شروع دورۀ کارآموزی، تحت هر عنوانی و برای تصدی هر سمتی، بیش از دو ماه در یک دورۀ کارآموزی نزد یک شعبۀ دادگاه تجدیدنظر شرکت کرده باشد، فقط در صورت موافقت رئیس مدرسه می‌تواند در یکی از شعبات دادگاه درجه یک بدوی حوزۀ آن دادگاه به سمت کارآموز منصوب شود.

۱۲٫۲٫۲٫ دورۀ وکالت

۱۲٫۲٫۲٫۱٫ جهات ردّ مطلق:

کارآموزی که پدر، مادر، برادر، خواهر یا همسر او وکیل بوده یا در دفتر وکیلی کار میکند، نمیتواند دورۀ کارآموزی خود را نزد آن وکیل بگذراند.

۱۲٫۲٫۲٫۲٫ جهات ردّ نسبی:

کارآموزی که پدر، مادر، برادر، خواهر یا همسر او قاضی یکی از دادگاههاست، نمی‌تواند بخش وکالت دورۀ کارآموزی خود را بدون موافقت رئیس مدرسه در حوزۀ آن دادگاه سپری کند.

کارآموزی که پیش از این نزد یکی از شعبات دادگاه بدوی درجه یک در سمت وابسته دادگستری (از جمله وکیل، سردفتر، مأمور اجرای احکام)، مدیر دفتر، افسر پلیس یا ژاندارمری خدمت کرده باشد، فقط در صورت موافقت رئیس مدرسه می‌تواند در حوزۀ آن دادگاه بخش وکالت دورۀ کارآموزی خود را سپری کند.

۱۲٫۲٫۲٫۳٫ توصیۀ اخلاق حرفهای:

به کارآموز توصیه میشود در موردی که لازم باشد، در سمت کارآموز وکالت در پروندهای اظهار نظر کند که قاضی یا وکیل درگیر در آن پرونده از اعضای خانواده اوست، از اظهار نظر خودداری کند.

جدول یادآوری جهات ردّ کارآموزان در دورههای قضایی و وکالت

وضعیت کارآموز

دوره قضایی

دوره وکالت

فرزند، برادر یا خواهر، همسر یکی از قضات دادگاه تجدید نظر

جهات ردّ مطلق برای کارآموزی در حوزه آن دادگاه تجدید نظر

رعایت توصیه اخلاقی

فرزند، برادر یا خواهر، همسر یکی قضات دادگاه درجه یک بدوی یکی از دادگاههای تجدید نظر

جهات ردّ مطلق برای کارآموزی در حوزه دادگاه بدوی درجه یک و دادگاههای بدوی هم مرز با حوزه دادگاه تجدید نظر مافوق آن

رعایت توصیه اخلاقی

کارآموز سابقاً واجد وظایف قضایی (قاضی شورای حل اختلاف، دستیار قاضی دادگاه اطفال، قاضی کنسولی، قاضی هیئتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما) در حوزۀ یکی از دادگاهها درجه یک بدوی در طی پنج سال قبل از شروع دوره کارآموزی

جهات ردّ مطلق برای کارآموزی در حوزه دادگاه بدوی درجه یک و دادگاههای بدوی هم مرز با حوزۀ دادگاه تجدید نظر مافوق آن

بدون مانع

کارآموز شاغل در منشی دادگاه در یک شعبه دادگاه بدوی درجه یک در طی پنج سال قبل از شروع دوره کارآموزی

جهات ردّ مطلق برای کارآموزی در حوزۀ دادگاه بدوی درجه یک

بدون مانع

فرزند، برادر یا خواهر، همسر فردی که در طی پنج سال قبل از شروع دوره کارآموزی قاضی یک شعبه دادگاه تجدید نظر بوده باشد

جهات ردّ نسبی برای کارآموزی در حوزۀ آن دادگاه تجدید نظر

امکان رفع مانع با موافقت رئیس مدرسه

بدون مانع

فرزند، برادر یا خواهر، همسر فردی که در طی پنج سال قبل از شروع دورۀ کارآموزی قاضی یک شعبه دادگاه

تجدید نظر بوده باشد

جهات ردّ نسبی برای کارآموزی در حوزه آن دادگاه بدوی درجه یک هممرز با دادگاه تجدید نظر مافوق آن دادگاه

امکان رفع مانع با موافقت رئیس مدرسه

بدون مانع

داماد، عروس، برادر یا خواهر همسر، برادر زاده یا خواهر زاده قاضی یکی از شعبات دادگاههای تجدید نظر

جهات ردّ نسبی برای کارآموزی در حوزه آن دادگاه تجدیدنظر

امکان رفع مانع با موافقت رئیس مدرسه

رعایت توصیه اخلاقی

داماد، عروس، برادر یا خواهر همسر، برادر زاده یا خواهر زاده قاضی یکی از شعبات دادگاههای بدوی درجه یک

جهات ردّ نسبی برای کارآموزی در حوزه آن دادگاه بدوی درجه یک و دادگاههای بدوی درجه یک هم مرز با دادگاه تجدید نظر مافوق آن

امکان رفع مانع با موافقت رئیس مدرسه

رعایت توصیه اخلاقی

فرزند، برادر، خواهر، داماد، عروس، برادر یا خواهر همسر، برادر زاده یا خواهر زاده یک افسر پلیس، افسر ژاندارمری، وابسته دادگستری، کارمند زندان، کارمند اداره حمایت حقوقی از جوانان یا حقوقدان

جهات ردّ نسبی برای کارآموزی در حوزه دادگاه مربوطه

امکان رفع مانع با موافقت رئیس مدرسه

بدون مانع

فرزند، برادر، خواهر، داماد، عروس، برادر یا خواهر همسر، برادر زاده یا خواهر زاده کارمند یکی از دادگاههای تجدید نظر

جهات ردّ نسبی در حوزه آن دادگاه تجدید نظر امکان رفع مانع با موافقت رئیس مدرسه

بدون مانع

فرزند، برادر، خواهر، داماد، عروس، برادر یا خواهر همسر، برادر زاده یا خواهرزاده کارمند یکی از دادگاههای درجه یک بدوی

جهات ردّ نسبی در حوزه آن دادگاه و دادگاههای بدوی درجه یک هم مرز با دادگاه تجدید نظر ما فوق آن

امکان رفع مانع با موافقت رئیس مدرسه

بدون مانع

فرزند، برادر، خواهر یا همسر یک وکیل

جهات ردّ نسبی در حوزه دادگاه بدوی مربوطه امکان رفع مانع با موافقت رئیس مدرسه

منع نسبی کارآموزی در دفتر آن وکیل

همینطور اگر کارآموز فرزند، برادر یا خواهر یا همسر کارمند دفتر آن وکیل باشد

فرزند، برادر، خواهر یا همسر نمایندۀ دادستان

جهات ردّ نسبی در حوزه آن دادگاه بدوی مربوطه

امکان رفع مانع با موافقت رئیس مدرسه

بدون مانع

وابسته دادگستری (وکیل، سردفتر، مأمور اجرای احکام) ،افسر پلیس یا ژاندارمری نزد یک دادگاه بدوی درجه‌یک یا دادگاه تجدید نظر

جهات ردّ نسبی در حوزه آن دادگاه

امکان رفع مانع با موافقت رئیس مدرسه

جهات ردّ نسبی در حوزۀ آن دادگاه

امکان رفع مانع با تصمیم کمیسیون برگزاری دورهها

کارمند سابق دارای ارتباط با مقام قضایی در اجرای وظایف (مثل معاون زندان، مشاور بازپروری و تعلیق مجازات زندانیان، مدرس «مرکز حمایت قضایی از جوانان و نوجوانان بزهکار»)

جهات ردّ نسبی در حوزه آن دادگاه

امکان رفع مانع با موافقت رئیس مدرسه

بدون مانع

منشی سابق قاضی در یک دادگاه تجدید نظر

جهات ردّ نسبی در حوزه آن دادگاه

امکان رفع مانع با موافقت رئیس مدرسه

بدون مانع

کارآموز سابق (بیش از دو ماه در طی سه سال قبل از شروع دوره کارآموزی) در یک دادگاه تجدید نظر با یکی از دادگاههای بدوی درجه یک آن حوزه

جهات ردّ نسبی در حوزه آن دادگاه

امکان رفع مانع با موافقت رئیس مدرسه

بدون مانع

کارآموز سابق (بیش از دو ماه در طی سه سال قبل از شروع دوره کارآموزی) در یک دادگاه بدوی درجه یک

جهات ردّ نسبی در حوزه این دادگاه

امکان رفع مانع با موافقت رئیس مدرسه

بدون مانع

کارمند سابق یک خانه «عدالت و حقوق»، یکی از مراکز استانی مشاورۀ حقوقی یا یک ادارۀ سرپرستی مستقر در حوزه یک دادگاه بدوی درجه یک

جهات ردّ نسبی در حوزه این دادگاه

امکان رفع مانع با موافقت رئیس مدرسه

بدون مانع

دفترچۀ آموزشی کارآموز

هدف ارزیابی استادان از کیفیت کار کارآموز این است که او بتواند خود را نسبت به توقّعات استادان سنجیده، از میزان کسب تواناییهای اساسی و فنی خود مطلع شده و نقایص خود و راههای رفع آنها را بشناسد.

ارزیابیهای اساسی در مراحل مختلف تحصیل کارآموز برای نظارت و آگاهی از سیر پیشرفت آموزشی کارآموز در دفتری موسوم به «دفترچه آموزشی کارآموزی» (که از ابتدای تحصیل باز میشود) وارد میشوند. در این دفترچه این موارد وجود دارد:

امتحانات تعیین سطح احتمالی(کامپیوتر، زبان و…. )

مختصات تواناییهای فرد در بدو ورود به دورۀ کارآموزی

ارزیابیها و نکات مورد نظر قضات مدرس و مربیان دوره

توصیههای استادان

این دفترچه سندی مشترک بین کارآموز و مدرسین دوره است. دفترچه آموزشی در دورۀ تحصیل در محل مدرسه در بورد و در معاونت آموزشی نگهداری شده و با شروع بخش قضایی کارآموزی، به مدیر مرکز برگزاری دوره تحویل داده میشود.

برگزاری یک جلسه بیلان آموزش در پایان هر دوره مطالعات به مدرسین اجازه میدهد که با مقایسه اظهار نظرها، تحلیلهای مجموعه مدرسین راجع به کارآموز، توصیهها و رهنمودهایی به کارآموز برای تطبیق بهتر کارآموز با بخش قضایی دوره داده شود. این جلسه با حضور معاون آموزشی و معاون برگزاری دورهها برگزار می‌شود.

علاوه بر ‌نگهداری دفترچه باید ارتباط مستمری (منظور جلسات آموزشی) میان کارآموز و مدرسین او به دفعات زیر باشد:

یک بار در وسط دورۀ مطالعات

یک بار در پایان دورۀ مطالعات

یک بار در وسط دورۀ قضایی

از دفترچۀ آموزشی در ارزشیابی کارآموز استفاده نمیشود؛ محور ارزشیابی تأیید کسب توانایی کارآموز، به شکل صدور یک اعلامیه صلاحیت و رتبهبندی کارآموزان است.

تأیید کسب توانمندی و رتبهبندی کارآموزان

از ارزشیابی دو هدف دنبال میشود:

سنجش میزان کسب توانمندیهای اساسی قاضی و تسلط بر فنون خاص هر سمت. این یکی از عناصر مورد نظر هیأت داوران امتحان سنجش توانمندی و رتبهبندی در تعیین سطح توانمندی کارآموز است.

تعیین نمراتی که جمع آنها بتواند رتبۀ کارآموز را در میان سایرین مشخص کند. تنها هدف این رتبهبندی مشخصشدن ترتیبی است که بر‌اساس آن کارآموزان محل خدمت خود را انتخاب میکنند.

۱۴٫۱٫ در طول تحصیل: دفترچۀ ارزشیابی

در پایان دوره مطالعات، سه امتحان کتبی برای کل کارآموزان برگزار و به صورت بینام توسط اعضای هیأت آموزشی مدرسه تصحیح میشود تا میزان کسب معلومات مربوط به این دوره معلوم شود:

امتحان کتبی راجع به فنون حرفهای سمتهای حقوقی[۷۱]

امتحان کتبی راجع به فنون حرفهای سمتهای کیفری[۷۲]

امتحان کتبی راجع به آموزشهای موضوع محور میان رشته ای[۷۳]

در این امتحانات این موارد سنجیده میشوند:

 توانایی تشخیص، انتخاب و اعمال قواعد اخلاق حرفهای؛

 توانایی تحلیل و نتیجه گیری از یک وضعیت یا پرونده؛

 توانایی تشخیص، رعایت و تضمین یک چارچوب آئین دادرسی؛

 توانایی صدور حکم مبتنی بر قانون و وقایع پرونده، متناسب با زمینه، منطبق با عقل سلیم و دارای قابلیت اجرا؛

 توانایی استدلال، رسمیت بخشی و توجیه حکم؛

 توانایی لحاظ کردن محیط و اقتضائات نهادی ملی و بینالمللی.

در بخش قضایی دورۀ کارآموزی، کارآموز در قالب سه آزمون در وضعیت واقعی در همان دادگاه محل کارآموزی ارزشیابی میشود.

این ارزشیابی را هماهنگکننده منطقهای آموزشی بر‌اساس جدول ارزشیابی مدرسه در این زمانها انجام میدهد:

در زمان ریاست کارآموز بر یک جلسه پرسوجو از طرفین دعوا در رسیدگی کیفری؛

در زمان شکایت شفاهی دادخواهان نزد دادگاه کیفری؛

در زمان جلسه سؤال از طرفین دعوا در دفتر قاضی در یک دادرسی مدنی.

هماهنگکنندۀ منطقهای کارآموزی قبل از یادداشت نتیجۀ ارزشیابی، باید از نظرات قاضی مدیر دوره کارآموزی که جلسه سؤال زیر نظر او انجام شده است، نیز جویا شود.

در این امتحان تواناییهای زیر ارزیابی میشود:

توانایی تشخیص، انتخاب و اعمال قواعد اخلاق حرفهای؛

توانایی تطبیق با شرایط؛

توانایی تحلیل و نتیجهگیری از یک وضعیت یا پرونده؛

توانایی تشخیص، رعایت و تضمین پیروی از یک چارچوب آیین دادرسی؛

توانایی انتخاب موضع اقتدار آمیز یا متواضعانه بسته به شرایط

توانایی برقراری ارتباط، گوش فرا دادن و تعامل با افراد

توانایی آمادهسازی و اداره یک جلسۀ دادرسی یا پرس و جوی حقوقی با رعایت اصل طرفینی بودن مذاکرات

توانایی ترتیبدادن توافق و سازش

توانایی صدور حکم، مطابق با قانون و واقعیات پرونده، متناسب با زمینه، منطبق با عقل سلیم و دارای قابلیت اجرا

در پایان مرحله قضایی، مدیر مرکز برگزاری دوره در اولین گزارش خود، بیلان دوره را مینویسد. در ادامه جلسهای بین قضات مدیر دوره کارآموز و مدیر مرکز برگزاری دوره تشکیل شده، آن دو نسبت به آمادگی کارآموز برای اشتغال در سمتهای پیشنهادی پس از اتمام تحصیلات تبادل نظر میکنند. در این جلسه هماهنگ‌کننده منطقهای کارآموزی نیز حضور داشته و برآیند نظرات را در قالب گزارش دومی روی کاغذ میآورد و نظر شخص خود را نیز در مورد تواناییهای کارآموز ذکر میکند.

او میتواند پس از این جلسه (و قبل از نگارش گزارش) با خود کارآموز نیز مذاکره‌ای داشته باشد، بهویژه اگر تردیدهایی در مورد صلاحیت حرفهای او ابراز شـده باشــد. محتوای هر دو گزارش به کارآموز اعلام میشود. او میتواند نکاتی را به آن اضافه کند که به نظر هیأت داوران خواهد رسید.

***

شش نمرهای (از صفر تا بیست) که به این ترتیب در پایان دورۀ مطالعات و پایان دورۀ قضایی به دست آمده اند رتبه فرد را در رتبهبندی نهایی تعیین میکند. این نمرات بهعلاوه دو گزارش مذکور، «دفترچه ارزشیابی کارآموز» را تشکیل داده که در اختیار هیأت داوران قرار میگیرند. کارآموز میتواند در صورت تمایل، قبل از تسلیم این دفترچه به هیأت داوران، نکتهای را که مایل است در مورد مفاد آن اعلام کند. او میتواند در تأیید نکات خود، دفترچۀ آموزشی را ضمیمه کند.[۷۴]

۱۴٫۲٫ در پایان کارآموزی کلی: امتحان تواناییهای حرفهای و رتبه‌بندی کارآموزان

کارآموزی در مدرسۀ ملی علوم قضایی یک کارآموزی مبتنی بر ارزشیابی و آزمون است.

۱۴٫۲٫۱٫ هیأت داوران

هیأت داوران امتحان تواناییهای حرفهای و رتبهبندی از نه نفر به انتصاب وزیر دادگستری به پیشنهاد شورای اداری مدرسۀ ملی علوم قضایی تشکیل میشود.

ترکیب هیأت داوران امتحان تواناییهای حرفهای و رتبهبندی کارآموزان

رئیس: یکی از قضات دیوان عالی کشور

معاون: یکی از مدیران، رؤسای ادارات یا معاون مدیر در وزارت دادگستری یا یکی از اعضاءدفتر بازرسی کلی دادگاهها.

یکی از قضات شورای دولتی یا دیوان محاسبات

سه تن از قضات دادگاههای عمومی

سه تن از استادان دانشگاههای عمومی

یکی از وکلای شاغل یا وکلای افتخاری

ممکن است به حکم وزیر دادگستری ممتحنین متخصص به هیأت داوران اضافه شوند اما در شور نهایی هیأت داوران شرکت نخواهد داشت.

۱۴٫۲٫۱٫۱٫ مراحل امتحان

امتحان تواناییسنجی و رتبهبندی در چهار مرحله برگزار میشود:

مصاحبه با هیأت داوران (۴۰ دقیقه)[۷۵]

کارآموز در جریان مصاحبه ابتدا به مدت پانزده دقیقه میبایست در مورد پروندهای که قبلا ً در دورۀ کارآموزی با آن آشنا شده به سؤالاتی در مورد نقش نهاد قضایی، نحوۀ عملکرد آن، سمت و جایگاه قاضی یا نقش دادخواه [در این پرونده] پاسخ دهد. (در اینجا طرح سؤال صرفاً حقوقی، ممنوع است، زیرا قابلیت‌های کارآموز در این حوزه در جای دیگری سنجیده میشود.)

پس از این میبایست در مدت ده دقیقه، به یک سؤال در زمینۀ اخلاق حرفهای راجع به پروندهای که به قید قرعه انتخاب شده پاسخ داده و پرونده را از این منظر تحلیل کند. (البته قبل از این مرحله سی دقیقه فرصت دارد خود را آماده کند).

پس از این گفتگو با هیأت داوران شروع شده و در آن روی نکات مورد تأکید کارآموز در این قسمت یا بر تجارب او در دوران کارآموزی (به‌ویژه دوره‌های قضاوت و وکالت) تمرکز می‌شود.

نگارش یک دادنامه حقوقی (۶ ساعت)؛

نگارش یک کیفرخواست (۶ ساعت)؛

امتحان زبان انگلیسی[۷۶].

سه نمرهای (از صفر تا بیست) که به این ترتیب به دست میآید، به علاوه نتیجۀ آزمون انگلیسی[۷۷]، معدل فرد در رتبهبندی نهایی را مشخص میکند. (مصاحبه با ضریب ۳ و امتحانات کتبی هر کدام با ضریب ۵/۱)

۱۴٫۲٫۱٫۲٫ تصمیم هیأت داوران

در پایان مراحل امتحانات توانایی سنجی و رتبهبندی، نمرات امتحانات پایان دوره مطالعات و دوره قضایی کارآموزان در اختیار هیأت داوران قرار میگیرد.

مراحل کارآموزی

شکل امتحان

مدت امتحان

محتوای امتحان

ضریب

مطالعات

کتبی

۶ ساعت

فنون حرفهای سمتهای قضایی مدنی

۱

کتبی

۶ ساعت

فنون حرفهای سمتهای قضایی کیفری

۱

کتبی

۶ ساعت

آموزشهای موضوع محور میانرشته‌ای

۱

دورۀ قضایی

شفاهی

یک جلسه دادرسی

ریاست بر یک جلسه دادرسی کیفری

۱

شفاهی

یک جلسه دادرسی

طرح شکایت نزد دادگاه جنحه

۱

شفاهی

یک جلسه دادرسی

هدایت یک جلسه مذاکرات با طرفین دعوا در دفتر قاضی

۱

امتحان سنجش توانایی و رتبهبندی

شفاهی

۴۰ دقیقه

مصاحبه با هیأت داوران

۳

کتبی

۶ ساعت

صدور حکم حقوقی

۱٫۵

کتبی

۶ ساعت

صدور حکم حقوقی

۱٫۵

آزمون زبان

زبان انگلیسی

به‌صورت اضافه کردن امتیاز[۷۸]

هیأت داوران ابتدائاً با لحاظ عقیده رئیس مدرسه[۷۹] و با عنایت به دو گزارش مدیر و مرکز برگزاری دوره و هماهنگکننده منطقهای آموزشی در مورد صلاحیت کارآموزان برای اشغال سمتهای قضایی پس از اتمام تحصیلات اظهارنظر میکند.

هیأت داوران به یکی از صور ذیل اعلام عقیده میکند:

اعلام صلاحیت کلی کارآموز

توصیههای کاربردی

وضع شروط

تجدید سال تحصیلی[۸۰]

اعلامیه عدم صلاحیت کارآموز

هیأت داوران سپس کل نمرات اکتسابی کارآموزانی که صالح اعلام شده‌اند (صرف‌نظر از اینکه توصیههای کاربردی برای ایشان صادر شده باشد یا خیر) را تعیین کرده و بر ‌اساس آن، فهرست رتبههای کارآموزان را به ترتیب نمره تنظیم میکند.

تصمیم هیأت داوران قابل اعتراض نیست؛ مگر از طریق دادخواهی در دادگاه‌های اداری.

انتخاب سمتهای قضایی در پایان تحصیلات

کار‌آموزان رتبهبندی شده در هیأت داوران سمت مورد نظر خود را مبنای فهرستی که وزارت دادگستری تهیه کرده است انتخاب میکنند. تقسیم کارآموزان بر‌اساس رتبههای آنها در طبقهبندی نهایی صورت میگیرد.

کارآموزان از قبل متعهد شدهاند ۱۰ سال در خدمت دولت [فرانسه] کار کنند.

سوگند قاضی

کارآموزان در پایان دوره، طی یک جلسه رسمی در مقابل قضات دادگاه تجدید نظر حوزه محل خدمتشان، سوگند قضاوت میخورند.

سوگند قضات

سوگند می‌خورم وظایفم را به درستی و با وفاداری انجام داده، پاسدار جنبۀ سرّی مذاکرات بوده، و مانند یک قاضی شریف و متین رفتار کنم.

*. مترجمان: دکتر نجات‌الله ابراهیمیان، دکتر محمد جلالی، فرزانه حجازی

[۴]. دانشسرای عالی پاریس (Ecole Normale Supérieure) یکی از قدیمیترین و پرافتخارترین مراکز دانشگاهی و مدارس عالی فرانسه محسوب میشود. این دانشگاه در رشتههای مختلف علوم طبیعی و انسانی فعالیت کرده و در بعضی از رتبهبندیها بهترین دانشگاه فرانسه دانسته شده است. دانشجویان این دانشسرا از راه کنکور یا اعطای بورس به آنجا وارد میشوند، در دوره تحصیل، مستمری دولتی دریافت کرده و تا ده سال تعهد خدمت به دولت فرانسه را دارند. م.

[۵]. در واقع با پذیرش این مسئله که این دو حرفه ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند و میتوانند دارای تأثیر و تأثرات متقابل فراوان باشند، راه را برای ارتباط هرچه بیشتر آنها با هم فراهم می‌نماید.

[۶]. مفاد جدول برای ترجمه خوانا نیست. م.

.[۷] مفاد جدول برای ترجمه خوانا نیست. م.

[۸]. دیپلم مخصوص افراد بالای ۲۴ سال است که به موقع دیپلم دبیرستان را اخذ نکردهاند. این امتحان از سوی Drass (ادارات منطقهای امور بهداشتی و اجتماعی) برگزار میشود. م.

[۹]. دیپلم حقوق نوعی مدرک است که در مدت دو سال کسب میشود و ویژگی آنها این است که کسب آن بدون داشتن دیپلم معمول امکانپذیر است. البته دارندگان این دیپلم میتوانند در رشتههای مرتبط با حقوق به تحصیل ادامه دهند. ارزش این دیپلم از نظر مدارج آموزشی معادل دیپلم است.

[۱۰]. عنوان یک پست اداری در وزارت دادگستری فرانسه است.

[۱۱]. Juge de grande instance ـ دادگاههای بدوی درجه یک (شهرستان) درجه بالاتر مرحله بدوی را تشکیل میدهند که در امور حقوقی به دعاوی به ارزش بیش از ۱۰ هزار یورو و در دعاوی کیفری به جنحهها رسیدگی میکنند. م.

[۱۲]. Juge d’instance ـ دادگاههای بدوی درجـه دو (دادگاههای بخش) به دعاوی کماهمیتتر به ارزش بین ۴ هزار و ۱۰ هزار یورو رسیدگی میکنند. م.

[۱۳]. Juge placé auprès du premier president ـ در سلسله مراتب نظام قضایی فرانسه، این دادرس از قضات نشسته بوده که به تعیین رئیس دادگاه تجدیدنظر در حوزه این دادگاه و در کلیۀ شعب دادگاه‌های بدوی اعم از اجرای احکام، بدوی درجه یک و دو، اطفال به عنوان دادرس علیالبدل قضات غایب عمل میکند. م.

[۱۴]. Substitut du procureur de la République ـ دادیاری است که در معیت دادستان جمهوری (یعنی دادستان هم عرض دادگاه‌های بدوی کیفری) عمل میکند. م.

[۱۵]. Substitut placé auprès du procureur general ـ دادیاری است که به تعیین یکی از دادستانی کل (یعنی دادستان همعرض دادگاههای تجدیدنظر و دیوانهای کشور و محاسبات) در حوزه این دادسرا و در دادسراهای جمهوری (همعرض دادگاههای بدوی) نقش دادیار علی‌البدل را دارد. م.

[۱۶]. سِمت وزیر دادگستری در فرانسه از جهاتی معادل سمت رئیس قوۀ قضائیه در ایران است. م.

[۱۷]. Humanités judiciaires

[۱۸]. Vie de l’entreprise

[۱۹]. Jean François Thony

[۲۰]. Jean ـ David Cavaillé

[۲۱]. Emmanuelle Spiteri ـ Doffe

[۲۲]. Magalie Gai

[۲۳]. Philippe Vigier

[۲۴]. Sylvie Deglane

[۲۵]. Alain Lacour

[۲۶]. Gérard Biardeau

[۲۷]. Stéphane Hodara Dupouy

[۲۸]. Myriam Sanchez

[۲۹]. Alain Lacour

[۳۰]. Véronique Cadoret

[۳۱]. Tribunal d’instance

[۳۲]. Xavier Martinen

[۳۳]. Valérie Grenier ـ Massoue

[۳۴]. Sami Ben Hadj Yahia

[۳۵]. Marie ـ Elisabeth Boulnois

[۳۶]. Sarah Dupont

[۳۷]. Florence Fitte ـ Vallee

[۳۸]. Jérôme Hars

[۳۹]. Jamil Kheireddine

[۴۰]. Bérengère Mauny ép. sRaffy

[۴۱]. Hélène Bazex

[۴۲]. Sylvie Lausi

[۴۳]. Gilles Bourdier

[۴۴]. Amanda Gedge Wallace

[۴۵]. Laurent Zuchowicz

[۴۶]. Christine Goujaud

[۴۷]. Chantal Baron ép. Malatrasi

[۴۸]. Catherine Coleno

[۴۹]. Marie ـ Thérèse Gilibert

[۵۰]. Rémy Le Donge L’Henoret

[۵۱]. Jean –Luc Martin

[۵۲]. Liliane Valko ép. Pasinetti

[۵۳]. Anne Marie Vigor ép. Morice

[۵۴]. Gabrielle Vonfelt ép. Jomier

[۵۵]. Thierry Vouaux

[۵۶]. Cécile Robin

[۵۷]. Nicole Violle

[۵۸]. « Les Cahiers de la Justice »

[۵۹]. مؤسسه تحقیقات حقوقی وابسته به وزارت دادگستری و مرکز ملی تحقیقات علمی(CNRS).

[۶۰]. مخفف Groupement d’interet public گروههای دارای شخصیت حقوقی مستقل که متکفل برخی امور مربوط به خدمات عمومی در زمینۀ دادگستری و … هستند.

[۶۱]. Tribunal de grande instance

[۶۲]. Magistrat de liaison ـ این مقام در سالهای اخیر برای ایجاد ارتباط و آگاهی از نظام حقوقی سایر کشورها میان کشورهای اروپایی ایجاد شده است. م.

[۶۳]. Cabinet

[۶۴]. SAR (Services administratifs régionals) ـ کار این دفاتر مدیریت امور مالی، بودجه‌ای و نیروی انسانی دادگستری در هر منطقه است. م.

[۶۵]. این عنوان با پودمان «فرایند تصمیمگیری در امور کیفری» مشترک است.

[۶۶]. این عنوان با پودمان «فرآیند تصمیم گیری در امور مدنی» مشترک است.

[۶۷]. L’audience de cabinet

[۶۸]. LOLF

[۶۹]. مؤسسه شاغل در زمینۀ نجات یا تصفیه شرکتهای در شرف ورشکستگی. م.

L’Institut Français des Praticiens des Procédure Collectives(I.F.P.P.C.)

[۷۰]. یک مؤسسه بینالمللی بیمه و مشاوره حرفهای بهویژه در زمینۀ مشاورۀ مالی و مالیاتی مستقر در لندن. م.

[۷۱]. در خصوص آموزشهای ارائه شده در قالب پودمان «فرایند تصمیمگیری در امور مدنی».

[۷۲]. در خصوص آموزشهای ارائه شده در قالب پودمان «فرایند تصمیمگیری در امور کیفری».

[۷۳]. در خصوص آموزشهای ارائه شده در قالب شش گروه دیگر.

[۷۴]. دست به دست شدن دفترچه آموزشی فقط در داخل مدرسه مجاز است.

[۷۵]. هیأت داوران در هنگام مصاحبه از رئیس و معاون هیأت داوران، دو قاضی دادگاه‌های عمومی (یکی از دادگاه و دیگری از دادسرا) و از یک وکیل تشکیل می شود.

[۷۶]. تأیید برخورداری از یک مدرک معتبر

[۷۷]. به صورت اضافه کردن امتیاز

[۷۸]. مادۀ ۱۱۲ آیین نامه داخلی: آزمون زبان انگلیسی مقرر در بند چهارم ماده ۴۷ تصویب نامه شماره ۳۵۵ ـ ۷۲ مورخ ۴ مه ۱۹۷۲ به کارآموزان امـکان کســب امتیـازات بیشتــر را می‌دهد. هر درجه پیشرفت در قالب چارچوب مشترک اروپایی بین آزمون برگزارشده در ابتدای تحصیلات و آزمون برگزار شده در امتحان توانایی سنجی و رتبه بندی می تواند باعث اضافه شدن یک نمره به کارآموز تا سقف ۵ نمره بشود.

[۷۹]. اگر نظر رئیس مدرسه منفی باشد، مثلاً به عدم صلاحیت کارآموز، توصیه، وضع شروط یا تجدید سال تحصیلی اظهار نظر شده باشد، این نظر به اطلاع کارآموز میرسد.

[۸۰]. منظور تجدید دوره قضایی کارآموزی است.