وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

مشاوره حقوقی تلفنی تهران

بهترین وکیل کیفری ایران – Best Iranian Criminal Lawyer

[تعداد: 1   میانگین: 5/5]

بهترین وکیل کیفری ایران

بهترین وکیل دعاوی جرایم علیه اشخاص ایران

بهترین وکیل کیفری در تهران
جرایم علیه تمامیت جسمانی از زمره جرایم خشونت آمیز می باشند. این جرایم عليه جسم و جان، (یعنی علیه آنچه که برخلاف مال) تنها دارایی واقعی انسان و جزئی از وجود اوست، ارتکاب می یابند. از این رو، از قدیم الایام در نظام های حقوقی مختلف مجازات های سنگینی برای مرتکبان این دسته از جرایم پیش بینی شده است. این سخت گیری در قانون حمورابی، به عنوان قدیمی ترین قانون مدون بشر که سابقه ای چهار هزار ساله دارد، در شریعت موسی (علیه السلام» و سایر ادیان، در قوانین حاکم در تمدنهای قدیمی (مثل ایران و روم باستان) و نیز در قوانین امروزین کشورها مشاهده می شود.

بدیهی است، هرگاه صدمات وارده به مرگ قربانی بیانجامد، به ویژه آنجا که مرتکب چنین نتیجه ای را به طور مستقیم یا غیرمستقیم قصد کرده باشد، بر شناعت و زشتی عمل افزوده می شود، و برچسب قاتل بر پیشانی مجرم نقش می بندد. قتل، انسان را از عزیزترین دارایی وی، یعنی حیات، محروم می سازد، و تنها جرمی است که صدمه ناشی از آن غیرقابل جبران است. حتی در صدمات جسمانی دائمی، قربانی ادامه حیات می دهد و چه بسا، با دریافت غرامت قابل توجه، بتواند زندگی شاد و پرثمری را در پیش گیرد. لیکن، مرگ صدمه نهایی و غیرقابل جبران است و آثار آن نه تنها بر خود شخص بلکه بر دوستان و خانواده وی و حتی بر جامعه قابل توجه می باشد. شناعت و زشتی قتل، علاوه بر جلب توجه شارعان مذاهب و قانونگذاران جوامع، موجب توجه ویژه ارباب جراید و رسانه ها و سازندگان فیلمها و سریالها به آن شده است. آنان، على رغم کثیرالوقوع نبودن جرم قتل، با عنایت به توجه خاص مردم به این جرم، اخبار مربوط به آن و جریان محاکمه قاتلان را به طور گسترده ای بازتاب میدهند. پرفسور أورثا، حقوقدان کیفری مشهور انگلستان، اهمیت جرم قتل را در قالب این کلمات بیان کرده است: «… مرگ، صدمه نهایی است. همین نهایی بودن ایجاب می کند که مرگ را شدید ترین صدمه ای که می تواند به دیگری وارد شود دانسته و کسی را که بدون هیچ عذر یا توجیهی، آن را به دیگری تحمیل می کند گناهکارترین مجرم بشناسیم.»

بهترین وکیل قتل غیر عمد، شبه عمد و عمد

بهترین وکیل آزادی مشروط اصفهان
سنگین ترین جرم علیه اشخاص جرم قتل است، که صدمه حاصل از آن برای قربانی قابل جبران نمی باشد. این صدمه عبارت از مرگ قربانی است. شیوه و ابزار نیل به این نتیجه از اهمیت برخوردار نبوده و می تواند با سلاح آتشین، سلاح آهنین، خفه کردن، در آتش انداختن، جلوگیری از دسترسی به آب و غذا و یا هر وسیله و شیوه دیگری صورت گیرد. لیکن، با توجه به آنی (و نه مستمر) بودن جرم قتل، تعیین زمان مرگ، یعنی لحظة پایان یافتن حیات، که بتوان گفت در آن لحظه جرم تام قتل به وقوع پیوسته است، از اهمیت برخوردار می باشد، همانطور که تعیین زمان آغاز حیات از این نظر مهم است؛ بهترین وکیل قتل غیر عمد، شبه عمد و عمد.

تعیین زمان پایان حیات از این جهت مشکل ساز است که اعضا و جوارح مختلف انسان ممکن است در زمانهای مختلفی از کار بازایستند. به همین دلیل، قبلا زمان مرگ قلب و قطع تنفس به معنی لحظه پایان حیات شمرده می شد. لیکن، با توجه به این که در حال حاضر به دلیل پیشرفت علم پزشکی می توان، با استفاده از دستگاه های مختلف، ضربان قلب و جریان تنفس فرد را، حتی پس از توقف آنها، تا مدتی ادامه داد، امروزه مرگ غیرقابل بازگشت مغز را زمان پایان یافتن حیات تلقی می کنند، که این نکته در قوانین بعضی از کشورها به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. البته حتی با پذیرش این معیار نیز گاه مشکلاتی در تعیین زمان دقیق مرگ پدید می آید.

بدین ترتیب، برای محکوم کردن کسی به ارتکاب قتل در همه نظام های حقوقی، صرف اثبات وقوع رفتار خاصی از متهم و رخ دادن مرگ قربانی کفایت نمی کند بلکه، علاوه بر آن، وجود رابطه سببیت بین این دو نیز باید اثبات شود. این امر صرفا با نشان دادن این که رفتار متهم شرط لازم و ضروری برای تحقق نتیجه بوده است، و به عبارت دیگر این که «اگر رفتار متهم نمی بود، مرگ رخ نمی داد»، اثبات نمی شود، بلکه باید رابطه سببیت مؤثر بین این دو اثبات شود. مثال معروف زیر را به خاطر آورید: شخصی سگ خود را بدون قلاده به خیابان می آورد. بچه شیطانی سنگی را به طرف سگ پرتاب می کند. سگ ترسیده به وسط خیابان می پرد. راننده ای که در شمټ خلاف میراند، برای پرهیز از برخورد با سگ، فرمان خودرو را می چرخاند و به عابری که از محلی غیر از محل خط کشی مخصوص عبور عابران از عرض خیابان می گذشته است برخورد می کند. عابر را به بیمارستان می رسانند که بر اثر تزریق داروی غلط از سوی پرستار جان می سپارد.(بهترین وکیل قتل غیر عمد، شبه عمد و عمد.) بدیهی است، اگر هریک از پنج عامل دخیل در حادثه فوق (یعنی نبستن قلاده، سنگ پرانی، حرکت خودرو در جهت مخالف، عبور عابر از محل نامناسب و تزریق نادرست) «وجود نمی داشت» قربانی نمی مرد. لیکن، این ضابطه برای تعیین قاتل کافی نیست، بلکه باید «عامل به طور اساسی مؤثر» را تشخیص دهیم، که در مثال مذکور تزریق داروی نادرست است. تشخیص عامل مؤثر ارتباطی با عمدی یا غیرعمدی بودن آن هم ندارد. فرض کنید، کسی عمدة و بدون هیچ دلیل موجهی دیگری را شدیدا مضروب می سازد. شخص ثالثی از روی خیرخواهی مضروب را سوار خودروی خود کرده، و بدون مطمئن شدن از بسته بودن کامل درها، به حرکت می افتد. در بین راه و در هنگام پیچیدن با سرعت زیاد، در خودرو باز شده، مضروب به بیرون افتاده و بر اثر برخورد سرش با سطح خیابان می میرد. در این جا، مرگ قربانی را باید به راننده خودرو (هرچند به شکل غیرعمدی) نسبت داد، نه به ضاربی که عمدأ و با سوءنیت وی را مضروب کرده است، هرچند که اگر هریک از این دو واقعه نمی بود، مرگی هم رخ نمی داد. در این مورد لازم به ذکر است که حتی ماده ۵۱۰ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، که مبتنی بر قاعده احسان می باشد، در صورتی شخصی را که با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که برای حفظ مال، جان، عرض یا ناموس دیگری لازم است انجام می دهد و همان رفتار موجب ورود صدمه یا خسارت به دیگری می شود ضامن ندانسته است که مقررات قانونی و نکات ایمنی رعایت شده باشد. در پرونده «جردن» در انگلستان، در سال ۱۹۵۶، هم چون مرگ شخص مجروح ناشی از اقدامات کاملا غلط ؟ پزشکان در معالجه مجروح دانسته شد، شخص ضارب قاتل محسوب نگشت.

بهترین وکیل نزاع دسته جمعی ایران

وکیل نزاع دسته جمعی در اصفهان
در اینجا وجود شخص متهم کافی است. کسی مرتکب این جرم می شود که با استفاده یا تهدید به استفاده از قوه قهریه نامشروع علیه دیگری باعث رفتاری شود که بتواند یک شخص متعارف حاضر در صحنه (اعم از خود شخص مورد تهدید یا دیگری را از ایراد خشونت جسمانی علیه او بترساند. خشونت علیه مال و نیز تهدید لفظی صرف کفایت نمی کند. مجازات این جرم سه سال حبس یا جریمه نامحدود و یا هر دو، بنا به تشخیص دادگاه، است بهترین وکیل نزاع دسته جمعی ایران.

باید توجه داشت که صرف مداخله سه نفر در منازعه، کافی به مقصود می باشد و ترکیب جمعیتی آنها مورد نظر نیست. لذا نزاع یک نفر با دو نفر با یک نفر با پنج نفر و یا دو نفر با جمعیتی بیش از دو نفر، همگی کافی برای تحقق منازعه است. در عین حال، لازم نیست که نزاع کنندگان فقط دو گروه باشند. لذا اگر سه نفر عليه یکدیگر نزاع کنند، مصداقی از منازعه است. همچنین اگر مقتول یا مصدوم از منازعين نباشد، نمی توان به دلیل صدمات وارده بر او وی را جزء منازعين محسوب کرد. بهترین وکیل نزاع دسته جمعی ایران ولی مشروعیت اقدام احد از منازعين، موجبی برای کسر او از تعداد لازم برای منازعه نیست مانند کسی که در مقام دفاع از خود با دو نفر درگیر است.

بهترین وکیل  آدم ربایی ایران

بهترین وکیل محجورین در تهران
جرم آدم ربایی ابتداء در مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ ق.م.ع” مطرح گردید و متعاقب آن ماده واجده طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف در سال ۱۳۳۵ به تصویب رسید. در سال ۱۳۵۳ با لغو مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ ق.م.ع، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص وضع شد. به موجب ماده ۱۲ این قانون، «مقررات مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی لغو می شود» بهترین وکیل  آدم ربایی ایران.

در سال ۱۳۷۷، ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با نسخ صریح قانون مجازات عمومی همه قوانین مرتبط نیز منسوخ شد بهترین وکیل  آدم ربایی ایران «کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات آن ملغی است».

عناوینی که در قوانین مختلف در مورد آدم ربایی در مفهوم عام به کار رفته، عبارتند از : ربایش (مواد ۲۱۸ ، ۲۲۴ ق.م.ا، ربودن (۵۱۳ ق.م.ا، و ۶۲۱ ق.م.، تعزیرات) اخفا (۶۲۱ و ۶۳۱ ق.م.، تعزیرات)، آدم ربایی (ماده ۴۷ ق.م.ا، دزدیدن (ماده ۶۳۱ ق.م.ا. تعزیرات) بهترین وکیل  آدم ربایی ایران.

بهترین وکیل زنای به عنف ایران

جرایم جنسی از زمره جرایم علیه اشخاص نبوده بلکه جزء «جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی»، موضوع فصل هجدهم «قانون تعزیرات»، می باشند، و بنابراین، به موضوع این کتاب مربوط نمی شوند. لیکن، هرگاه جرایم به عنف و اکراه ارتکاب یابند، هم جرمی علیه عفت و اخلاق عمومی محسوب می شوند و هم، با عنایت به بی توجهی مرتکب نسبت به اختیار قربانی در مورد جسم و تن خود و با توجه به آثار سوء جسمانی، روانی و حیثیتی که این جرایم می تواند برای قربانی به دنبال داشته باشد، جرم علیه اشخاص نیز تلقی می گردند. بنابراین، در این مبحث بهترین وکیل زنای به عنف ایران، که آخرین بخش این کتاب را تشکیل می دهد، صرفا به این ویژگی جرایم جنسی (یعنی به عنف یا اکراه بودن آنها به اختصار می پردازیم. لازم به ذکر است که تجاوز و تهاجم جنسی در برخی از کشورها جزء جرایم کثيرالوقوع با مجازاتهای نسبتا سنگین می باشد. برای مثال، طبق آمار موجود در انگلستان و ويلز همه ساله پانصد هزار زن قربانی تهاجم جنسی می شوند.

منظور از عدم رضایت، صرف عدم تمایل نمی باشد، یعنی هر نزدیکی جنسی ناخواسته ای را نمی توان زنای به عنف محسوب کرد. بدین ترتیب، صرفي این که رضایت زن به برقراری رابطه جنسی ناشی از عواملی مثل تهدید مرد به اخراج وی از کار، یا قطع رابطه عاطفی اش با او، یا به هم زدن نامزدی اش، یا نبردن وی به یک سفر تفریحی، یا کشتن حیوان خانگی مورد علاقه زن و نظایر آنها باشد، نمی تواند موجب آن شود که نزدیکی مرد با زن را زنای به عنف یا تجاوز جنسی محسوب کنیم، هر چند که دراین مورد رابطه جنسی، ناخواسته، و در واقع، رضایت واقعی زن مخدوش بوده است. بهترین وکیل زنای به عنف ایران به عبارت دیگر، گردن نهادن از روی بی میلی هم در هر حال نوعی رضایت محسوب می شود. پس، عدم رضایت زن، که در تبصره ۲ ماده ۲۲۴ به آن اشاره شده است، باید ناشی از عواملی در حد بیهوشی، خواب (اعم از طبیعی یا مصنوعی) یا مستی باشد، تا بتوان عمل مرد را در حکم زنای به عنف دانست.

بهترین وکیل نوزاد ربایی ایران

به موجب ماده ۶۳۱ ق.م.ا. (کتاب پنجم): «هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد». بهترین وکیل نوزاد ربایی ایران مرتکب در صورتی که طفل زنده باشد شش ماه تا سه سال حبس خواهد بود و چنانچه نوزاد مرده باشد، مرتکب به یکصدهزار تا پانصدهزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. بهترین وکیل نوزاد ربایی ایران ماده ۶۳۱ یک مصداق خاص و محدود در مورد نوزادان است و در همان محدوده باید تفسیر شود. این بدان معناست که اعمال ماده ۶۲۱ این قانون در مورد نوزادان تازه متولد شده بلامانع است و لذا چنانچه دزدیدن یا اخفاء با انگیزه های سوء مذکور در ماده اخیر محقق شود، در شمول این ماده بر مرتکب نباید تردید داشت.

بهترین وکیل تهدید ایران

بهترین وکیل کیفری در تهران
فصل بیست و دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان «تهدید و اکراه» شامل مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ است که ماده ۶۶۸ با اندکی تغییر همان ماده ۲۳۳ قانون مجازات عمومی منسوخ است. حقوقدانان در خصوص مورد از عناوین دیگری مانند «تهدید اشخاص (اخاذی و یا اخذ مال یا سند به عنف» یا «تهدید و اخاذی» استفاده کرده اند که مقصود را به طور کلی می رساند. نگارنده با استفاده از این عناوین و مفاد مواد مذکور، دو عنوان «اخذ سند یا نوشته به عنف» و «تهدید به جنایت و ضررهای شرفی یا مالی» را برگزیده که با اندکی اغماض گویای مفاد مواد ذیربط است.

قانونگذار موضوع تهدید را به قید حصر شامل قتل یا ضررهای نفسی یاشرفی یا مالی و افشای سر می داند. بهترین وکیل تهدید ایران قتل مفهوم مشخصی دارد ولی منظور از ضررهای نفسی هر نوع خطر یا صدمه به تمامیت جسمانی و یا سلامتی است. واژه شرف دارای دامنه شمول وسیعی است ولی در این ماده به نظر می رسد شامل آبرو، عرض و ناموس باشد بنابر این تهدید طرف به این که شایع خواهد کرد که در ارتکاب فلان دزدی یا اختلاس و یا در انجام فلان بی عفتی شرکت داشته است از مصادیق این ماده خواهد بود اعم از این که امر منسوب راست باشد یا دروغ ولی تهدید به این که جلو ترفیع مخاطب را خواهد گرفت و یا مانع از اعطای نشان یا امتیاز به او خواهد گردید مشمول این ماده نخواهد بود. برعکس، اگر طرف را تهدید کند که محکومیت جزایی سابق او یا زندانی بودنش در فلان محل را افشاء خواهد کرد مشمول این ماده خواهد بود. اگر عکس های رسواکننده از طرف داشته باشد و یا نامه های عاشقانه از مرد متأهل یا زن شوهرداری را به دست آورده باشد یا راجع به نسب و ولادت و هویت مخاطب که مکتوم و سری نگهداشته شده اطلاعات و مدارکی داشته باشد و تهدید به ارایه و افشای این اسرار و امور نماید مشمول ماده است بهترین وکیل تهدید ایران اما اگر کسی دیگری را تعقیب جزایی کرده باشد و سپس از او مطالبه وجهی بکند تا از دعوی خود صرف نظر بکند یا آن را مسكوت عنه گذارد از مصادیق این ماده نمی باشد» بهترین وکیل تهدید ایران.

بهترین وکیل توهین ایران

بهترین وکیل کیفری در اصفهان
لازمه جرم شناختن توهین، ارزیابی رفتار مرتکب با معیار عرف است، اما این بدان معنا نیست که صرف موهن بودن عرفی یک اقدام، کافی برای جرم انگاری آن باشد. به عبارت دیگر هر توهین کیفری مبنای عرفی دارد ولی هر توهین عرفی به نحو الزام اوری، جرم محسوب نمی شود. به عنوان مثال، اگر نوجوانی در مقابل اعتراض والدین خود به سیگار کشیدن در حضور آنها، از جملاتی مانند «به شما ارتباطی ندارد» و یا «فضولی موقوف» استفاده کند، بهترین وکیل توهین ایران، و یا کارمندی در پاسخ به پرسش رییس در خصوص علت تأخیر، از پاسخ های مشابه مانند «به کسی مربوط نیست»، استفاده نماید، بی گمان با معیار عرف، توهین است ولی با توجه به ماده ۶۰۸ ق.م.ا کتاب پنجم که مصداق توهین را فحاشی و استعمال الفاظ رکیک دانسته و نیز فحوای ماده ۶۰۹ همین قانون، نمی توان فرزند و یا کارمند را به شرح فوق به اتهام ارتکاب جرم توهین محکوم نمود بهترین وکیل توهین ایران، و خلاصه این که «صرف خشونت در گفتار را نمی شود اهانت به مأمور دولت تلقی کرد».

بهترین وکیل افترا ایران

منظور از واژه افترا در عنوان بهترین وکیل افترا ایران، مفهوم عام آن یعنی نسبت دادن رفتار خلاف واقع به دیگری است. اما ساختار جرایمی که در این فصل مورد بررسی قرار می گیرند با یکدیگر متفاوت و لذا با ذکر شماره ماده قانونی و عنوان خاص قانونی یا حقوقی، جایگاه ویژه آنها نیز مشخص می شود. بعضی از جرایم دیگر که در این فصل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت در حکم جرم افترا محسوب می شوند. بهترین وکیل افترا ایران: جرایم مورد بررسی عبارتند از: افترا (ماده ۶۹۷ ق.م.ا کتاب پنجم) قذف (مواد ۲۴۵ لغایت ۲۶۱ ق.م.ا کتاب پنجم)، نشر اکاذیب (ماده ۶۹۸ ق.م.ا کتاب پنجم)، افترای عملی (ماده ۶۹۹ ق.م.ا کتاب پنجم)، اشاعه فحشاء (تبصره ماده ۶۹۷ ق.م.ا کتاب پنجم)، افترا در قانون مواد مخدر، انتشار حكم قبل از قطعی شدن (تبصره ماده ۱۸۸ قانون آ.د.ک).

بهترین وکیل نشر اکاذیب ایران

بهترین وکیل ارث در تهران
عناوین اشاعه اکاذیب یا نشر اکاذیب که برگرفته از متن ماده ۶۹۸ ق.م.ا. (کتاب پنجم) و شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه این ماده است، در آثار حقوقی و آراء قضایی مورد استفاده قرار می گیرند. این جرم در قانون مجازات عمومی به صورت بند ب ماده ۲۶۹ مکرر با اندکی تغییر مطرح بود بهترین وکیل نشر اکاذیب ایران.

به موجب ماده ۶۹۸ ق.م.ا (کتاب پنجم): «هر کس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه با مراسلات با عرایض یا گزارش با توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی با مقامات رسمی تصریح یا تلویحا نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به شیر وارد شود و با نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.» بهترین وکیل نشر اکاذیب ایران: همان گونه که از متن مشخص است، این ماده متضمن دو مصداق مجرمانه است که عبارتند از اظهار اکاذیب و انتساب أعمال خلاف حقیقت به دیگران که به طور مستقل بررسی می شود.

بهترین وکیل مزاحمت تلفنی ایران

مزاحمت تلفنی عنوان مجرمانه ای است که از سال ۱۳۷۵ در قوانین کیفری ایران شکل گرفته است. تا قبل از این تاریخ مزاحمت های تلفنی با استناد به قواعد عمومی و قوانین عام و یا آیین نامه های امور خلافی جرم شناخته می شد. بهترین وکیل مزاحمت تلفنی ایران: بخشنامه وزارت دادگستری در سال ۱۳۴۱ در واکنش به مزاحمت های تلفنی که منجر به مرگ طرف یا سایر آسیب های روحی و مرض شنونده شده بود، نقطه تحول مهمی در جزاییات، به شمار می رود.

بهترین وکیل مزاحمت تلفنی ایران: ماده ۶۴۱ ق.م.ا (کتاب پنجم) به فقدان قانون و ناکافی بودن بخشنامه برای استناد و مجازات مرتکب پایان داد: «هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.»

بهترین وکیل هتک حرمت منزل و مسکن ایران

مصونیت مسکن، منزل یا اقامتگاه اشخاص از تعرض، به صراحت در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. به موجب اصل بیست و دوم: «حیشیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که نانون تجویز کند». همچنین در اصل سی و سوم مذکور است،بهترین وکیل هتک حرمت منزل و مسکن ایران:  «هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد».

این حکم در ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد حمایت قرار گرفته است: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود، نباید مورد مداخله خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هرکس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد» بهترین وکیل هتک حرمت منزل و مسکن ایران.

بهترین وکیل توقیف یا اخفای اشخاص ایران

ماده ۵۸۳ ق.م. (کتاب پنجم) مقرر می دارد، بهترین وکیل توقیف یا اخفای اشخاص ایران: «هرکس از مقامات یا مأمورین دولتی با نیروهای مسلح یا غير آنها بدون حکمی از مقامات صلاحيتدار در غير مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند يا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد».

صرف سلب آزادی تن از دیگری بدون رضایت، کافی به مقصود نیست. در ماده ۵۸۳ ق.م.ا. (کتاب پنجم) قانونگذار شرط دیگری نیز ضروری دانسته است و آن این که، بهترین وکیل توقیف یا اخفای اشخاص ایران: «بدون حکمی از مقامات صلاحيتدار در غير مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف کند.»

این شرط از دو بخش تشکیل شده است: بخش نخست، بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار. بخش دوم، در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده.

بهترین وکیل سقط جنین ایران

در خصوص جرم سقط جنین، سه دوره قانونگذاری را می توان مشاهده کرد. دوره اول مربوط به قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۶ است که مقنن به موجب مواد ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲ و ۱۸۳، سقط جنین عمدی را در اشکال مشخص مجازات می کرد و در سال ۱۳۵۲، بهترین وکیل سقط جنین ایران: به رغم تغییرات و اصلاحات مهمی که در مواد عمومی قانون مجازات عمومی انجام شد، تنها به تغییر نوع مجازات (حبس) از تأدیبی با اعمال شاقه به حبس های جنحهای و جنایی درجه یک در این جرم اکتفا گردید.

بهترین وکیل تصادفات رانندگی ایران

بنا به تصریح تبصره ماده ۶۱۶، مقررات آن شامل قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی نمی شود. در مورد اخیر، مقررات فصل بیست و نهم قانون تعزیرات» (ماده ۷۱۴ به بعد) حاكم خواهد بود. در این مواد، قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده، برحسب نوع صدمه وارده، موجب حبس راننده (برای حداقل یک ماه و حداکثر سه سال و پرداخت دیه از سوی او خواهد شد. بهترین وکیل تصادفات رانندگی ایران: جرایم رانندگی در گفتار سوم از مبحث سوم در فصل چهارم این کتاب به تفصیل مورد بحث قرار خواهند گرفت. در اینجا فقط به این نکته اشاره میکنیم که این جرایم در واقع، به دلیل عدم توجه فعل راننده به قربانی خاص، خطئي هستند لیکن به دلیل تقصیر راننده، قانون آنها را در حکم شبه عمد محسوب کرده، و در نتیجه، پرداخت دیه را برعهده خود راننده، و نه عاقله او، گذاشته است.

به موجب ماده ۶۱۶ قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، «در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد، مگر این که خطای محض باشد». بهترین وکیل تصادفات رانندگی ایران: طبق تبصره ماده مذکور، مقررات این ماده شامل قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی، که همان طور که در گفتار سوم ملاحظه کردیم در مواد ۷۱۴ الی ۷۱۷ برای آنها تعیین تکلیف شده است، نمی شود.

بهترین وکیل دعاوی جرایم علیه اموال ایران

بهترین وکیل  کلاهبرداری ایران

بهترین وکیل جرایم رایانه ای تهران
نظر به این که ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، انتقال دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1362 ماده 116 قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده 8 همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است، بهترین وکیل تصادفات رانندگی ایران .لذا جرائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بوده و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. بهترین وکیل تصادفات رانندگی ایران، این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

بهترین وکیل صدور چک بلا محل ایران

بهترین وکیل چک در اصفهان
 

 

هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده 159 قانون تعزیرات و ماده 11 قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355 مکلف به صدور رأی به موقوفی تعقیب می باشد، بهترین وکیل صدور چک بلا محل ایران، بنابراین آراء شعب 89 و 53 و 167 دادگاههای کیفری 2 تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیحاً صادر گردیده است. این رأی به تجویز ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است.

بهترین وکیل سرقت ایران

بهترین وکیل طلاق در تهران
در جرم سرقت اگر چه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر می شود ولی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بشرح مسئله 12 از مجموعه استفتائات دادگاههای کیفری که به این عبارت می باشد: اگر برای حفظ نظم لازم می داند ( حاکم شرع) یا اگر از قوانین به دست می آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار می کند باید تعزیر شود، طرح پرونده در دادگاه ضروری است. بهترین وکیل سرقت ایران: این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

بهترین وکیل تخریب ایران

بهترین وکیل کیفری در تهران
 

جرم تخریب، به دلیل ایراد خسارت مالی به دیگران، از زمره جرایم علیه اموال و مالكيت محسوب می شود. برخی از انواع تخریب، یا به دلیل نوع مال مورد تخریب، که جزء اموال دولتی و عمومی یا فرهنگی و مذهبی یا اموال مورد استفاده عامه می باشد، و یا به دلیل قصد و نیت مرتکب، که در راستای ارتكاب أعمال تروریستی و خرابکارانه (سابوتاژ) و به قصد مقابله با حکومت و یا اهداف سیاسی دیگر دست به تخریب مال می زند، به جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی نزدیک هستند. بهترین وکیل تخریب ایران: از همین رو، ارائه پاره ای توضیحات کلی راجع به این جرم و نیز بررسی برخی از مصادیق آن که علیه امنیت و آسایش عمومی ارتکاب می یابند در این گفتار مفید به نظر می رسد.

بهترین وکیل انتقال مال غیر ایران

بهترین وکیل ارث در تهران
به موجب ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غيره، مصوب سال ۱۳۰۸، هرگاه کسی مال غیر را عینا یا منفعتا به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب می شود. مطابق ماده ۸ قانون مذکور، «کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوط به این موضوع مجازات خواهند شد. بهترین وکیل انتقال مال غیر ایران: با توجه به این که در حال حاضر (برخلاف موضع مقتن در سال ۱۳۰۸۰) مجازات کلاهبرداری از مجازات جعل بیشتر می باشد، به نظر می رسد که ماده ۸ فوق الذکر درصدد تعیین مجازات برای کسانی غیر از انتقال دهنده، یعنی کسانی که به معامله رسمیت می بخشند (مثل سردفتران و کارمندان ثبت و غیره) بوده است. وجود ویرگول، بعد از کلمه اسناد، در متن ماده این برداشت را تقویت کند. بهترین وکیل انتقال مال غیر ایران: البته در صورت پذیرش این برداشت) باید گفت که این ماده با تصویب ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک»، مصوب سال ۱۳۱۰، نسخ ضمنی شده است.

بهترین وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع ایران

ولی هرگاه مرتکب به هیچ وسیله متقلبانه ای متوسل نشده باشد، بلکه صرفاً با علم به این که نمی تواند کار قول داده شده را انجام بدهد، از ارباب رجوع پول بگیرد در محکوم کردن وی به ارتکاب جرم ارتشا در کشورهایی مثل کانادا مشکلی وجود نخواهد داشت. ليكن، در حقوق ایران، چنین اتهامی را، به دلیل کارمند دولت نبودن مرتکب، نمی توان به وی وارد کرد. بهترین وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع ایران: البته احتمال ایراد اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، موضوع ماده ۲ «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» به چنین شخصی دور از ذهن نیست.

بهترین وکیل خیانت در امانت ایران

تفاوتی که قبلا در «قانون تعزیرات» سابق، مصوب سال ۱۳۶۲، راجع به استفاده از سفید مهر وجود داشت، که مطابق ماده ۱۱۸ آن، همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم، سوءاستفاده از سفید مهر سپرده شده به شخص، در حکم خیانت در امانت و سوءاستفاده از سفید شهری که سپرده نشده بلکه خود شخص آن را به دست آورده بود جعل محسوب می گشت، در ماده ۵۲۳ وجود ندارد؛ یعنی استفاده از شهر دیگری بدون اجازه صاحب آن در هر حال جعل محسوب می شود، چه مهر به شخص سوء استفاده کننده سپرده شده باشد و چه وی آن را از طریق دیگری، مثل دزدی یا تهدید، تحصیل کرده و یا آن را پیدا کرده باشد. البته لازم به ذکر است که در حال حاضر این تفاوت در سفید امضا و سفید مهر هم، به موجب ماده ۶۷۳ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، که قبلا مورد اشاره قرار گرفت، از میان برداشته شده است بهترین وکیل خیانت در امانت ایران.

بهترین وکیل سوء استفاده از سفید امضا ایران

بهترین وکیل چک در اصفهان
در حقوق ایران، سوءاستفاده از سفید امضا یا سفید مهر به طور خاص در ماده ۶۷۳ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، پیش بینی شده است. بهترین وکیل سوء استفاده از سفید امضا ایران: مطابق این ماده، «هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

بهترین وکیل فروش مال غیر ایران

هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جزء تشبث به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده 238 قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است محسوب و به مجازات مندرجه در ماده مزبوره محکوم خواهند شد، بهترین وکیل فروش مال غیر ایران.

بهترین وکیل جرایم اینترنتی ایران

بهترین وکیل سرقت رایانه ای ایران

بهترین وکیل سرقت رایانه ای ایران: هرکس به طور غیرمجاز داده‎های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

بهترین وکیل جعل رایانه ای ایران

بهترین وکیل جعل رایانه ای ایران: هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:
الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانة داده به آنها.
ب) تغییر داده ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده ها یا علائم به آنها.

بهترین وکیل کلاهبرداری اینترنتی ایران

بهترین وکیل کلاهبرداری اینترنتی ایران: هرکس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

بهترین وکیل دسترسی غیر مجاز به حامل های داده ایران

بهترین وکیل دسترسی غیر مجاز به حامل های داده ایران: هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معاملة داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می کند.
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

بهترین وکیل توهین از طریق پست الکترونیک ایران

بهترین وکیل توهین از طریق پست الکترونیک ایران: توهین تلفنی یا از طریق پست الکترونیک و امثال آنها در صورتی که در زمان انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد می تواند شمول ماده ۶۰۹ ق.م.ا. (کتاب پنجم) قرار گیرد هرچند مرجع صالح برای رسیدگی، محل خدمت کارمند نباشد.

بهترین وکیل جرایم در تجارت الکترونیک ایران

بهترین وکیل جرایم در تجارت الکترونیک ایران: هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

بهترین وکیل شنود غیرمجاز ایران

 

بهترین وکیل شنود غیرمجاز ایران: هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

بهترین وکیل جاسوسی رایانه‌ای ایران

بهترین وکیل جاسوسی رایانه‌ای ایران: هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری درحال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهدشد:
الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قراردادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره۱ـ داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند.
تبصره۲ـ آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

بهترین وکیل تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ایران

بهترین وکیل جرائم رایانه ای
بهترین وکیل تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ایران: هرکس به طور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد. و همچنین هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

بهترین وکیل جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی ایران

بهترین وکیل جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی ایران: هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

بهترین وکیل هتک حیثیت و نشر اکاذیب ایران

بهترین وکیل هتک حیثیت و نشر اکاذیب ایران: به موجب ماده ۱۸ ق.ج.ر: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح با تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

این ماده با ماده ۶۹۸ قانون مذکور در عمده موارد منطبق است که با توجه به مشروح توضيح هایی که داده شد تکرار آنها لازم نیست و در این گفتار به شرح نکات اختصاصی ماده ۷۴۶ اکتفا می شود بهترین وکیل هتک حیثیت و نشر اکاذیب ایران.

نخست، نشر اکاذیب یا انتساب أعمال خلاف واقع باید تنها به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی محقق گردد تا مشمول ماده ۷۴۶ گردد. در غیر این صورت، مشمول ماده ۶۹۸ ق.م.ا (تعزیرات) خواهد بود.

دوم، مجازات نشر اکاذیب رایانه ای، حسب از نودویک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات خواهد بود. تفاوت مجازات این جرم با مجازات مقرر در ماده ۶۹۸ ق.م.ا تعزیرات) در حذف مجازات شلاق و تعیین جزای نقدی به جای آن و نیز افزایش حداقل مجازات حبس از دو ماه به نودویک روز است که تأثیری در درجه آن ندارد. هرچند جرم موضوع ماده ۱۸ ق.ج.ر، به شرح فوق با ماده ۶۹۸ ق.م.ا (تعزیرات) از نظر عناوین و ارکان جرم انطباق دارد و تفاوت آنها تنها در وسیله ارتکاب و میزان مجازات است ولی بر خلاف ماده اخير، ماده ۱۸ از شمول ماده ۱۰۴ ق.م.ا خارج و قابل گذشت نمی باشد. با این وصف، چنانچه جرایم موضوع ماده ۱۸، توسط سایت های دارای مجوز انجام شود، به دلیل آن که این سایت ها به استناد تبصره ۳ ماده ۱ (الحاقی مصوب ۱۳۸۸)، مشمول قانون مطبوعات هستند. بهترین وکیل هتک حیثیت و نشر اکاذیب ایران: و جرایم موضوع ماده ۱۸ از جمله جرایم ماده ۳۰ قانون مطبوعات به حساب می آید و با توجه به ذیل این ماده که تعقیب جرایم مزبور را موکول به شکایت شاکی خصوصی نموده است، تعقیب مرتکب این جرایم چنانچه در شمول قانون مطبوعات قرار داشته باشند، موکول به شکایت شاکی خصوصی است. بنابراین ماده ۷۴۶ ق.م.ا (ماده ۱۸ ق.ج.ر) از این نظر شامل مطبوعات و نشریات الکترونیکی دارای مجوز نمی باشد.

بهترین وکیل جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ایران

بهترین وکیل جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ایران: «قانون مجازات عمومی»، مصوب سال ۱۳۰۴، در فصل سوم، تحت عنوان «جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی»، طی شش مبحث، به جرایم قلب سگه، جعل و تزویر، محو یا شکستن مهر و سرقت نوشتجات از اماکن دولتی، فرار محبوسین و اخفاء مقصرين، غصب عناوین و مشاغل و تخریب ابنیه و آثار می پرداخت. بنابراین، در این ، قانون جرایمی که از نظر قانونگذار، مخالف آسایش عمومی محسوب می شدند کاملا مشخص و معلوم شده بودند. «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۶۲، از ماده ۱۶ (پس از اتمام جرایم علیه امنیت به جرایم ضد آسایش عمومی می پرداخت، و از این نکته که عنوان ذکر شده در بالای ماده ۸۴ «جرایم نسبت به مأمورین دولت» بود می توانستیم استنباط کنیم که جرایم ضد آسایش عمومی مجموعه جرایم مطروحه از ماده ۱۶ الى ماده ۸۳ «قانون تعزیرات» می باشند. بهترین وکیل جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ایران: این جرایم عبارت بودند از قلب سگه، جعل و تزویر، محو یا شکستن مهر و سرقت نوشتجات از اماکن دولتی، فرار محبوسین قانونی و اخفاء مقصرين، غصب عناوین و مشاغل، تخریب اموال دولتی، تقصیرات وزرا و مأمورین دولتی، امتناع از انجام وظایف قانونی و تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت.

بهترین وکیل اخلال در نظم عمومی ایران

بهترین وکیل اخلال در نظم عمومی ایران: مطابق تبصره ماده ۲۸۶: «هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمومی و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند، و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان بار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.»

بهترین وکیل اخلال در نظم اقتصادی ایران

بهترین وکیل مهریه در تهران
بهترین وکیل اخلال در نظم اقتصادی ایران: هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فحشا در حد وسیع گردد مفسد في الأرض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.

بهترین وکیل جعل و استفاده از سند مجعول ایران

بهترین وکیل چک در تهران
بهترین وکیل جعل و استفاده از سند مجعول ایران: قانونگذار تقریبا در همه مواردی که از جعل سخن گفته است، استفاده از سند مجعول را نیز، هم ردیف با آن، مورد بحث قرار داده و برای این جرم همان مجازات جعل را تعیین کرده است. این موضوع در مواد فصل پنجم قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، به وضوح مشاهده می شود.

مراد از استفاده، فایده عملی بردن از سند مجعول نیست بلکه، همان طور که از واژه «استفاده» (که معنی لغوی آن، طلب فایده کردن است) مستفاد می گردد، این جرم به صرف ارتكاب أعمالی مثل «به کار بردن، تسلیم و ارائه کردن، انتشار دادن، واگذار نمودن، استعمال، استناد یا مبادله کردن» و نظایر آنها محقق می گردد. بنابراین، همین که کسی برگه جعلی معاینه اتومبیل را به پلیس راه، یا سند مالكيت جعلی را به ضميمه دادخواست خود به دادگاه، یا گذرنامه جعلی را به مأمور نیروی انتظامی مستقر در فرودگاه ارائه دهد، مرتکب جرم استفاده می شود، هرچند که افسر پلیس راه یا قاضی دادگاه و یا مأمور نیروی انتظامی، با آگاهی یافتن نسبت به جعلی بودن مدارک ارائه شده، به آنها ترتیب اثر ندهد، و در نتیجه، ارائه کننده نه تنها منتفع نشود بلکه ضرر هم ببیند و مثلاً جریمه شود. بهترین وکیل جعل و استفاده از سند مجعول ایران: دیوان عالی کشور ایران در این مورد در یکی از آرای خود اِشعار می دارد:

اگر کسی ورقه مجعول منتسب به طرف خود را به دادگاه حقوق برای استفاده بدهد و مجعولیت آن در نظر دادگاه ثابت گردد نمی توان به عنوان این که مجعولیت سند محرز شده و فایده نبخشیده) او را تبرئه نمود، چه آن که به محض تقديم سند مجعول به دادگاه و استناد به آن بر علیه طرف، عمل استفاده از سند تمام شده محسوب است، خواه آن سند مفید واقع شده و فایده از آن حاصل گردد یا آن که، به واسطه نبوت جعلیت، فایده از آن عائد نگردد بهترین وکیل جعل و استفاده از سند مجعول ایران.

بهترین وکیل افساد فی الارض ایران

بهترین وکیل کیفری در تهران
بهترین وکیل افساد فی الارض ایران: در آیه ۳۳ سوره مائده، که در بالا به آن اشاره شد، علاوه بر محاربه با خدا و رسول، از «افساد در زمین» نام برده شده است. فساد، ضدصلاح، به معنی تباه گردیدن، نابود گشتن و متلاشی شدن می باشد. این واژه در معنی خروج چیزی از حالت اعتدال نیز به کار می رود. چنان که در مفردات راغب آمده است: «الفسادخروج الشيی من الاعتدال، قليلا كان الخروج عنها اوكثيرة، يضاده الصلاح..».۳ دليل افزودن قید «في الأرض» به واژه «فساد» نیز آن است که عمل ارتکابی حالت اعتدال زمین – به عنوان زیستگاه انسانها را مختل نموده و آن را برای سکونت انسان نامناسب می سازد.

بهترین وکیل بغی ایران

بهترین وکیل کیفری در تهران
بهترین وکیل بغی ایران: قانون، مرتکبان جرایم مذکور در مواد ۱۸۶، ۱۸۷ و ۱۸۸، که به ترتیب به قيام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی (که منظور از آن نظام جمهوری اسلامی ایران بود)، ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی و تهیه اسلحه و مواد منفجره برای این منظور یا ارائه امکانات مالی مؤثر به طراحان، و نیز نامزد شدن برای یکی از پست های حساس حکومت کودتا مربوط بود، مجازات محاربه را پیش بینی می کرد، در حالی که این اعمال، به دلیل این که علیه حکومت انجام می شوند، با عنوان مجرمانه بغی سازگارتر می باشند. از همین رو، «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، با حذف این مواد، عنوان مجرمانه بغی را در ماده ۲۸۷ مورد حکم قرار داده است، و اِشعار می دارد، «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم میگردند.» بهترین وکیل بغی ایران.

بهترین وکیل محاربه ایران

بهترین وکیل کیفری در تهران
بهترین وکیل محاربه ایران: در مورد معنی محاربه از نظر قانونگذار ایران، طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، محاربه «عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد…».

بهترین وکیل رابطه نامشروع ایران

بهترین وکیل رابطه نامشروع ایران: هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل ‌یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

بهترین وکیل تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ایران

در موضوع تصرف عدوانی کیفری، قاضی موظف است پس از طرح شکایت برابر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی کرده و علاوه بر مجازات مجرم، حسب مورد به رفع تصرف عدوانی، حکم بدهد. ماده 690 نیز فقط درباره اموال غیرمنقول است و اموال منقول را شامل نمی‌شود و در خصوص اموال منقول، همچنان باید به قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 استناد کرد. در رویکرد کیفری فقط احراز واقع لازم است و دادگاه پس از احراز اینکه تصرف فعلی مِن غیر حق و عدوانی است، رأی صادر می‌کند. برخلاف رویکرد حقوقی که برای صدور رأی سه موضوع، سبق (سابق بودن) تصرف مدعی، لحوق (پیوستن) تصرف مشتکی‌عنه (کسی که از او شکایت شده است) و عدوانی بودن تصرف او لازم است؛ بهترین وکیل تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ایران.

بهترین وکیل جرایم علیه مامورین دولتی ایران

بهترین وکیل جرایم علیه مامورین دولتی ایران: «قانون مجازات عمومی»، مصوب سال ۱۳۰۴، در فصل سوم، تحت عنوان «جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی»، طی شش مبحث، به جرایم قلب سگه، جعل و تزویر، محو یا شکستن مهر و سرقت نوشتجات از اماکن دولتی، فرار محبوسین و اخفاء مقصرين، غصب عناوین و مشاغل و تخریب ابنیه و آثار می پرداخت. بنابراین، در این ، قانون جرایمی که از نظر قانونگذار، مخالف آسایش عمومی محسوب می شدند کاملا مشخص و معلوم شده بودند. «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۶۲، از ماده ۱۶ (پس از اتمام جرایم علیه امنیت به جرایم ضد آسایش عمومی می پرداخت، و از این نکته که عنوان ذکر شده در بالای ماده ۸۴ «جرایم نسبت به مأمورین دولت» بود می توانستیم استنباط کنیم که جرایم ضد آسایش عمومی مجموعه جرایم مطروحه از ماده ۱۶ الى ماده ۸۳ «قانون تعزیرات» می باشند. این جرایم عبارت بودند از قلب سگه، جعل و تزویر، محو یا شکستن مهر و سرقت نوشتجات از اماکن دولتی، فرار محبوسین قانونی و اخفاء مقصرين، غصب عناوین و مشاغل، تخریب اموال دولتی، تقصیرات وزرا و مأمورین دولتی، امتناع از انجام وظایف قانونی و تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت.

بهترین وکیل جرایم علیه مامورین دولتی ایران

بهترین وکیل جرایم علیه مامورین دولتی ایران: در سال ۱۳۷۳ ضوابطی به تصویب وزیر کشور وقت رسید که در آنها به مواردی چون تعریف درخت، باغ، گلستان، بن، درخت و نهال پرداخته شده و نحوه صدور مجوز برای قطع اشجار و تغییر کاربری باغات و تشکیل کمیسیون مربوطه تشریح شده است. این ماده با اصلاحات سال ۱۳۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق «قانون اصلاح لايحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب» به شکل زیر در آمده است:

«به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه ها، پارکها، بوستان ها، باغات و نیز محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چارچوب آیین نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان ها می رسد.»