وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

سند راهبردی توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی پیشنهادی کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی شماره۹۶/۹۷۰۶/دش                                                                     ۱۳۹۶/۶/۱۴سند راهبردی توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی پیشنهادی کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی(مصوب جلسه ۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی)وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وز...

سیاستها و ضوابط ارتقاء مشارکت خیرین و واقفین در پیشرفت حوزه علم و فناوری شماره۱۲۲۶۷                                                                                ۱۳۹۶/۶/۴جناب آقای جاسبیمدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانبه پیوست تصویر شماره ۹۶/۸۴۰۵/د ش مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۲ دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی در خصوص «سیاستها و ضوابط ارتقاء مشا...

اساسنامه صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی شماره۹۵/۱۶۰۷۷/دش                                                                   ۱۳۹۵/۹/۲۰اساسنامه صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی(مصوب جلسه ۳۳ مورخ ۱۳۹۵/۸/۸ شورای توسعه فرهنگ قرآنی)دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشوروزارت اقتصاد و داراییبه پیوست مصوبه «اساسنامه صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی» که در جلسه ...

 پیش‌نویس طرح ترویج تلاوت و تدبر روزانه قرآن شماره۹۵/۶۰۲۷/دش                                                                       ۱۳۹۵/۴/۱سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایراناحتراماً مصوبه جلسه ۲۹ شورای توسعه فرهنگ قرآنی، مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵، مبنی بر اجرای طرح ترویج تلاوت و تدبر روزانه قرآن کریم با محوریت سازمان صدا و سیما و مشارکت سایر دستگاه­های مرتبط و ارائه گزارش به این شورا، ابل...

طرح ملی حفظ قرآن کریم شماره۹۵/۶۰۲۸/دش                                                                      ۱۳۹۵/۴/۱وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیوزارت علوم، تحقیقات و فناوریسازمان صدا و سیما ـ سازمان اوقاف و امور خیریهسازمان تبلیغات اسلامیستاد کل نیروهای مسلح کشوردستگاه­های دولتی، عمومی و نهادهای مردمی کشوراحتراماً به پیوست «طرح ملی حفظ قرآن کریم» که در ج...