سیدحسن حسینی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

موبایل: 09113125475

فاطمه نجفی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده و...

موبایل: 09120683730

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09125097196

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور   شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۹۲۷                                                                ۱۳۹۸/۵/۲۳   مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور   گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۲۰/۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۷۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.   معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراه...

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور   شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۸۸۰                                                                 ۱۳۹۸/۳/۲۶   مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور   گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۷۸/۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۷۵ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.   معاون قضائی دیوان عالی کشور ...

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور   شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۸۸۰                                                                 ۱۳۹۸/۳/۲۶   مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور   گزارش پرونده وحدت‌رویه قضائی ردیف ۱۰/۹۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۷۶ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد .   معاون قضائی دیوان عالی کشور...

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور   شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۸۸۰                                                                 ۱۳۹۸/۳/۲۶   مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور   گزارش پرونده وحدت‌رویه قضائی ردیف ۱۰/۹۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۷۷ـ۱۳۹۸/۲/۳۱ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد .   معاون قضائی دیوان...

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴-۲۰/۱/۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور   شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۸۱۵                                                                ۱۳۹۸/۲/۱۴   مدیرعامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ جمهوری اسلامی ایران   گزارش پرونده وحدت ‌رویه قضائی ردیف ۷۹/۹۷ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۷۴ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ایفاد می‌گردد .   ابراهیم ابراهی...

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور   شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۶۳۵                                                               ۱۳۹۷/۱۰/۲۴   مدیرعامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ کشور   گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۵۷/۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی ‌ کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن، شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می ‌ شود.   معاون قضائی دیوان عالی کشور...

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور   شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۶۳۵                                                               ۱۳۹۷/۱۰/۲۴   مدیرعامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ کشور   گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۵۶/۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی ‌ کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن، شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می ‌ شود.   معاون قضائی دیوان عالی کشور...

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود   شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۰۴۸۶                                                                ۱۳۹۷/۶/۱۹   مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور   گزارش وحدت رویه ردیف ۱۸/۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط ...

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: بزه موضوع ماده۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منصوص شرعی نیست و درنتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد شد   شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۴۸۶                                                                 ۱۳۹۷/۶/۱۹   مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور   گزارش وحدت رویه ردیف ۱۹/۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مق...

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: نحوه مطالبه خسارت حق‌الوکاله توسط ادارات دولتی در مواردی که محکومٌٍ له واقع می‌شوند   شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۴۸۶                                                                 ۱۳۹۷/۶/۱۹   مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور   گزارش وحدت رویه ردیف ۲۵/۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظ...