سیدحسن حسینی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

موبایل: 09113125475

فاطمه نجفی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده و...

موبایل: 09120683730

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09125097196

امکان سنجی پیش­ بینی مرحله پیش ­دادرسی در دستگاه­ های دولتی بهترین وکیل تهران در مورد «امکان سنجی پیش­ بینی مرحله پیش ­دادرسی در دستگاه­ های دولتی» بیان می دارد: چکیده با توجه به گسترش نقش دولت­ها در نظام­های حقوقی معاصر و به تبع آن افزایش روابط و اختلافات میان خدمات گیرندگان و اداره شوندگان با دولت، سپردن رفع تمامی این اختلافات به مراجع قضایی نه ممکن و نه مطلوب است. لذا با بهره‌گی...

بررسی بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به همراه پیشنهادات اصلاحی بهترین وکیل تهران در مورد «بررسی بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به همراه پیشنهادات اصلاحی» بیان می دارد: مقدمه قانون بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ی موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷ در سال ۱۳۸۷ اصلاح شد و با تغیی...

بررسی عملکرد قوه قضائیه در خصوص گزارش های کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی بهترین وکیل تهران در مورد «بررسی عملکرد قوه قضائیه در خصوص گزارش های کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی» بیان می دارد: چکیده نظارت بر اجزا و ارکان حکومت یکی از مهمترین عناصر موجود در چارچوب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، به سان بسیاری از نظام‌های حقوق اساسی است. در اهمیت نظارت، اگرچه می توان بسیار سخن گفت، اما ذکر همین نکته...

بیمه مسئولیت شغلی قضات بهترین وکیل تهران در مورد «بیمه مسئولیت شغلی قضات» بیان می دارد: چکیده مدیریتی اصل لزوم جبران خسارت توسط واردکنندگان زیان، دامنه حقوق مسئولیت مدنی را وسعت بخشیده است. به گونهای که منجر به پذیرش مسئولیت شغلی و حرفهای به‌طور خاص در عرصه اعمال مربوط به حاکمیت شده است. پیش از آن بسیاری از تقنینها، مسئولیتی در قبال اعمال نمایندگان دولت در مواردی که به سبب وظیفه و در ...

پرداخت دِین از جانب غیر مدیون بهترین وکیل تهران در مورد «پرداخت دِین از جانب غیر مدیون» بیان می دارد: پرداخت دِین از جانب غیر مدیون نقد و بررسی رویه شعب ۳۱ و ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیرغم اینکه مادۀ ۲۶۷ قانون مدنی، پرداخت دین توسط «مدیون» را لازم اعلام کرده، به ثالث نیز اجازه داده است تا دین دیگری را پرداخت نماید. چنانچه ثالث از مدیون، اذن در پرداخت را اخذ نموده باشد، میتواند ...

اماره مدیونیت بهترین وکیل تهران در مورد «اماره مدیونیت» بیان می دارد: گفتار نخست ـ مقدمه و طرح مسأله هنگامیکه شخصی به دیگری وجهی را پرداخت یا مالی را تسلیم می‌کند و سپس خواهان استرداد آن می‌شود، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های قابل طرح در اینگونه موارد آن است که آیا تأدیهکننده باید استحقاق خود را برای استرداد وجه یا مال تأدیهشده اثبات کند یا این دریافتکننده است که باید ثابت نماید مستحق دریاف...

نقض تعهدات قراردادی و طرق جبران آن با مروری بر آرای قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی بهترین وکیل تهران در مورد «نقض تعهدات قراردادی و طرق جبران آن با مروری بر آرای قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی» بیان می دارد: گزارش پژوهشی «نقض تعهدات قراردادی و طرق جبران آن با مروری بر آرای قضایی و نظرات مشورتی اداره حقوقی» توسط دکتر سید بهزاد پورسید و آقای محمود مطهرپور از پژوهشکده حقوق خصوصی سال...

صیانت قضایی از اصل ۲۴ قانون اساسی (آزادی مطبوعات و رسانه‌ها) بهترین وکیل تهران در مورد «صیانت قضایی از اصل ۲۴ قانون اساسی (آزادی مطبوعات و رسانه‌ها)» بیان می دارد: صیانت قضایی از اصل ۲۴ قانون اساسی (آزادی مطبوعات و رسانه‌ها) گزارش نشست علمی «صیانت قضایی از اصل ۲۴ قانون اساسی (آزادی مطبوعات و رسانه‌ها)» با نظارت علمی دکتر سید محمد مهدی غمامی توسط دکتر مهدی مرادی برلیان در پژوهشکده حقوق...

تحلیل فقهی و حقوقی شرط خودداری از اشتغال به حرفه ی معین یا شرط اشتغال به شغل معین میان زوجین بهترین وکیل تهران در مورد «تحلیل فقهی و حقوقی شرط خودداری از اشتغال به حرفه ی معین یا شرط اشتغال به شغل معین میان زوجین» بیان می دارد: مقدمه قانون مدنى در ماده ۱۱۱۷بیان کرده است: «شوهر مى‏تواند زن خود را از حرفه یا صنعتى که منافى مصالح خانوادگى یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند». پس از آن ماده ...

طلاق قضایی درفقه، حقوق و رویه قضایی بهترین وکیل تهران در مورد «طلاق قضایی درفقه، حقوق و رویه قضایی» بیان می دارد: چکیده اهمیت نقش و جایگاه مطبوعات و نشریات در انعکاس دیدگاهها و افکار عمومی و از این طریق، کمک به اصلاح امور مختلف کشور، و بهویژه در راستای عمل به تکلیف شرعی و قانونی امربهمعروف و نهی از منکر امری بدیهی و بینیاز از اثبات است. پُرپیداست که ایفای درست و کارآمد این نقشِ بیبدیل...