سیدحسن حسینی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

موبایل: 09113125475

فاطمه نجفی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده و...

موبایل: 09120683730

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09125097196

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 52/85 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیأت عـمومی دیوان عالی کشـور در مورد پـرونده وحدت رویه ردیف 52/85 رأس ساعت 9 روز سه‌شنـبه مورخ 1390/10/13 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دی...

بخشنامه شماره 2/302/02/37/م مورخ 1385/9/13 مدیرعامل وقت سازمان تأمین خدمات درمانی کارکنان نیروهای مسلح تاریخ دادنامه: 1390/10/26 شماره دادنامه: 463 کلاسه پرونده: 644/88 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مسلم فرهبد موضوع شکایت و خواسته: ابـطال بخـشنامه‎های شمـاره 2/302/02/4/م/ح ـ1380/1/26 و 2/302/02/37/م ـ1385/9/13 مدیرعامل سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح ج...

بخشنامه شماره 2/302/02/37/م مورخ 1385/9/13 مدیرعامل وقت سازمان تأمین خدمات درمانی کارکنان نیروهای مسلح تاریخ دادنامه: 1390/10/26 شماره دادنامه: 463 کلاسه پرونده: 644/88 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مسلم فرهبد موضوع شکایت و خواسته: ابـطال بخـشنامه‎های شمـاره 2/302/02/4/م/ح ـ1380/1/26 و 2/302/02/37/م ـ1385/9/13 مدیرعامل سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح ج...

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 14/86هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 14/86 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1390/4/21 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عا...

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 47/89 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 47/89 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ1390/3/3 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی...

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 18/89 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 18/89 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ1390/2/13 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عال...

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 20/87 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 20/87 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1390/2/6 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عال...

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه ردیف 6/89 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 6/89 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ1390/2/20 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و...

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران تصویر یک نسخه از اصلاحیـه نظام‌نامه انتخاب سران دفاتر ازدواج به شـماره 1/12501ـ1380/4/10 که مورد موافقت ریاست محترم وقت قوه قضائیه رسیده است جهت چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت ـ سیدمحمد هاشمی‌مقدم حضرت آیت‌اله هاشمی شاهرودی دامت‌برکاته ریاست معظم قوه قضائیه احتراماً، همانطور که خاطر ...

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیوست یک نسخه رای وحدت‌رویه شماره4484ـ1389/6/13 شورای عالی ثبت (شعبه اسناد) ارسال می‌گردد خواهشمند است دستور فرمایید در راستای ماده 16 آئین‌نامه اجرائی رسیدگی اسناد مالکیـت معارض و هیـئت نظارت و شـورای ‌عالی مصوب 1352/2/16 نسبت به درج و انتشار آن اقدام و دو نسخه روزنامه حاوی رای مزبور را به این معاونت ارسال نمایند. معاون امور اسناد ـ ...