وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

محمد همائی فر

وکیل محمد همائی فر (خوزستان)
قبول وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09163131230

بهشاد بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری (تهران- البرز)
وکالت تخصصی در دعاوی حقوقی

موبایل: 09126604090

دریافت مشاوره حقوقی

تضمین کیفیت مشاوره توسط وبسایت آوکیل

نوبت مشاوره خود را آنلاین رزرو نمایید

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۵۲/۸۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمیالف: مقدمه جلسه هیأت عـمومی دیوان عالی کشـور در مورد پـرونده وحدت رویه ردیف ۵۲/۸۵ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنـبه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دی...

بخشنامه شماره ۲/۳۰۲/۰۲/۳۷/م مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۳ مدیرعامل وقت سازمان تأمین خدمات درمانی کارکنان نیروهای مسلحتاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ شماره دادنامه: ۴۶۳ کلاسه پرونده: ۶۴۴/۸۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مسلم فرهبد موضوع شکایت و خواسته: ابـطال بخـشنامه‎های شمـاره ۲/۳۰۲/۰۲/۴/م/ح ـ۱۳۸۰/۱/۲۶ و ۲/۳۰۲/۰۲/۳۷/م ـ۱۳۸۵/۹/۱۳ مدیرعامل سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح ج...

بخشنامه شماره ۲/۳۰۲/۰۲/۳۷/م مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۳ مدیرعامل وقت سازمان تأمین خدمات درمانی کارکنان نیروهای مسلحتاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ شماره دادنامه: ۴۶۳ کلاسه پرونده: ۶۴۴/۸۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مسلم فرهبد موضوع شکایت و خواسته: ابـطال بخـشنامه‎های شمـاره ۲/۳۰۲/۰۲/۴/م/ح ـ۱۳۸۰/۱/۲۶ و ۲/۳۰۲/۰۲/۳۷/م ـ۱۳۸۵/۹/۱۳ مدیرعامل سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح ج...

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴/۸۶هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی کشورالف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴/۸۶ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۱ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عا...

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۴۷/۸۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمیالف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۴۷/۸۹ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ۱۳۹۰/۳/۳ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی...

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۱۸/۸۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمیالف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۸/۸۹ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ۱۳۹۰/۲/۱۳ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عال...

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۲۰/۸۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۲۰/۸۷ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۰/۲/۶ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عال...

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه ردیف ۶/۸۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمیالف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۶/۸۹ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ۱۳۹۰/۲/۲۰ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و...

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران تصویر یک نسخه از اصلاحیـه نظام‌نامه انتخاب سران دفاتر ازدواج به شـماره ۱/۱۲۵۰۱ـ۱۳۸۰/۴/۱۰ که مورد موافقت ریاست محترم وقت قوه قضائیه رسیده است جهت چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت ـ سیدمحمد هاشمی‌مقدم حضرت آیت‌اله هاشمی شاهرودی دامت‌برکاته ریاست معظم قوه قضائیه احتراماً، همانطور که خاطر ...

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیوست یک نسخه رای وحدت‌رویه شماره4484ـ1389/6/13 شورای عالی ثبت (شعبه اسناد) ارسال می‌گردد خواهشمند است دستور فرمایید در راستای ماده 16 آئین‌نامه اجرائی رسیدگی اسناد مالکیـت معارض و هیـئت نظارت و شـورای ‌عالی مصوب 1352/2/16 نسبت به درج و انتشار آن اقدام و دو نسخه روزنامه حاوی رای مزبور را به این معاونت ارسال نمایند. معاون امور اسناد ـ ...