وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

حقوق مدنی – جلد1 الف

اشاره - بهترین وکیل ملکی تهران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

چون حکم موارد چهارگانه بالا را نمیتوان مستقیماً از مواد قانونی بدست آورد قانون آئین دادرسی مدنی در ذیل مادۀ «3» دادرسان را بدو امر راهنمائی نموده و میگوید: «… دادگاه باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نماید»