وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

حقوق مدنی – جلد1 الف

د- اموالی که تابع غیر منقول هستند - بهترین وکیل ملکی تهران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

قانون مدنی ایران در مادۀ «18» حقوق عینی که موضوع آن مال غیر منقول میباشد مانند حق انتفاع، حق ارتفاق و همچنین دعاوی راجعه باموال غیر منقول را از نظر صلاحیت دادگاههای تابع اموال غیر منقول قرار داده است.
ماده 18: «حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت بملک غیر، از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه باموال غیر منقوله از قبیل تقاضا، خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است»

و ماده «23» آئین دادرسی مدنی نیز باین امر اشاره نموده میگوید: «دعاوی راجعه بغیر منقول اعم از دعاوی مالکیت و سایر حقوق راجعۀ بآن در دادگاهی اقامه میشود که مال غیر منقول در حوزۀ آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی علیه هم در آن حوزه مقیم نباشند.»

بنابر آنچه در بالا ذکر گردید اموالی که تابع اموال غیر منقول میباشند عبارتند از:

اول- حق انتفاع از اموال غیر منقول مانند عمری و رقبی و سکنی، ولی حق انتفاع از اموال منقول میباشند.
دوم- حق ارتفاق مانند: حق العبور، حق المجری و اقسام دیگر از حق ارتفاق
سوم- حق حریم.

چهارم- حق تحجیر در زمین موات.

پنجم- حق وثیقه نسبت بمال غیر منقول، خواه قضائی باشد مانند حق ناشی از بازداشت اموال غیر منقول، یا قراردادی مانند حق مرتهن یا منتقل الیه در مورد معاملات با حق استرداد.

چنانکه از مواد مذکور در بالا معلوم میگردد، کلیه حقوق عینی بر اموال غیر منقول تابع غیر منقول میباشد.
ششم- دعاوی راجعه باموال غیر منقول، از قبیل تقاضای خلع ید، رفع مزاحمت، تصرف عدوانی و همچنین است دعوی مطالبۀ خسارات متوجه بمال غیر منقول و اجرت المثل آن، زیرا دعاوی مزبور اگر چه مطالبۀ خسارات و موضوع آن منقول است، ولی راجع به مال غیر منقول میباشد، بخلاف مال الاجاره مال غیر منقول که طبق صریح ماده «20» قانون مدنی منقول است، زیرا در اثر عقد اجاره برای مستأجر تعهد بدادن مال الاجاره ایجاد میگردد، بدین جهت است که دعوی راجع بدین اگر چه حاصل از معاملۀ غیر منقول باشد مانند ثمن بیع خانه، دعوی راجع بغیر منقول نمیباشد.

فصل دوم در اموال منقوله – بهترین وکیل ملکی ایران