وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

حقوق مدنی – جلد1 الف

3- اموال مجهول المالک - بهترین وکیل ملکی تهران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

اشاره

ماده «28» قانون مدنی میگوید: «اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او بمصارف فقرا میرسد».
در ماده مزبور سه امر باید مورد گفتگو قرار گیرد: اموال مجهول المالک کدام است؟ حاکم کیست؟ فقرا چه کسانند؟

الف- اموال مجهول المالک

و آن اموالی است که قبلا در ملکیت اشخاص بوده و اعراض از آنها مسلم نیست و یا عدم اعراض از آنها محقق میباشد، ولی بجهتی از جهات مالک آن شناخته نمیشود، این امر اغلب در مواقع جنگ پیش می‌آید که شهری مورد حملۀ دشمن قرار میگیرد و مردم شهر را ترک گفته اثاثیه خود را میگذارند و میروند.
اشیاء پیدا شده اگر چه از اقسام اموال مجهول المالک است ولی تابع مقررات مخصوص میباشد.

ب- حاکم

در موارد عدیده قانون مدنی و بعض قوانین دیگر بمتابعت قانون اسلام نام حاکم را برده و تکالیفی بعهدۀ او گذارده است، بدون آنکه بیان نماید حاکم کیست در اصول تشکیلات دادگستری حاکم شرع چنانکه اسلام مقرر داشته و دارای اختیارات مطلق باشد موجود نیست تا قوانین ناظر بآن باشد، ولی بسیاری از تکالیف حاکم شرع را قوانین مختلفه بعهدۀ حاکم بدایت گذارده است مانند حکم حجر و رفع آن، تعیین قیم و عزل آن و ضم امین. بنابراین قانون در مواردی که حاکم را تعیین نمی‌نماید، باید حاکم را رئیس دادگاه شهرستان دانست، زیرا حاکم بطور اطلاق منصرف باو میگردد اگر چه در بعضی موارد اموری را که قانون محول بحاکم نموده بوسیله مقررات مخصوصا بعهده دادستان گذارده است.

ج- فقرا

اصطلاح مزبور اصطلاح حقوقیین اسلام است. در حقوق مزبور فقیر کسیست که قوت سال خود و عیال واجب النفقۀ خود را بر حسب شئون اجتماعی نداشته باشد، نه فعلا و نه بالقوه بدین معنی که در عرض سال هم، بوسیله کار و کسب باو نرسد مانند زارعین و کشاورزان که قوت سال آنها از کشت و زرع بدست می‌آید.
مستثنیات دین از منزل و مرکوب و لباس و اثاثیه اگر چه تجملی باشد بر حسب شئون اجتماعی خارج است و جزء دارائی که برای قوت سال است محسوب نمیشود. کارگر و صنعتگر که اهمال و تنبلی از کار کردن مینماید اگر چه قوت سال را نداشته باشد فقیر شناخته نمیشود.

باب دوم در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت باموال حاصل میشود – بهترین وکیل تهران

اشاره – بهترین وکیل ملکی ایران

اشخاص می‌توانند نسبت باموالی که در خارج موجود است دارای حقوقی باشند که آنها را حقوق عینی نامند، قانون مدنی در ماده «29» سه قسم از آن را بیان مینماید.

1- مالکیت (اعم از عین یا منفعت)

2- حق انتفاع.

3- حق ارتفاق.

غیر از سه قسم حقوق عینی مذکور در مادۀ بالا، حقوق عینی دیگری نیز موجود است که قانون مدنی و قوانین دیگر ضمن مواد خود از آنها نام برده و حکم آنها را ذکر نموده که عمدۀ آنها ذیلا بیان می‌شود:

1- حق وثیقه در مورد رهن و معاملات با حق استرداد.

2- حق طلب‌کار نسبت باموال مدیون در مورد ورشکستگی و یا بازداشت اموال و همچنین است در موردی که انتقال مال بقصد ضرر دیان باشد.

3- حق تحجیر در مورد حیازت اراضی موات.

آثار حق عینی آن است که صاحب حق می‌تواند مستقیما در حدود قانون از مال مورد حق استیفاء حق خود را بنماید و میتواند تعقیب آن را نیز بکند یعنی در دست هر کس باشد آن را بخواهد.

حقوق دیگری شبیه بحق عینی موجود است که از اقسام تعهدات میباشد، و صاحب آن نمیتواند تعقیب مال مزبور را بنماید، ولی هرگاه در اثر تضییع حق مزبور خسارتی بصاحب آن متوجه شود و او میتواند از کسی که سبب توجه خسارت شده جبران آن را بخواهد مانند:

1- حق تقدم در مشترکات عمومی.

2- حق تقدم مستأجر در تجدید اجاره عین مستأجره که بوسیلۀ قانون تعدیل مال الاجاره شناخته شده است، هرگاه مالک رعایت آن را ننماید و بدیگری باجاره واگذار کند.

3- تعهد مالک در انتقال مال معین بدیگری، هرگاه مالک آن را تلف نماید و یا بغیر متعهد له انتقال دهد.

فصل اول در مالکیت (اعم از عین یا منفعت) – بهترین وکیل ملکی ایران