وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

حقوق مدنی – جلد1 الف

بیکی از طریق ذیل میتوان حیوان بدون مالک را تملک نمود: - بهترین وکیل ملکی تهران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

اشاره

1- بدست آوردن آن

چنانکه کسی با دست پرنده را بگیرد و یا بچۀ حیوانی را از نزد مادرش برباید.

2- افتادن در آلات صید

مانند تور و تله و امثال آن چنانکه کسی توری در آب رودخانه بیندازد و ماهیهائی در آن افتند و یا تله را در باغ گذارد و پرنده در دام افتد. از آن قبیل است کندوی عسل و برج کبوتر چنانکه مادۀ «181» قانون مدنی میگوید: «اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع میشود ملک آن شخص است. همین طور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود» در مادۀ مزبور دو موضوع بیان شده است:
اول- اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند، زنبور عسلی که در کندو جمع شود ملک آن شخص است. منظور ماده از زنبورهائی که در اثر جمع شدن در کندو در ملکیت صاحب آن در می‌آیند، زنبورهائی هستند که مالک نداشته باشند و در طبیعت آزاد زندگانی نمایند زیرا در این صورت آنها را از اموال مباحه بشمار میروند و جمع شدن آنها در کندوی کسی حیازت آنها است. ولی هرگاه از کندوی دیگری زنبورها فرار کنند و یا بچه آنها را از کندوی مادر خارج شده و در کندوی دیگری جمع شوند، مالکیت صاحب آن زایل نمیگردد مگر آنکه علم باعراض مالک از آن حاصل شود.

دوم- کبوتری که در برج متعلق بکسی جمع شود ملک صاحب آن میشود.

منظور ماده کبوتری است که مالک نداشته باشد و الا مالکیت صاحب آن بجمع شدن در برج متعلق بدیگری زائل نمیگردد، مگر آنکه از آن اعراض کرده باشد و همچنین ماهیهائی که از رودخانه وارد حوضچه که کسی در کنار آن مهیا نموده میشوند، ملک صاحب حوضچه خواهند بود.

3- ناقص نمودن حیوان بطوری که نتواند بگریزد

چنانکه کسی بوسیلۀ تفنگ یا تیر پا یا بال حیوانی را بشکند که نتواند فرار کند یا بپرد.
در دو طریق اخیر، عمل باید بقصد شکار و تملک باشد، و الا هرگاه باین قصد نباشد چنانکه کسی تله را رنگ کند و برای خشک شدن در آفتاب بگذارد و اتفاقاً پرنده در آن دچار شود و یا آنکه تفنگی را برای آزمایش در کندو به پرنده اصابت نماید این امر موجب تملک او نمیگردد.

قسمت دوم در عقود و معاملات و الزامات – بهترین وکیل تهران

اشاره – بهترین وکیل ملکی ایران

عنوان قسمت دوم از قانون مدنی، در عقود و معاملات و الزامات قرار داده شده و بسه باب تقسیم گشته: باب اول در عقود و تعهدات بطور کلی- باب دوم در الزاماتی که بدون قرار داد حاصل میشود- باب سوم در عقود معینه مختلفه.

معانی اصطلاحاتی که قانون در عناوین سه‌گانه بالا استعمال نموده و از قرار ذیل است: – بهترین وکیل ملکی ایران