وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

حقوق مدنی – جلد1 الف

تعریف عقد - بهترین وکیل ملکی تهران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

قانون مدنی در ماده «183» میگوید: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد».

تعریف مزبور ناقص است، زیرا فقط تعریف از عقد عهدی نموده و شامل عقد تملیکی که بوسیلۀ آن مالی از مالکیت کسی خارج و در ملکیت دیگری داخل میگردد نمیشود، چه در اینگونه عقود بنفس عقد انتقال ملکیت حاصل میگردد و تعهدی مستقیماً ایجاد نمیشود: و تعهدی که در عقود تملیکی بوجود می‌آید فرعی میباشد مانند تعهد بتسلیم مبیع و ثمن ناشی از بیع که در ماده «362» قانون مدنی بیان شده است