وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

قانون مجازات اسلامی

ماده 107 قانون مجازات اسلامی

[تعداد: 11   میانگین: 3.3/5]

مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف ميكند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم به قرار زير است:
الف- جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي بيستسال
ب- جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاي پانزدهسال
پ- جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاي دهسال
ت- جرائم تعزيري درجه شش با انقضاي هفتسال
ث- جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي پنجسال
تبصره 1- اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موکول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ انقضاي آن مدت يا رفع مانع محاسبه ميشود.
تبصره 2- مرور زمان اجراي احکام دادگاههاي خارج از کشور درباره اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقتنامههاي قانوني، مشمول مقررات اين ماده است.