وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی

ماده 1

در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف‌- قانون:قانون تجارت الکترونیکی‌مصوب ۱۳۸۲.

ب‌- شورا: شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی،موضوع ماده(۲)این آیین‌نامه.

پ‌- مرکز ریشه: مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه،موضوع بند(الف)ماده(۴)این آیین‌نامه.

ت‌- مرکز میانی: مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی،موضوع بند(ب)ماده(۴)این آیین‌نامه است.

ث‌- دفاتر ثبت‌نام: دفتر ثبت‌نام گواهی الکترونیکی،موضوع بند(پ)ماده(۴)این آیین‌نامه.

ج‌- گواهی الکترونیکی: داده الکترونیکی حاوی اطلاعاتی در مورد مرکز صادرکننده گواهی، مالک گواهی،تاریخ صدور و انقضا،کلید عمومی مالک و یک شماره سریال که توسط مرکز میانی تولیدشده به گونه‌ای که هر شخصی می‌تواند به صحت ارتباط بین کلید عمومی و مالک آن اعتماد کند.

چ‌- داده ایجاد امضای الکترونیکی: داده‌ای انحصاری نظیر رمز یا کلید خصوصی که امضا کننده برای ایجاد امضای الکترونیکی از آن استفاده می‌کند.

ح‌- داده وارسی امضای الکترونیکی: داده‌ای نظیر رمز یا کلید عمومی که برای بررسی و صحت امضای الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خ‌- زوج کلید یا داده‌های ایجاد و وارسی امضای الکترونیکی: کلید خصوصی و کلید عمومی مرتبط با آن در یک رمزنگاری نامتقارن.

د- طرف اعتمادکننده: شخصی است که به اعتبار اطلاعات گواهی الکترونیکی اعتماد می‌کند.

ذ- مهر زمانی: اعلامیه‌ای شامل یک امضای الکترونیکی که به وسیله مرکز میانی صادر شده و تایید می‌کند که داده پیام معین در موقع خاصی به او ارایه شده است.

ر- مخزن: یک پایگاه داده ذخیره و انتشار گواهیهای الکترونیکی و اطلاعات مربوط به آنها جهت بهره‌برداری طرفهای اعتمادکننده است.

ز- تجهیزات ایجاد و وارسی امضای الکترونیکی: نرم‌افزار و یا سخت‌افزاری که به منظور اجرای داده‌های مربوط به ایجاد و وارسی امضای الکترونیکی استفاده می‌شود.

ژ- سیاستهای گواهی: مجموعه سیاستهای گواهی الکترونیکی مشتمل بر سیاستها،قوانین، مقررات و روشهای فنی، حقوقی و ساختاری که مطابق با استانداردهای بین‌المللی تدوین شده و حداقل خواسته‌ها و الزامات پیاده‌سازی مراکز صدور گواهی،دفاتر ثبت‌نام،صاحبان امضا و طرفهای اعتمادکننده را مشخص می‌کند.تدوین این سیاستهای گواهی برای مرکز ریشه الزامی است و می‌تواند برای مرکز میانی به طور جداگانه تنظیم گردد.

س‌- دستورالعمل گواهی: مجموعه دستورالعملهایی که منطبق با سیاستهای گواهی جهت تشریح جزئیات عملکرد مدیریت گواهیهای الکترونیکی در مرکز ریشه و مراکز میانی تدوین می‌گردد.

ش‌- زیرساخت کلید عمومی: مجموعه‌ای از نرم‌افزارها،سخت‌افزارها،سیاستها،فرآیندها و روالهای مورد نیاز برای مدیریت گواهیها و زوج کلیدها.