وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

ماده 1

فصل اول – تعاریف و کلیات

ماده 1

در این آیین نامه ، واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:

الف ـ قانون : منظور قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ است.

ب ـ جنین : نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمی زوجهای قانونی و شرعی است که از مرحله باروری تاحداکثر پنج روز خواهد بود. این جنین می تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد.

پ ـ اهدای جنین : واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین از زوجهای واجد شرایط مقرر در قانون و این آیین نامه به مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری برای انتقال به زوجهای متقاضی دارای شرایط مندرج در قانون.