دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

سمت مالک بدون سند - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: سمت خواهان، مالک بدون سند، سند رسمی، بدهی مالیاتی، توقیف ملک، سمت قانونی

مرجع صدور: شعبه 14دیوان عدالت اداری

چکیده: خریدار ملک با سند عادی، فاقد سمت جهت طرح دعوی در دیوان است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 14/91/910623

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

نظربه اینکه شاکی فاقد هرگونه مالکیت رسمی بر ملک مورد شکایت می‏باشد وحسب مندرجات دادخواست ملک موضوع توقیف را با سند عادی خریداری نموده است که مطابق مقررات در شرایط حاضر فاقد سمت قانونی جهت طرح شکایت است ومفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت نیز حکایت از آن دارد که ملک بدلیل بدهی مالیاتی مالک در راستای استیفای حقوق دولت توقیف شده است که در راستای اجرای مقررات می‏باشد لذا شکایت را وارد تشخیص نداده رأی به رد شکایت صادر واعلام می‏نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 14 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

صباغی- صفوی