وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

بیمه همگانی و مکمل جانبازان - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: جانباز، سرانه درمان، بازنشستگی، بیمه همگانی جانبازان، بیمه مکمل، بیمه همگانی

مرجع صدور: شعبه 15دیوان عدالت اداری

چکیده: تأمین صد درصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها بر عهده دولت می‏باشد.

مستندات ماده 51 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه ـ مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970901501849

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی‏عنه به شماره … که به شماره … ثبت دفتر لوایح شده و پیوست پرونده می‏باشد، نظر به اینکه بر مبنای ماده 51 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/84 و بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تأمین صد درصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت می‏باشد و بخشنامه‏های شماره 294634/11 مورخ 12/11/82 صادره از معاون رئیس-جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور و شماره 55793/623 مورخ 3/4/82 صادره از امور تأمین اجتماعی سازمان و نامه شماره 3080-18/1602 مورخ 22/10/82 صادره از سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان یاد شده در تأیید مراتب می‏باشد؛ لذا شعبه پانزدهم دیوان با در نظرگرفتن مراتب فوق‏البیان به استناد مواد 13 و14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس محترم شورای اسلامی و 25/9/85 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به رعایت بندهای الف و ب ماده 51 قانون مارالذکر، عدم کسر سرانه درمان به میزان دو درصد حقوق بازنشستگی و استرداد وجوه مکسوره ازتاریخ 1/8/89 در حق خواهان صادر و اعلام می‏کند. رأی اصداری طبق ماده 7 قانون دیوان قطعی است.

رئیس شعبه 15 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

تقوی ـ محدث