سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

محمد مهدی زمانی

وکیل پایه یک دادگستری (گیلان)

موبایل: 09123982014

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

زمان تقاضای دستور موقت - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی:

مرجع صدور: شعبه 21دیوان عدالت اداری

چکیده: با رد اصل دعوا، صدور دستور موقت فاقد وجهه قانونی است.

مستندات ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970902102273

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

در خصوص دعوای آقای (ص. س.) … به خواسته … نظر به اینکه اصل دعوای نامبرده طبق دادنامه شماره … رد شده است و دستور موقت نیز باید در ضمن دادخواست اصلی تقاضا شود، بنابراین با عنایت به رد خواسته اصلی، درخواست مذکور فاقد وجهه قانونی بوده و مستنداً به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد درخواست مطروحه صادر و اعلام می‏گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 21 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

امینی ـ میرحسینی رودبارکی