وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

برگرفته از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه: judgements.ijri.ir

زمان تقاضای دستور موقت - بهترین وکیل کیفری ایران

کلمات کلیدی:

مرجع صدور: شعبه 21دیوان عدالت اداری

چکیده: با رد اصل دعوا، صدور دستور موقت فاقد وجهه قانونی است.

مستندات ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970902102273

رای بدوی – جستجوی بهترین وکیل ایران

رای دیوان – جستجوی بهترین وکیل کیفری تهران

در خصوص دعوای آقای (ص. س.) … به خواسته … نظر به اینکه اصل دعوای نامبرده طبق دادنامه شماره … رد شده است و دستور موقت نیز باید در ضمن دادخواست اصلی تقاضا شود، بنابراین با عنایت به رد خواسته اصلی، درخواست مذکور فاقد وجهه قانونی بوده و مستنداً به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد درخواست مطروحه صادر و اعلام می‏گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 21 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

امینی ـ میرحسینی رودبارکی