وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

برگرفته از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه: judgements.ijri.ir

ثبت نام در دانشگاه - بهترین وکیل کیفری ایران

کلمات کلیدی: دستور موقت، ثبت نام در دانشگاه، الزام به ثبت نام، دانشگاه، ثبت نام، دانشجوی ممتاز، دانشگاه دولتی

مرجع صدور: شعبه 1دیوان عدالت اداری

چکیده: الزام به ثبت نام در دانشگاه، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

مستندات ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری ـ رأی وحدت رویه 577 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 15/12/90

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970900101782

رای بدوی – جستجوی بهترین وکیل ایران

رای دیوان – جستجوی بهترین وکیل کیفری تهران

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به رأی وحدت رویه 577 ـ 15/12/90 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که حاکی از پذیرش دانشجویان ممتاز در هر یک از دانشگاه‏های دولتی به صورت رایگان می‏باشد و نظر به اینکه عدم ثبت نام شاکی موجب ورود خسارت به مشارالیه می‏گردد به نحوی که جبران آن در آینده متعسر خواهد بود، دانشگاه ضرورت و فوریت دستور موقت محرز است. بنابراین به تجویز ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر الزام دانشگاه به ثبت نام شاکی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می‏گردد.

دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

مومنی ـ مولابیگی