دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

انتصاب سرپرست با حضور مسئول مستقیم - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: دستور موقت، حکم انتصاب سرپرست، سرپرست، انتصاب، حکم

مرجع صدور: شعبه 14دیوان عدالت اداری

چکیده: اجرای حکم انتصاب سرپرست با حضور مسئول مستقیم موجبات هرج و مرج را فراهم می‏نماید و حائز شرایط صدور دستور موقت می‏باشد.

مستندات ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری ـ مواد 13 و 15 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970901402114

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دادگاه تجدید نظر – بهترین وکیل تهران

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن که پیوست می‏باشد، نظر به اینکه رأی مذکور مشعر بر انتصاب سرپرست با حضور مسئول مستقیم می‏باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات هرج و مرج فراهم می‏گردد با احراز فوریت و ضرورت امر مستنداً به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 و مواد 13 و 15 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می‏گردد. بدیهی است اداره طرف شکایت در صورت اعتراض به قرار صادره می‏تواند دلایل عدم ضرورت صدور دستور موقت را به شعبه ارائه نماید تا مطابق ماده 28 قانون دیوان عدالت اداری اقدام شود. قرار صادره قطعی می‏باشد.

رئیس شعبه 14 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

صباغی ـ صفوی