وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

ممنوع الخروجی - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: دستور موقت، ممنوع‏الخروجی، توقف عملیات اجرایی، عملیات اجرایی، ممنوع‏الخروج

مرجع صدور: شعبه 14دیوان عدالت اداری

چکیده: توقف عملیات اجرایی ممنوع‏الخروجی، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.

مستندات ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970901402017

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن [به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی ممنوع الخروجی] چون دلایل ارائه شده درحدی که مثبت ایجاد خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض‏عنه نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی‏گردد، علیهذا موضوع منطبق بر ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می‏گردد. قرار صادره قطعی می‏باشد.

رئیس شعبه 14 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

صباغی ـ صفوی