دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

ذکر جهات مخالفت رأی با شرع - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: شعبه تشخیص، خلاف بیّن شرع، اعمال ماده 18، شرع، جهات مغایرت، رد دعوی

مرجع صدور: شعبه 1دیوان عدالت اداری

چکیده: عدم ذکر جهات مخالفت رأی شعبه تشخیص دیوان با شرع در مواردی که از دادنامه این شعب، مجدداً به جهت مغایرت با بیّن شرع تقاضای اعمال ماده 18 می‎شود، از موجبات رد است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 1/90/23

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

نظربه اینکه آرای که به موجب ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری صادر می‏شود برابر تبصره ماده مذکور به‏جز مواردی که خلاف بین شرع است قابل رسیدگی مجدد نمی باشد و از آنجا که جهات و مبانی مخالفت رأی معترض‏عنه با شرع ذکر نشده بنابراین موجبی جهت اعمال ماده 18 قانون فوق الذکر نبوده و قرار رد درخواست اعمال ماده مبحوث عنه نسبت به آرای شماره 00116 مورخ 14/12/89 و0126 مورخ 24/5/90 شعبه اول تشخیص دیوان صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری- مستشاران شعبه

اشراقی-درزی رامندی –دلاوری –شریعت فر