وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

اجرای مزایده - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: دستور موقت، اجرای مزایده، مزایده، بانک صنعت و معدن، بانک

مرجع صدور: شعبه 14دیوان عدالت اداری

چکیده: جلوگیری از اجرای مزایده، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

مستندات ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری ـ مواد 13 و 15 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970901402074

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن که ضمیمه می‏باشد، نظر به اینکه رأی مذکور مشعر بر مزایده ملک می‏باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می‏گردد با احراز فوریت و ضرورت امر مستنداً به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 و مواد 13 و 15 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می‏گردد. بدیهی است اداره طرف شکایت ]بانک صنعت، معدن و تجارت همدان[ در صورت اعتراض به قرار صادره می‏تواند دلایل عدم ضرورت صدور دستور موقت را به شعبه ارائه نماید تا مطابق ماده 28 قانون دیوان عدالت اداری اقدام شود. قرار صادره قطعی می‏باشد.

رئیس شعبه 14 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

صباغی ـ صفوی