وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

واگذاری غیرقانونی مناقصه - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: دستور موقت، واگذاری مناقصه، مناقصه، توقف واگذاری‏مناقصه

مرجع صدور: شعبه 13دیوان عدالت اداری

چکیده: توقف اجرای واگذاری غیرقانونی مناقصه،حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.

مستندات ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970901301883

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی [به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرأی واگذاری غیرقانونی مناقصه] و ضمائم آن نظر به اینکه مستندات ارائه شده مثبت ایجاد ورود خسارت که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز نگردیده، لذا شعبه 13 دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‏البیان به استناد مفهوم مخالف ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس شورای اسلامی قرار رد درخواست دستور موقت را صادر و اعلام می‏کند. قرار صادره مطابق با ماده 7 قانون دیوان قطعی است.

رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

سبزواری‏نژاد ـ رشیدی