وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

الزام دادگاه به تعیین تکلیف مال مسروقه - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: رد مال مسروقه، طرح دعوای حقوقی، مادۀ 667 قانون مجازات اسلامیرد مال مسروقه، مادۀ 667 قانون مجازات اسلامی، طرح دعوای حقوقی

مرجع صدور: شعبه 58 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: دادگاه بر طبق مادۀ 667 قانون مجازات اسلامی موظف است که در مورد رد مال مسروقه نیز تعیین تکلیف کند و ارشاد شاکی به طرح دعوای حقوقی برای مطالبۀ مال مسروقه مبنی بر اشتباه است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی:

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

در این پرونده اتهام آقای ع. ب. فرزند م. 25 ساله اهل و ساکن تهران دایر بر سرقت اموال و اثاثیه منزل موضوع شکایت ح.پ. فرزند ع. مطرح رسیدگی است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی و تحقیقات به عمل آمده و کشف ساعت مچی متهم در منزل شاکی و فرش مستعمل متعلق به وی از منزل (حیاط منزل) همسایه مقابل منزل متهم که حسب اعلام آنان، مادر متهم آن را به آنجا انتقال داده است و تناقض اظهارات متهم و مادر و دایی وی و وجود اختلاف [ملکی] میان شاکی و مادر متهم و اظهارات غیرمتعارف مادر متهم مبنی بر اینکه مأمور اداره آگاهی پس از تعویض قفل منزل شاکی و پیدا کردن عکس فرزند شاکی که به اتهام قتل تحت تعقیب بوده است کلید را به وی تحویل داده‏اند زیرا خیلی بعید است که مأّموران آگاهی چنین اقدام غیرقانونی را انجام دهند و با ملاحظه کیفرخواست صادره و اینکه متهم به رغم ابلاغ احضاریه و رعایت انتظار کافی در جلسه دادگاه حضور نیافته و در برابر کیفرخواست صادره و شکایت شاکی دفاعی نکرده است انتساب بزه را به وی محرز دانسته با استناد به ماده 656 قانون مجازات اسلامی متهم را به‏تحمل دو سال حبس و هفتاد و چهارضربه شلاق محکوم می‏کند. دادگاه از این جهت که میزان و مقدار و تعداد و نوع و جنس اموال موضوع شکایت شاکی معلوم نبوده و شاکی نیز در این خصوص دلیلی ارائه نکرده است، از صدور حکم به رد اموال خود داری و شاکی را به طرح دعوی حقوقی ارشاد می-کند. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی و ظرف بیست روز دیگر نسبت به وی و نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ نسبت به شاکی و دادستان قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1147 دادگاه عمومی جزائی تهران – حسین پور

اعتراض و واخواهی آقای ع.ب. با وکالت آقای ر.ی. نسبت به دادنامه شماره 00778- 18/8/1390 صادره از ناحیه این دادگاه که به موجب آن نامبرده به اتهام سرقت اموال و اثاثیه منزل آقای ح.پ. به تحمل حبس و شلاق محکوم شده است وارد و موجه به نظر نمی‏رسد چه اینکه رأی صادره وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر گردیده است بنا به مراتب مذکور و مستنداً به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض، رأی معترض‏عنه را عیناً تأیید می‏نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‏باشد.

رئیس شعبه 1147 دادگاه عمومی جزایی تهران – حسین پور

رای دادگاه تجدید نظر – بهترین وکیل تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی شاکی بدوی آقای ح.پ. از دادنامه شماره 00778 مورخ 18/8/90 صادره از شعبه 1147 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ع.ب. به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری به اتهام سرقت اموال و اثاثیه منزل تجدیدنظرخواه محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده و مفاد لایحه اعتراضیه و تکلیف دادگاه حسب ماده 667 قانون مجازات اسلامی به تعیین مجازات به رد مال و در صورت فقدان عین، به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده، لذا خودداری دادگاه از صدور حکم و ارشاد مال‏باخته به طرح دعوی حقوقی مبنی بر اشتباه بوده علی‏هذا دادگاه استناداً به مواد 250 و 257 قانون آیین دادرسی کیفری و به موجب ماده فوق‏الذکر از قانون مجازات اسلامی و با اضافه نمودن رد مال و در صورت عدم عین مثل یا قیمت اموال مورد سرقت به دادنامه به شرح معنون دادنامه معترض‏عنه را در بخش مورد اعتراض تأیید و استوار می‏نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ساداتی – مظفری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. نسبت به دادنامه شماره 0134 مورخ 6/3/91 صادره از شعبه 1147 دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن در مقام تائید دادنامه غیابی شماره 00778 مورخ 18/8/90 همان دادگاه نامبرده به اتهام سرقت اموال و اثاثیه منزل موضوع شکایت آقای ح.پ. و خانم ع.س. به تحمل دو سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و همچنین مطابق رأی اصلاحی شماره 03119 مورخ 26/10/90 این دادگاه به رد مال در حق مال‏باخته محکوم گردیده است که به لحاظ تشخیص ضرورت حضور طرفین و اخذ توضیح از آنان در جلسه مورخ 15/6/91، اظهارات صادقانه مال‏باخته و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام منتسبه محرز و مسلم می‏باشد و با بررسی مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه دلیلی که موجبات نقض دادنامه معترض‏عنه را فراهم آورد ارائه نگردیده و از حیث رعایت تشریفات قانونی بلا‏اشکال بوده فلذا مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید می‏گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه

موسوی پور- مظفری