وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

اخذ تعهد محضری مبنی بر «منع درخواست استعفا» - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: استعفا، تعهد محضری، فسخ قرارداد پیمانی، حقوق مدنی اشخاص، ماده 10 قانون مدنی

مرجع صدور: شعبه 26 بدوی دیوان عدالت اداری

چکیده: اخذ تعهد محضری مبنی بر «منع درخواست استعفا» با حقوق مدنی اشخاص و قسمت اخیر ماده 10 قانون مدنی مغایرت دارد.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 26/91/1505

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

خواسته خانم )ر. الف. ف. ( با وکالت )م.الف. ف.( به ‏طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر الزام به پذیرش استعفا می‏باشد . توجهاً به اینکه به صراحت رأی شماره 22 مورخ 30/1/88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر می‏باشد بنابراین اخذ تعهد محضری از شاکیه مبنی بر عدم درخواست استعفا مغایر با قسمت اخیر ماده 10 قانون مدنی و حقوق مدنی اشخاص می‏باشد لذا شکایت وارد تشخیص و مستنداً به مواد 13 و7 قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام مشتکی‏عنه به پذیرش استعفا صادر و اعلام می گردد .رای صادره قطعی است .

رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری – مستشاران شعبه

قاسم زاده – خدایی- حسینیان