وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

بازخرید خدمت - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: دستور موقت، بازخرید خدمت، بازخرید

مرجع صدور: شعبه 22 دیوان عدالت اداری

چکیده: توقف اجرای رأی مشعر بر بازخرید از خدمت، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.

مستندات ماده 15 قانون دیوان عـدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970902201737

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

در خصوص درخواست آقای (م. م.) به طرفیت شعبه اول هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته دستور موقت نسبت به رأی شماره … مبنی بر بازخرید از خدمت با پرداخت 45 روز حقوق مبنا در سال، با توجه به اینکه لازمه صدور دستور موقت وفق ماده 15 قانون دیوان عـدالت اداری مصوب 1385، احراز جامع شرایط فوریت، ضرورت و نیز تعسر در جبران خسارات وارده می‏باشد و مستفاد از محتویات پرونده به‏خصوص مدارک استنادی شاکی، شرایط مارالذکر در این خصوص جـامعیت نداشته و موجبات اجابت درخواست مزبور فراهم نمی‏باشد، فلذا قرار رد درخواست دستور موقت موضوع خواسته شاکی صادر و اعلام می‏گردد. قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه

عرفان ـ برومند ـ فرزد