وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

برگرفته از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه: judgements.ijri.ir

بازنشستگی - بهترین وکیل کیفری ایران

کلمات کلیدی: دستور موقت، بازنشستگی، حکم بازنشستگی، عملیات اجرایی، توقف عملیات اجرایی، تقلیل گروه

مرجع صدور: شعبه 15دیوان عدالت اداری

چکیده: توقف عملیات اجرایی حکم بازنشستگی، حائز شرایط صدور دستور موقت می‏باشد.

مستندات ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970901501662

رای بدوی – جستجوی بهترین وکیل ایران

رای دیوان – جستجوی بهترین وکیل کیفری تهران

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن نظر به اینکه حکم اداری مذکور مشعر بر بازنشستگی برخلاف مقررات بوده که در صورت اجرای آن موجبات ورود خسارت فراهم و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز گردیده؛ لذا شعبه 15 دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‏البیان به استناد ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس محترم شورای اسلامی دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می‏کند. قرار اصداری بر مبنای ماده 7 قانون دیوان قطعی است.

رئیس شعبه 15 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

تقوی ـ محدث