وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

محمد مهدی زمانی

وکیل پایه یک دادگستری (گیلان)

موبایل: 09123982014

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

انفصال موقت یک ساله - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: دستور موقت، انفصال موقت، انفصال، انفصال از خدمت، هیأت‏ رسیدگی به تخلفات اداری

مرجع صدور: شعبه 21دیوان عدالت اداری

چکیده: اعتراض به انفصال موقت یک ساله، حائز شرایط صدور دستور موقت می‏باشد.

مستندات ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری ـ مواد 13 و 15 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970902102226

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن نظر به اینکه رأی مذکور مشعر بر انفصال موقت از خدمت به مدت یک سال می‏باشد که درصورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می‏گردد و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز می‏گردد، علیهذا موضوع منطبق بر ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و مواد 13و 15 آئین دادرسی آن تشخیص و بدین وسیله دستور موقت مبنی بر توقیف عمــــلیات اجرایی صادر و اعلام می‏گردد.

رئیس شعبه 21 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

امینی ـ میرحسینی رودبارکی