وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

برگرفته از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه: judgements.ijri.ir

بازخرید خدمت - بهترین وکیل کیفری ایران

کلمات کلیدی: دستور موقت، بازخرید خدمت، بازخرید

مرجع صدور: شعبه 22 دیوان عدالت اداری

چکیده: توقف اجرای رأی مشعر بر بازخرید از خدمت، حائز شرایط صدور دستور موقت می‏باشد.

مستندات مواد 15 و 26 قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970902201822

رای بدوی – جستجوی بهترین وکیل ایران

رای دیوان – جستجوی بهترین وکیل کیفری تهران

در خصوص درخواست آقای (ک. ن.) مبنی بر دستور موقت نسبت به رأی شماره … دایر بر بازخرید خدمت با پرداخت 45 روز حقوق مبنا با توجه به اینکه بر اساس توضیحات شاکی در دادخواست تقدیمی و مستنبط از مستندات ارائه شده از سوی مشارالیه، با در نظر گرفتن فوریت و ضرورت موضوع و نیز به لحاظ تعسر در جبران، به استناد ماده 15 قانون دیوان عـدالت اداری مصوب 1385 قرار قبولی درخواست مذکور صادر و اعلام می‏شود. در این راستا مشتکی‏عنه مکلف به توقف عملیات مربوط به رأی مذکور تا اطلاع ثانوی می‏شود. با این توضیح که وفق تبصره ماده قانونی مذکور این دستور تأثیری در اصل شکایت ندارد. مضافاً اینکه مطابق ماده 26 قانون مارالذکر دستور موقت صادره مزبور لازم الاجرا بوده و دارای ضمانت قانونی خواهد بود. قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه

عرفان ـ برومند ـ فرزد