دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

توبیخ کتبی با درج در پرونده - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: دستور موقت، توبیخ کتبی با درج در پرونده، توبیخ کتبی، درج در پرونده، توبیخ

مرجع صدور: شعبه 22 دیوان عدالت اداری

چکیده: اعتراض به رأی مشعر بر توبیخ کتبی با درج در پرونده، حائز شرایط صدور دستور موقت نمی‏باشد

مستندات ماده 15 قانون دیوان عـدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970902201752

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

در خصوص درخواست خانم (ف. ر.) به طرفیت هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان آموزش و پرورش شهر تهران به خواسته دستور موقت نسبت به رأی شماره … مبنی بر توبیخ کتبی با درج پرونده استخدامی با توجه به اینکه لازمه صدور دستور موقت وفق ماده 15 قانون دیوان عـدالت اداری مصوب 1385، احراز جامع شرایط فوریت، ضرورت و نیز تعسر در جبران خسارات وارده می‏باشد و مستفاد از محتویات پرونده به‏خصوص مدارک استنادی شاکی، شرایط مارالذکر در این‏خصوص جـامعیت نداشته و موجبات اجابت درخواست مزبور فراهم نمی‏باشد، فلذا قرار رد درخواست دستور موقت موضوع خواسته شاکی صادر و اعلام می‏گردد. قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه

عرفان ـ برومند ـ فرزد