وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

برگرفته از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه: judgements.ijri.ir

وصول مطالبات تأمین اجتماعی - بهترین وکیل کیفری ایران

کلمات کلیدی: دستور موقت، محرومیت از ادامه خدمات مالیاتی، مالیات، خدمات مالیاتی

مرجع صدور: شعبه 25 دیوان عدالت اداری

چکیده: توقف اجرای رأی هیأت تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی مبنی بر وصول مطالبات، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.

مستندات ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970902502759

رای بدوی – جستجوی بهترین وکیل ایران

رای دیوان – جستجوی بهترین وکیل کیفری تهران

با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن [اجرای رأی هیأت تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی مبنی بر وصول مطالبات] چون دلایل ارائه شده در حدی‏که مثبت ایجاد ورود خسارت درصورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه به نحوی‏که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی‏گردد، بنابراین با عدم انطباق موضوع با ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری، قرار رد درخواست شاکی صادر و اعلام می‏گردد.

رئیس شعبه 25 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

نوروزی ـ بهرامی