وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: دستور موقت، جمع آوری تابلو، تابلوی تبلیغاتی، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، شهرداری، اجرای رأی، توقف اجرا

مرجع صدور: شعبه 30 دیوان عدالت اداری

چکیده: توقف اجرای رأی صادره از سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری تهران مبنی بر جمع آوری تابلوهای منصوبه تبلیغاتی، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.

مستندات تبصره ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970903002867

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

با بررسی مفاد دادخواست آقای (الف.ر.) و مستندات و ضمائم آن، چون دلایل ارائه شده درحدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت جمع آوری تابلوهای منصوبه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت اصدار دستور موقت احراز نمی‏گردد، علیهذا موضوع منطبق با تبصره الحاقی به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخـواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می‏گردد.

رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

محمدی ـ شریفی