وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

محرومیت از ادامه خدمات مالیاتی به مدت 5 سال - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: دستور موقت، محرومیت از ادامه خدمات مالیاتی، مالیات، خدمات مالیاتی

مرجع صدور: شعبه 22 دیوان عدالت اداری

چکیده: اعتراض به رأی مشعر بر محرومیت از ادامه خدمات مالیاتی به مدت 5 سال، حائز شرایط صدور دستور موقت نمی‏باشد.

مستندات ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970902201767

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

در خصوص درخواست آقای (ق. ت.) … به خواسته دستور موقت نسبت به رأی موضوع نامه شماره … مبنی بر محرومیت از ادامه خدمات مالیاتی به مدت 5 سال با توجه به اینکه لازمه صدور دستور موقت وفق ماده 15 قانون دیوان عـدالت اداری مصوب 1385، احراز جامع شرایط فوریت، ضرورت و نیز تعسر در جبران خسارات وارده می‏باشد و مستفاد از محتویات پرونده به‏خصوص مدارک استنادی شاکی، شرایط مارالذکر در این‏خصوص جـامعیت نداشته و موجبات اجابت درخواست مزبور فراهم نمی‏باشد؛ فلذا قرار رد درخواست دستور موقت موضوع خواسته شاکی صادر و اعلام می‏گردد. قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه

عرفان ـ برومند ـ فرزد