وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

رفع تصرف از معبر - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: دستور موقت، رفع تصرف از معبر، کمیسیون ماده 100، معبر، شهرداری

مرجع صدور: شعبه 31دیوان عدالت اداری

چکیده: توقف اجرای رأی کمیسیون ماده 100 مشعر بر رفع تصرف از معبر، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

مستندات تبصره ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری ـ مواد 13 و 15 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970903102122

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و مدارک ابرازی شاکی، نظر به اینکه بند 1 رأی بدوی که عیناً مورد تأیید رأی معترض عنه قرار گرفته است، مشعر بر رفع تصرف از معبر می‏باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می‏گردد، با احراز فوریت و ضرورت امر مستنداً به تبصره ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و مواد 13 و 15 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می‏گردد. قرار صادره قطعی می‏باشد.

رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه

شجاعی ـ شریعت‏فر ـ بهرامی