دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

تغییر خط مسیر تاکسی - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: دستور موقت، تغییر خط مسیر تاکسی، خط تاکسی، تاکسیرانی، مسیر تاکسی، هیأت نظارت بر تاکسیرانی، تاکسی

مرجع صدور: شعبه 30 دیوان عدالت اداری

چکیده: توقف اجرای رأی صادره از هیأت نظارت بر تاکسیرانی مبنی بر تغییر خط مسیر تاکسی، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970903002901

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

با بررسی مفاد دادخواست آقای (الف.پ.) و مستندات و ضمائم آن چون دلایل ارائه شده درحدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای رأی شماره … هیأت نظارت بر تاکسیرانی شهرتهران[ مبنی بر تغییر خط] به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت اصدار دستور موقت احراز نمی‏گردد، علیهذا موضوع منطبق با تبصره الحاقی به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می‏گردد.

رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

محمدی ـ شریفی