وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

برگرفته از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه: judgements.ijri.ir

پرداخت عوارض - بهترین وکیل کیفری ایران

کلمات کلیدی: دستور موقت، پرداخت عوارض، کمیسیون تجدید نظر ماده 100، کمیسیون ماده 100، اجرای رأی، توقف اجرا

مرجع صدور: شعبه 30 دیوان عدالت اداری

چکیده: توقف اجرای رأی صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 مبنی بر پرداخت عوارض، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.

مستندات تبصره ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970903002917

رای بدوی – جستجوی بهترین وکیل ایران

رای دیوان – جستجوی بهترین وکیل کیفری تهران

با بررسی مفاد دادخواست آقای (ب.ت.) مستندات و ضمائم آن، چون دلایل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای رأی شماره … کمیسیون تجدیدنظر ماده صد مبنی بر پرداخت عوارض به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت اصدار دستور موقت احراز نمی‏گردد، علیهذا موضوع منطبق با تبصره الحاقی به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می‏گردد.

رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

محمدی ـ شریفی