سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

محمد مهدی زمانی

وکیل پایه یک دادگستری (گیلان)

موبایل: 09123982014

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

پرداخت عوارض - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: دستور موقت، پرداخت عوارض، کمیسیون تجدید نظر ماده 100، کمیسیون ماده 100، اجرای رأی، توقف اجرا

مرجع صدور: شعبه 30 دیوان عدالت اداری

چکیده: توقف اجرای رأی صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 مبنی بر پرداخت عوارض، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.

مستندات تبصره ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970903002917

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

با بررسی مفاد دادخواست آقای (ب.ت.) مستندات و ضمائم آن، چون دلایل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای رأی شماره … کمیسیون تجدیدنظر ماده صد مبنی بر پرداخت عوارض به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت اصدار دستور موقت احراز نمی‏گردد، علیهذا موضوع منطبق با تبصره الحاقی به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می‏گردد.

رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

محمدی ـ شریفی