وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

اجرای رأی ناشی از عدم پرداخت جریمه - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: دستور موقت، عدم پرداخت جریمه، کمیسیون ماده 100، شهرداری، توقف اجرای رأی، رد دادخواست، جریمه، دادخواست

مرجع صدور: شعبه 31دیوان عدالت اداری

چکیده: توقف اجرای رأی کمیسیون ماده 100 که ناشی از اقدام شاکی در عدم پرداخت جریمه بوده، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.

مستندات ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970903102132

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن، دلایل ابرازی شاکی مثبت ورود خسارت نیست، زیرا اجرای حکم معترض عنه به دلیل اقدام خود شاکی در عدم پرداخت جریمه می‏باشد که منجر به صدور حکم معترض عنه گردیده که اگر جریمه مقرر را می‏پرداخت مشکل برای وی بوجود نمی‏آمد، لذا فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی‏گردد. علیهذا موضوع مشمول ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می‏گردد. قرار صادره قطعی می‏باشد.

رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه

شریعت‏فر ـ بهرامی