وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

اجرای رأی ناشی از عدم پرداخت جریمه - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: دستور موقت، عدم پرداخت جریمه، کمیسیون ماده 100، شهرداری، توقف اجرای رأی، رد دادخواست، جریمه، دادخواست

مرجع صدور: شعبه 31دیوان عدالت اداری

چکیده: توقف اجرای رأی کمیسیون ماده 100 که ناشی از اقدام شاکی در عدم پرداخت جریمه بوده، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.

مستندات ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970903102132

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن، دلایل ابرازی شاکی مثبت ورود خسارت نیست، زیرا اجرای حکم معترض عنه به دلیل اقدام خود شاکی در عدم پرداخت جریمه می‏باشد که منجر به صدور حکم معترض عنه گردیده که اگر جریمه مقرر را می‏پرداخت مشکل برای وی بوجود نمی‏آمد، لذا فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی‏گردد. علیهذا موضوع مشمول ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می‏گردد. قرار صادره قطعی می‏باشد.

رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه

شریعت‏فر ـ بهرامی