دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

کارفرمای سابق و جدید - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: دعاوی کار، کارفرمای سابق، کارفرمای جدید، هیأت حل اختلاف، قائم مقام، مسئولیت کارفرما، تعطیلی کارگاه، انتقال کارگاه، کارفرما، کارگاه

مرجع صدور: شعبه 19دیوان عدالت اداری

چکیده: در صورت انتقال و ادامه فعالیت کارگاه، کارفرمای جدید و در صورت تعطیلی کارگاه، کارفرمای سابق باید حقوق و مطالبات کارگران را تأدیه نمایند.

مستندات مواد 2، 3 و 12 قانون کار

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970901903907

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض‏عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2و3 از قانون کار بوده، مستنداً به ماده 12 قانون کار در صورت انتقال کارگاه و ادامه فعالیت کارگاه کارفرمای جدید مشمول حقوق و تعهدات کارفرمای سابق است و در غیر تعطیلی کارگاه کارفرمای سابق باید حقوق و مطالبات کارگر را تأدیه نموده و براساس آن حق سنوات باید با توجه به سال‏های اشتغال مورد لحاظ قرارگیرد. فلذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معترض‏عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم‏عرض ارجاع می‏گردد. رأی صادره در اجـرای ماده 7 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه 19 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

خضرائی ـ چاووشی