وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

تردید در کارگر بودن حافظ اموال - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: دعاوی کار، مفهوم کارگر، تبعیت کارگر، کارفرما، کارگر، حفاظت از اموال، تبعیت اقتصادی، تبعیت حقوقی، تبعیت

مرجع صدور: شعبه 20دیوان عدالت اداری

چکیده: صرف حفاظت از اموال توقیفی، نشان‏دهنده کارگر بودن نیست و تبعیت حقوقی و اقتصادی ملاک می‏باشد.

مستندات مواد 1، 48 و95 آیین‏نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مصوب 19/6/87 قوه قضائیه

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970902002332

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

در این پرونده آقای (ر.م.) به همراه فرد دیگری تحت عنوان حافظ اموال در راستای مواد 1، 48 و95 آیین‏نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مصوب 19/6/87 قوه قضائیه، مسئول حفاظت از مال توقیفی که اموال منقول و غیرمنقول کارخانه ایران بوده که از ناحیه بانک تجارت توقیف شده است که با فروش و اجرای حکم شاکی تقاضای بازگشت به کار و مزایای قانونی کار دارد که از نظر این شعبه دیوان عدالت اداری از آن‏جا که شاکی حافظ اموال بوده و هرچند مبلغی تحت حق‏الحفاظه دریافت نموده است، معهذا تبعیت حقوقی و اقتصادی و شخص موضوع مقررات قانون کار احراز نمی‏گردد و اصولاً شاکی کارگر محسوب نمی‏گردد. نظر به مراتب شکایت شاکی غیر وارد تشخیص، حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 20 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

کلی وند ـ شجاعی نوری