سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

محمد مهدی زمانی

وکیل پایه یک دادگستری (گیلان)

موبایل: 09123982014

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

عدم صلاحیت رسیدگی به اعتراض از آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمینشهری - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: صلاحیت دیوان، قانون زمین شهری، کمیسیون ماده 12، محکمه صالحه، محاکم عمومی دادگستری

مرجع صدور: شعبه 7دیوان عدالت اداری

چکیده: اعتراض به تشخیص کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری قابل رسیدگی در محاکم صالحه بوده و خارج از صلاحیت دیوان است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 7/911475

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

نظر به اینکه اعتراض به تشخیص کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری قابل رسیدگی در محاکم صالحه بوده و خارج از مصادیق موضوع ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری می‏باشد لذا قرار رد شکایت شاکی صادر واعلام می‏گردد . این رأی قطعی است .

رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

جعفری ورامینی – بشارتی فر