وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

برگرفته از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه: judgements.ijri.ir

عدم صلاحیت رسیدگی به اعتراض از آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمینشهری - بهترین وکیل کیفری ایران

کلمات کلیدی: صلاحیت دیوان، قانون زمین شهری، کمیسیون ماده 12، محکمه صالحه، محاکم عمومی دادگستری

مرجع صدور: شعبه 7دیوان عدالت اداری

چکیده: اعتراض به تشخیص کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری قابل رسیدگی در محاکم صالحه بوده و خارج از صلاحیت دیوان است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 7/911475

رای بدوی – جستجوی بهترین وکیل ایران

رای دیوان – جستجوی بهترین وکیل کیفری تهران

نظر به اینکه اعتراض به تشخیص کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری قابل رسیدگی در محاکم صالحه بوده و خارج از مصادیق موضوع ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری می‏باشد لذا قرار رد شکایت شاکی صادر واعلام می‏گردد . این رأی قطعی است .

رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

جعفری ورامینی – بشارتی فر