وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

برگرفته از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه: judgements.ijri.ir

عدم صلاحیت ابطال پاسخ استعلام ثبتی - بهترین وکیل کیفری ایران

کلمات کلیدی: صلاحیت دیوان، استعلام ثبتی، تصمیم اداری، اداره ثبت اسناد و املاک، ابطال پاسخ استعلام ثبتی، اظهار نظر اداری

مرجع صدور: شعبه 7دیوان عدالت اداری

چکیده: صرف اعلام وضعیت ثبتی پلاک مورد نظر شاکی توسط رئیس اداره ثبت اسناد و املاک، اظهار نظر اداری تلقی نمی‏شود تا قابلیت ابطال داشته باشد.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 911482

رای بدوی – جستجوی بهترین وکیل ایران

رای دیوان – جستجوی بهترین وکیل کیفری تهران

صرف اعلام وضعیت ثبتی پلاک مورد نظر شاکی توسط رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اسلام‏شهر به منزله اظهار نظر اداری تلقی نشده تا قابلیت ابطال را داشته باشد بلکه پاسخ مزبور طی جریان ثبتی پلاک موصوف براساس پرونده موجود در اداره ثبت می‏باشد که به مراجع قضائی اعلام شده و چنانچه موضوعی خلاف واقعیت موجود در پرونده ثبتی اعلام شده با جمع شرایط واجد جنبه کیفری بوده و از مصادیق موضوع ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج می‏باشد لذا با توجه به مراتب مزبور قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‏گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه7 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

جعفری ورامینی-بشارتی فر