وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

محمد مهدی زمانی

وکیل پایه یک دادگستری (گیلان)

موبایل: 09123982014

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

عدم صلاحیت رسیدگی به شکایات علیه شرکت‏های آب و فاضلاب (آبفا) - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: صلاحیت دیوان، شرکت آب و فاضلاب، عدم صلاحیت، شرکت غیردولتی، قانون تشکیل شرکت‏های آب و فاضلاب، اصل 159 قانون اساسی

مرجع صدور: شعبه8دیوان عدالت اداری

چکیده: رسیدگی به شکایات علیه شرکت‏های آب و فاضلاب (آبفا) به دلیل غیردولتی بودن آنها خارج از صلاحیت دیوان است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 8/901393

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

آقای (ع .ر) دادخواستی به‏خواسته ابطال اقدامات غیر قانونی شرکت آب و فاضلاب شهر تهران منطقه 5 مبنی بر قطع انشعاب آب موضوع اخطاریه مورخه 16/9/90 تقدیم و تقاضای رسیدگی می‏نماید . با عنایت به پاسخ شرکت خوانده مستنداً به رأی شماره 107 مورخه 24/5/1377 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب تبصره ماده 3 قانون تشکیل شرکت‏های آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369شرکت آب و فاضلاب جز در مواردی که به تصویب هیأت وزیران به‏صورت دولتی تشکیل و اداره می‏شود غیر دولتی شناخته شده است بنابراین رسیدگی به موضوع خواسته به طرفیت شرکت آب و فاضلاب شهر تهران منطقه 5 خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و دستگاههای مصرح در بند (1) و (2) ماده یاد شده می‏باشد بناء علی‏هذا مستنداً به اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به شکایت قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری تهران صادر و اعلام می‏گردد . رأی صادره قطعی است .

رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

عاشوری -سعادت