دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

صلاحیت رسیدگی به اعتراض از آرای هیأت نظارت ثبت - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: صلاحیت دیوان، هیأت نظارت اداره ثبت، شورای عالی ثبت، دادگاه عمومی

مرجع صدور: شعبه 7دیوان عدالت اداری

چکیده: رسیدگی به اعتراض از آرای هیأت نظارت ثبت در صلاحیت دیوان است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 7/911605

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

مطابق رأی شعبه 12 حقوقی تهران دائر بر صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی به اظهارنظر هیأت نظارت در صورتی قابل رسیدگی در دیوان بوده که خواسته فقط شکایت از رأی هیأت نظارت بوده در حالیکه مطابق اظهارنظر ریاست شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران علاوه بر شکایت از رأی هیأت نظارت شکایات متعدد دیگری که دارای یک منشاء واحد نیستند اعلام شده است و مطابق ماده 27 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری جمع خواسته‏های شاکی در یک دادخواست قابل رسیدگی نیست علی‏هذا با توجه به مراتب فوق و اینکه چنانچه شاکی قصد شکایت از رأی هیأت نظارت یا تصدیق خسارت که مقدمه درخواست تعیین میزان خسارت است را دارند در یک دادخواست اعلام شکایت نمایند و در مورد سایر خواسته‏ها مرجع قانونی رسیدگی مطابق خواسته تعیین شود عیلهذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می‏شود . قرار صادره قطعی است .

رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

جعفری ورامینی – بشارتی فر