وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

گرانفروشی در مورد کالاهای فاقد نرخ مصوب - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: تعزیرات حکومتی، گران‏فروشی، کالاهای فاقد نرخ مصوب، کارشناس رسمی دادگستری، نرخ مصوب، نقص تحقیقات

مرجع صدور: شعبه 13دیوان عدالت اداری

چکیده: برای احراز بزه گران‏فروشی کالاهای فاقد نرخ مصوب، ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری الزامی است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 13/91/110

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

نظر به محتویات پرونده و توجهاً به اینکه اتهام شرکت شاکی گرانفروشی داروی دامی بوده و شرکت مذکور طی شکوائیه تقدیمی مدعی گردیده که مرتکب گرانفروشی دارو نشده است بنابراین با توجه به اینکه داروهای دامی 1ـ فلور فنیکل 2ـ انروفلوکساسین فاقد نرخ مصوب می‏باشند لذا جهت احراز قیمت متعارف داروهای مزبور براساس هزینه‏های واقعی تولید در زمان تنظیم گزارش نیاز به اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری می‏باشد که در پرونده مربوطه سازمان مشتکی‏عنه به این تکلیف قانونی عمل نکرده است بنا به مراتب مزبور اتخاذ تصمیم سازمان تعزیرات حکومتی براساس تحقیقات ناقص بوده که صحیح به‏نظر نمی رسد لذا شکایت شاکی وارد تشخیص ودادنامه معترض‏عنه را نقض می‏نماید تا سازمان مشتکی‏عنه با رعایت مفاد دادنامه دیوان وسایر مقررات قانونی نسبت به اتخاذ تصمیم شایسته اقدام نماید رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

سبزواری نژاد – رشیدی