دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

عدم صلاحیت نسبت به نهاد کتابخانه‏های عمومی کشور - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: صلاحیت دیوان، نهاد کتابخانه‏های عمومی کشور، مؤسسه عمومی غیر دولتی، قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‏های عمومی کشور، تفسیر کارکردگرایانه، ماهیت سازمانی

مرجع صدور: شعبه 9دیوان عدالت اداری

چکیده: رسیدگی به شکایت علیه نهاد کتابخانه‏های عمومی کشور به دلیل غیردولتی بودن آن، خارج از صلاحیت دیوان است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9/90/4018

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه مشتکی عنه و مفاد صورتجلسه اخذ توضیح مورخ 22/7/91 نظر به اینکه به موجب تبصره یک ماده 11 قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‏های عمومی کشورمصوب 17/12/82 مجلس شورای اسلامی کتابخانه‏های عمومی بعنوان نهاد عمومی غیردولتی می‏باشند علی‏هذا موضوع خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری بوده بدین لحاظ قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می‏گردد .بدیهی است شاکیه در اجرای قانون کار حق طرح شکایت در مراجع قانونی را خواهد داشت. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 9 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

مهری- پیرزاده