وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

اقامتگاه زوجه ناشزه - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: اقامتگاه زوجه، الزام به تمکین، صلاحیت، نشوزصلاحیت، اقامتگاه زوجه، الزام به تمکین، نشوز

مرجع صدور: شعبه 12 دیوانعالی کشور

چکیده: اقامتگاه زوجه ناشزه اقامتگاه زوج نمی‏باشد و دادخواست الزام به تمکین باید در دادگاه محل امور مهم زوجه تقدیم شود.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970907200563

خلاصه جریان پرونده – بهترین وکیل تهران

در تاریخ 7/5/1391 آقای الف.م. باوکالت آقای ع.الف. وکیل پایه یک مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه به استناد تصویرهای اظهارنامه و رونوشت مصدق سند ازدواج شماره 17915-11/5/1381 حوزه ثبتی بناب دادخواستی به خواسته صدورحکم به تمکین عام و خاص از سوی زوجه به طرفیت خانم ز.د. به نشانی … تقدیم و آقای وکیل خواهان اظهار می‌دارد طبق رونوشت مصدق سند ازدواج پیوست، در تاریخ 11/5/1381 خوانده به عقد دائم خواهان درآمده و در تاریخ 25/10/1390 بدون اجازه، وسیله خود را جمع کرده و از منزل اینجانب رفته است، با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی می‏شود. پرونده برای رسیدگی به شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی کرج ارجاع می‏گردد دادگاه در وقت فوق‏العاده مورخ 18/5/1391 بدون حضور طرفین تشکیل جلسه داده و با اعلام ختم رسیدگی طی رأی شماره 1059-22/5/1391 استدلال می‏کند اقامتگاه زوجه همان محلی است که زوج در آنجا اقامت دارد و به استناد ماده 1005 قانون مدنی و اینکه خواهان در شهرستان بناب سکونت دارد، قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی بناب صادر و پرونده را ارسال می‏دارد که برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بناب ارجاع می‏گردد. دادگاه در وقت فوق‏العاده مورخ 18/6/1391 بدون حضور طرفین تشکیل جلسه داده و با ختم رسیدگی طی رأی شماره 758-18/6/1391 استدلال می‏کند در پرونده، زوج قبول دارد که زوجه نشوز دارد و در این صورت و ترک خانه مشترک از سوی زوجه، اقامتگاه وی وفق ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زوج نخواهد بود و به استناد مواد 11 – 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطروحه، دادگاه محل سکونت خوانده، یعنی دادگاه عمومی حقوقی کرج می‏باشد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می‏گردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای قدرت اله طیبی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‏دهد :

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

دعوای خواهان به استناد رونوشت مصدق سند ازدواج و ارسال اظهارنامه صدور حکم تمکین عام و خاص علیه خوانده می‏باشد و در شرح دعوا می‏گوید خوانده بدون اجازه منزل مشترک را ترک کرده و رفته است و بازگشت او را از دادگاه می‏خواهد. بین طرفین حسب مندرجات پرونده اختلاف وجود دارد. برای تدارک دفاع خوانده نسبت به دعوای مطروحه اطلاع وی از موضوع آن می‏باشد نظر به اینکه محل اقامت خوانده وفق دادخواست تقدیمی شهرستان کرج تعیین شده و ابلاغ اخطاریه خوانده در محل اقامت خواهان به لحاظ تعارض منافع با وصف فوق، فاقد آثار قانونی است، از این رو دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطروحه، دادگاه خانواده کرج می‏باشد و با تأیید قرار عدم صلاحیت شماره 758-18/6/1391 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بناب حل اختلاف می‏گردد.

رئیس شعبه 12 دیوان عالی کشور – مستشار

طیبی – اسلامی