وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

عدم صلاحیت نسبت به دعاوی قراردادی مردم و دولت - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: صلاحیت دیوان، دعاوی قراردادی مردم و دولت، قرارداد، دعوای ترافعی، عمل حاکمیتی، اختلاف در صلاحیت، محاکم عمومی

مرجع صدور: شعبه 13دیوان عدالت اداری

چکیده: دیوان نسبت به دعاوی قراردادی مردم و دولت صلاحیت نداشته و صرفاً نسبت به دعاوی ناشی از اجرای قانون رسیدگی می‏نماید

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی:

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دادگاه تجدید نظر – بهترین وکیل تهران

شاکی که احد از شرکای جایگاه توزیع سوخت … است تقاضای اعمال و اجرای بند 7 قرارداد مورخ 19/12/1383 نموده است با توجه به محتوای پرونده و این که قطع سوخت جایگاه مذکور در اجرای قرارداد فیمابین شاکی و شرکت مشتکی‏عنه بوده است نه ناشی از اعمال قانون که موضوع آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد از آنجایی‏که انجام و اجرای متعهدات فی مابین اشخاص با نهادهای دولتی چنانچه در اجرای قراداد می‏باشد که طرفین (مردم و دولت ) به موجب آن تعهدات نسبت به یکدیگر نموده باشند که مانند تعهدات اشخاص غیر دولتی نسبت به یکدیگر بوده درمانحن فیه تصمیم متخذه از سوی شرکت مشتکی‏عنه دراجرای قرارداد فی مابین با شاکی بوده و نه در اعمال و اجرای قانون و یا قراردادی که ناشی از اجرای قانون بوده باشد اساساً دیوان عدالت اداری صالح به آن دسته از دعاوی در این خصوص است که تصمیمات دستگاههای اجرایی در اجرای و اعمال قانون و تصدی و حاکمیت انجام گرفته باشند نه قراردادها دولت با اشخاص خصوصی که جنبه تصدی و حاکمیت در آنها لحاظ نگردیده است بنا به ‏مراتب فوق الاشاره قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شازند به صلاحیت دیوان موافق مقررات نبوده و قرار عدم صلاحیت این شعبه به شایستگی دادگاه حقوقی شازند صادر می‏گردد با توجه به حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می گردد. رأی صادره قطعی است. دفتر بدواً پرونده به نظر

مشاوران دیوان عدالت اداری برسد.

رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

سبزواری نژاد -رشیدی