وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

دستور موقت در خصوص قسمتی از رأی - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: دستور موقت، کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری، اعاده به وضع سابق، جریمه نقدی، تفکیک دستور موقت

مرجع صدور: شعبه 29 دیوان عدالت اداری

چکیده: توقف اجرای رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری مشعر بر «اعاده به وضع سابق» با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت ولی «پرداخت جریمه» مندرج در همان رأی حائز این شرایط نیست.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 91/29/1729

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن ومدارک ابرازی شاکی نظربه اینکه قسمتی از رأی مذکور مشعر بر اعاده می‏باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم میگردد و با احراز فوریت وضرورت امر مستنداً به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و مواد 13 و 15 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر اما درخصوص آن قسمت از رأی معترض‏عنه که متضمن پرداخت جریمه می‏باشد فوریت وضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد علیهذا موضوع مشمول ماده 15 قانون مذکور و مواد 1و4 آئین نامه اجرایی تشخیص نگردیده بابت این قسمت از درخواست مطروحه قرار رد صادر می‏گردد. قرار صادره قطعی است .

رئیس شعبه 29دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

اردلان -بهرامی