وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

توکیل وکالت در طلاق اعطایی به زوجه - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: خوانده، خواهان، دادخواست، زوج، زوجه، طلاق، وکالتطلاق، وکالت، زوج، زوجه، خواهان، خوانده، دادخواست

مرجع صدور: شعبه 1 دیوانعالی کشور

چکیده: اگر زوجه از زوج وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر داشته باشد و بخواهد از طریق وکیل دادگستری اقدام به اعمال وکالت خویش نماید وکیل دادگستری باید نام زوج را به عنوان خواهان بنویسد و زوجه را به عنوان خوانده.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970906100703

خلاصه جریان پرونده – بهترین وکیل تهران

یکم = برابر مندرجات پرونده بدوی به کلاسه 901580 یا 1578-/90 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شیراز

1= درتاریخ 28/10/1390 خانم الف.ش. دارای پروانه وکالت پایه یکم از مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء قوة قضاییه به وکالت ازخانم م.ن. دادخواستی به طرفیت آقای م.ن. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی ) به پیوست تصویر مصدق بیّنه ازدواج طرفین به شماره ترتیب 6592 تاریخ وقوع و ثبت عقد 29/7/1389 تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 150 شیراز و از کارت ملی و شناسنامه موکله خویش و وکالت‌نامه‏اش اعلام داشته به وکالت از زوجه با بذل تعداد 200 عدد سکه از تعداد 1000 عدد سکه بهار آزادی صداق خویش و نیز نفقه و اجرت‏المثل و سایر حقوق مالی ناشی از زوجیت به علت اختلاف حادث شده با زوج و با قبول بذل به وکالت از زوج برابر شروط ضمن عقد نکاح، تقاضای رسیدگی به دعوی و صدورحکم به خواسته مذکور را می‏نماید و قید نمود زوجین فاقد فرزند مشترک هستند .

2= در موعد مقرر رسیدگی 5/11/1390 خانم وکیل موصوف با اعلام وکالت مع‏الواسطه از زوج (که زوجه به وکیل موصوف تفویض نمود) دعوی و خواسته را (به وکالت مع‏الواسطه مزبور از زوج) بعنوان وکیل زوج خواهان تکرار کرد وگفت قادر به سازش نمی‏باشد … زوجه نیز دعوی و خواسته را به شرح متن دادخواست تقدیمی تکرار نمود .

3= قرار ارجاع امر به داوری صادر شد در همان تاریخ رسیدگی مزبور داوران مورد تعرفه خانم وکیل موصوف برای زوج و زوجه، مراتب عدم توفیق خویش را در ایجاد سازش بین طرفین اعلام کردند و با اعلام ختم رسیدگی برابر دادنامه شماره 2010-/90-5/11/1390 با شرح دعوی و خواسته و جریان رسیدگی و درج خلاصه اظهارات طرفین و ارجاع امر به داوری و عدم موفقیت داوران در ایجاد صلح بین طرفین یادشده با صدور گواهی عدم امکان سازش به زوجه با شرایط مندرج از جمله استعلام از وضعیت زوجه و … قرار دادن شرایط صحت اجرای صیغه طلاق بر عهده سردفتر مجری صیغه طلاق و بذل میزان مرقوم از صداق و… به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق جهت مطلقه کردن خویش به طلاق بائن خلع نوبت اول … [ارجاع] داده شد رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی اعلام گردید . ( صفحات 1 لغایت33)

دوّم = آقای س.ع. وکیل پایه یکم دادگستری به وکالت از آقای م.ن. نسبت به رأی مذکور اعتراض نمود و شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان فارس در پرونده کلاسه 910040 یا 1578-/90 به اعتراض مزبور رسیدگی کرد و آقای ع.م. وکیل پایه یکم دادگستری به وکالت از زوجه تجدیدنظرخوانده وکالت‏نامه و لایحه دفاعیه ارائه و درخواست رد تجدیدنظرخواهی و تأیید رأی تجدیدنظرخواسته را نمود و به موجب دادنامه شماره 34-/91- 30/1/1391 با رد تجدیدنظرخواهی یاد شده، رأی تجدیدنظرخواسته تأیید و ظرف مهلت قانونی قابل فرجام‏خواهی اعلام شده است. (صفحات 34 لغایت 50 )

سوم = رأی اخیر-الذکر درتاریخ 25/3/1391 به آقای وکیل موصوف زوج تجدید نظرخواه و نیز آقای ن.م. دیگر وکیل مشارالیه به شرح ظهر صفحه 55 ابلاغ شده است گر چه دادخواست تجدیدنظرخواهی و نیز لایحه پیوست آن را فقط آقای ح.ع. امضاء کرده بود و فاقد امضاء دیگر وکیل موصوف می‏باشد ولی در تاریخ 14/4/1391 فرجام‏خواهی آقایان وکلای فوق‏التوصیف زوج مزبور ثبت گردید و با وصول و ثبت لایحه دفاعیه زوجه فرجام‏خوانده، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت و به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع گردید .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش : آقای سیروس کیقبادی عضو ممیّز و اوراق پرونده درمورد فرجام‏خواهی بعمل آمده مشاوره نموده چنین اصدار رأی می‏نماید :

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

با التفات به کلیه اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز در مورد دعوی یاد شده اولاً = دعوی را خانم الف.ش. به وکالت از خانم م. ن. به شرح دادخواست تقدیمی ارائه کرد و دلیل و مدرکی که حاکی از اختیار زوجه موصوف برای داشتن وکالت از زوج و تفویض آن به وکیل موصوف مع‏الواسطه از زوج یاد شده باشد، غیر از سند ازدواج، ارائه ننموده است و صرف داشتن اختیارات تفویضی در سند ازدواج بدون اثبات عسر و حرج و یا … موجد چنین حقی نبوده است ثانیاً = در جلسه رسیدگی در دادگاه بدوی خانم وکیل موصوف دعوی را به وکالت مع-الواسطه از زوج (به عنوان) خواهان اعلام کرد حال آن که نام زوج در دادخواست تقدیمی در ستون خوانده درج شده است نه خواهان، و زوجه یاد شده غیر از سند ازدواج دلیل و مدرکی که اختیار وکالت از زوج و تفویض آن به دیگری برای طرح دعوی مزبور باشد، ارائه نکرده است . ثالثاً = انتخاب و معرفی داور برای او توسط خانم وکیل موصوف بدون اینکه از زوجه صراحتاً چنین وکالتی تفویض شده باشد کافی جهت حفظ حقوق زوج و تهیه و تدارک دفاع برای مشارالیه نبوده است، به‏علاوه داور منتخب برای او و زوجه می‏بایست وفق مقررات، با طرفین مذاکره و نتیجه را اعلام نمایند، لیکن هیچ‏گونه دلیل و مدرکی که حاکی از مذاکره داوران معرفی شده برای زوجین توسط خانم وکیل موصوف با زوج باشد در پرونده امر وجود ندارد رابعاً = با توجه به اینکه تاریخ وقوع و ثبت ازدواج طرفین 29/7/1389 و تاریخ طرح دعوی 28/10/1390 بوده که مدت زیاد و قابل اعتنایی از زندگی مشترک آنان سپری نشده است و هیچگونه دلیل و مدرکی که حاکی از صدق ادعای وجود اختلاف شدید فیمابین آنان باشد که موجب غیر قابل تحمل شدن زندگی مشترک یا عسر و حرج زوجه و … گردد، ارائه نگردیده است و اقتضاء داشته با ارجاع امر به واحد مددکار اجتماعی یا نیروی انتظامی ذی‏ربط دراین خصوص تحقیقات لازم و مکفی صورت می‏گرفت و وکالت مزبور ضمن عقد خارج‏لازم نبوده است تا بدون اثبات شرایط مندرج در عقد‏نامه از حق مزبور استفاده نماید یا عقد و ازدواج بنیاً با وکالت مزبور واقع نگردید . بنابه مراتب و به لحاظ عدم اثبات عسر و حرج زوجه و یا کراهت او از زوج و … و عدم وجود اختلافات خانوادگی غیرقابل تحمل و به جهت نقص تحقیقات و رسیدگی با نقض دادنامه فرجام‏خواسته به استناد بندهای 3 و 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رسیدگی مجدد به همان شعبه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‏گردد.

مستشاران شعبه اول دیوان عالی کشور