وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

برگرفته از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه: judgements.ijri.ir

تأثیر عدم پاسخ خوانده در صدور حکم - بهترین وکیل کیفری ایران

کلمات کلیدی: عدم پاسخ خوانده، تصدیق خسارت، ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری، قرینه، دلیل

مرجع صدور: شعبه 7دیوان عدالت اداری

چکیده: عدم پاسخ خوانده یا طرف شکایت از موجبات حمل بر صحت خواسته و صدور حکم به نفع خواهان یا شاکی است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی:

رای بدوی – جستجوی بهترین وکیل ایران

رای دیوان – جستجوی بهترین وکیل کیفری تهران

شکایت شاکی با توجه به عدم اعلام پاسخ اداره طرف شکایت و عدم نفی یا انکار صحت خواسته شاکی محمول بر صحت تلقی مستنداً به‏ماده 22 قانون دیوان عدالت حکم به تصدیق خسارت شاکی علیه اداره راه و ترابری شهرستان الیگودرز صادر و اعلام می‏گردد. رأی قطعی است.

رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری- مستشارشعبه

جعفری ورامینی- بشارتی فر